Domeinen

Titel

Domeinen

Status

In ontwikkeling ROSA-Architectuurscan BEsluitvorming in beheer

Versie

0.0.8

Datum

26 Maart 2024

Auteur

Architectenraad Edu-V

Acties

 • Geen openstaande acties

Het Afsprakenstelsel Edu-V richt zich op een betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijs- en leermiddelen in de sectoren primair onderwijs, gespecialiseerd onderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De scope van het Afsprakenstelsel Edu-V behelst een veelvoud van use cases en raakt diverse ketenprocessen én werkingsgebieden.

Vanwege deze relatief brede scope is het van belang om in de architectuur generieke afspraken te maken over domeinen, gegevensdefinities, referentiecomponenten, gegevensdiensten en verantwoordelijkheden. Deze generieke afspraken kunnen vervolgens dienen als bouwblokken bij het uitwerken van alle praktijksituaties. Hierdoor wordt samenhang geborgd tussen de praktijksituaties en ontstaat een gezamenlijke taal voor het formuleren en beheren van afspraken.

Domeinen afsprakenstelsel Edu-V

In het Afsprakenstelsel Edu-V wordt onderscheid gemaakt in zes functionele en twee ondersteunende domeinen:

 1. Administratie van de school, waaronder onderwijsdeelnemers en onderwijsmedewerkers (registratie), onderwijsaanbod (opleidingen en vakken) en onderwijsinrichting (periodes, inschrijvingen, toewijzingen en groepen) en leerresultaten.

 2. Aanbod van leermiddelen, waaronder het publiceren en exploiteren van leermiddelen.

 3. Verwerving van leermiddelen, waaronder het oriënteren, bepalen, bestellen, leveren en in gebruik nemen van leermiddelen.

 4. Uitvoering van het onderwijs waarbij leermaterialen worden toegewezen (of gepland), gearrangeerd, gecombineerd en gebruikt.

 5. Evaluatie van het onderwijs waarbij informatie over de uitvoering van het onderwijs (onder meer leermiddelgebruik, leermateriaalgebruik en leerresultaten) wordt verzameld, verwerkt, geanalyseerd en gerapporteerd.

 6. Inkoop van leermiddelen waarbij leermiddelen door een leermiddelenverkoper worden ingekocht bij een leermiddelenaanbieder en vervolgens worden verkocht door de leermiddelenverkoper aan onderwijsorganisaties of particulieren.

En twee ondersteunende domeinen:

 • Identiteiten voor het kunnen uitwisselen van gegevens over onderwijsdeelnemers, onderwijsmedewerkers en onderwijsorganisaties tussen referentiecomponenten. Daarnaast is dit domein gericht op het identificeren en authentiseren van onderwijsdeelnemers en onderwijsmedewerkers die optreden als actor in een praktijksituatie.

 • Regie op gegevens vanuit de onderwijsorganisatie voor het autoriseren van een gegevensuitwisseling van gegevens tussen referentiecomponenten. Het betreft hier gegevens waar de onderwijsorganisatie gegevenshouder van is.

Relatie met ROSA

De bovenstaande domeinen zijn gebaseerd op basis van de scope van het Edu-V Afsprakenstelsel. Vanuit deze scope is een toewijzing gemaakt naar de keteldomeinen en ketenprocessen zoals beschreven in de ROSA. In onderstaande tabel is de relatie tussen de ketendomeinen en –processen van de ROSA en de domeinen in Edu-V nader uitgewerkt.

ROSA

Edu-V

ROSA

Edu-V

Ketendomein

Ketenproces

Domein

Praktijksituatie en scenario’s

Gegevensdiensten

Organisatie van het onderwijs

Erkennen van onderwijs

Financieren van onderwijs

Publiceren onderwijsinrichting

Buiten scope Edu-V

 

 

Deelname aan het onderwijs

Administreren onderwijsdeelname

Administratie van de school

Doorgifte identiteiten en H2M-identificatie en authenticatie

Gegevens uit de administratie van de school wordt gebruik voor de praktijksituaties en scenario’s

Administreren leerresultaten

Onderwijsaanbod

Onderwijsinrichting

Onderwijsmedewerkers

Onderwijsdeelnemers

Leerresultaten

Overstappen

Aanmelden

Certificeren

Monitoren doorstroom

Verzamelen digitaal portfolio

Voorkomen van schooluitval

Buiten scope Edu-V

 

 

Inhoud van het onderwijs

Leermiddel aanbieden

Aanbod van leermiddelen

Van toepassing in scenario’s van de praktijksituatie Verwerven en in gebruik nemen leermiddelen

Leermiddelen

Leermiddelen verwerven

Leermiddel(gebruik) betalen

Verwerving van leermiddelen

Oriënteren op leermiddelen

Analyseren gebruik van leermiddelen

Bepalen en bestellen leermiddelen

Leveren digitaal leermiddel

In gebruik nemen digitaal leermiddel

Monitoren levering, leermiddelactivatie en leermiddelgebruik

Betalen leermiddelen

Annuleren leveringsorder digitaal leermiddel

Wijzigen aantal van leveringsorder

Aanspraak blokkeren of deblokkeren

Aanvragen en intrekken activatiecode

Leveringsorders

Aanspraken

Leermiddelactivatie

Leermiddelgebruik

Activatiecode

Leermateriaal ontwikkelen

Buiten scope Edu-V

 

 

Uitvoering van het onderwijs

Leermiddel gebruiken

Toetsen

Examineren

Uitvoering van het onderwijs

Gebruiken leermiddelen

Toewijzen leermaterialen aan lessen

Combineren en arrangeren leermaterialen

Toetsen en examineren

Leermaterialen

Monitoren voortgang

Evaluatie van het onderwijs

Evalueren leervoortgang en -resultaten

Leermateriaalgebruik

Leerresultaten

Geen onderdeel ROSA

-

Inkoop van leermiddelen

Leermiddelen inkopen

Leermiddelorders

Samenhang met andere architecturen

In het Nederlandse onderwijs zijn ook andere (referentie)architecturen ontwikkeld zoals de FORA, MORA, MOSA, HORA en de HOSA. Meer informatie over de samenhang tussen deze architecturen is te vinden op de toelichting Samenhang met andere architecturen van Edustandaard.

De ROSA richt zich als onderwijsbrede ketenreferentiearchitectuur op die zaken die gemeenschappelijk zijn in het onderwijsdomein (of meerderde delen daarvan) als het gaat om samen te werken in ketenprocessen. Edu-V is een afsprakenstelsel over ketenprocessen en is om deze reden gerelateerd aan de ROSA.


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

 • 0.0.1: Tijdens de bijeenkomst van de Architectenraad Edu-V op 19 december 2022 is een eerste verkenning gedaan naar de domeinen voor het nieuwe Edu-V Ecosysteem.

 • 0.0.2: De uitwerking van deze eerste verkenning is besproken tijdens de Architectenraad Edu-V van 19 januari 2023. Bij de vastlegging is de mapping naar de ketendomeinen ROSA beschreven.

 • 0.0.3: Ter voorbereiding op de werkconferentie van 18 april is het domein Inkoop leermiddelen toegevoegd en is de formulering van het Domein Instemming aangescherpt.

 • 0.0.4: De voorbereiding is besproken tijdens de werkconferentie van de Architectenraad Edu-V op 18 april 2023.

 • 0.0.5: Er is besloten om geen crosswalk meer te doen naar andere referentiearchitecturen. Dit wordt uitgevoerd binnen de ROSA en de werkgroep Samenhang. Voor de duidelijkheid is een referentie geplaatst naar de samenhang tussen alle referentiearchitecturen uit het Nederlandse onderwijs.

 • 0.0.6: Terminologie consistent gemaakt met wijzigingen in gegevensdefinities.

 • 0.0.7: De beschrijving van het domein Identiteiten is uitgebreid naar zowel het uitwisselen van gegevens over identiteiten als de H2M identificatie en authenticatie. De pagina is besproken tijdens de bijeenkomst van de Architectenraad Edu-V en is gereed voor de ROSA-architectuurscan.

 • 0.0.8: De Edu-V praktijksituaties, scenario’s en gegevensdiensten zijn gerelateerd aan de keteldomeinen en ketenprocessen van de ROSA.