Combineren en arrangeren leermaterialen

Titel

Combineren en arrangeren leermaterialen

Status

In ontwikkeling BEsluitvorming in beheer

Versie

0.0.1

Datum

21 December 2023

Auteur

Werkgroep Combineren en arrangeren leermaterialen

Acties

 • Nader uitwerken in de werkgroep

De praktijksituatie Combineren en arrangeren leermaterialen is gericht op de scenario’s die betrekking hebben op de uitvoering van het onderwijs met behulp van leermaterialen. De specificatie bestaat uit de volgende onderdelen:

Beschrijving praktijksituatie

De praktijksituatie Combineren en arrangeren bestaat uit de volgende stappen:

 1. Zoeken en toewijzen van leermaterialen.

 2. Gebruiken leermaterialen

 3. Evalueren en aanpassen Leerarrangement

 

Het oriënteren op leermiddelen in het kader van het verwerven staat beschreven in de praktijksituatie

#1. Zoeken en toewijzen leermaterialen

In de Onderwijsleeromgeving kan een Onderwijsmedewerker leermaterialen van diverse leveranciers zoeken en toewijzen aan lessen (leerarrangement).

De Onderwijsleeromgeving benut hiervoor metadata over de leermiddelstructuur die is ontvangen vanuit de Leermiddelencatalogi van de leveranciers van de leermiddelen (definitie van leermiddelen en leermaterialen).

Zodra een leverancier de referentiecomponenten Leermiddelenportaal en Onderwijsleeromgeving combineert in een applicatie kan ook informatie uit de praktijksituatie Verwerven en in gebruik nemen worden benut. Op basis van informatie uit de Leermiddelencatalogi en de Aanspraakmanager is het vast te stellen welke Onderwijsdeelnemers en-of medewerkers het recht hebben om een leermiddel, met alle onderliggende leermaterialen te gebruiken.

#2 Gebruiken leermaterialen

In de Onderwijsleeromgeving ziet een Onderwijsdeelnemer de leermaterialen die door de Onderwijsmedewerker voor hem zijn klaargezet. Door het klikken op de (deep)link naar het leermateriaal navigeert de Onderwijsdeelnemer naar het desbetreffende leermateriaal in de Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal of het Digitaal toetssysteem.

De deeplink kan uitgebreid worden met informatie over het leermiddel waardoor deze kan fungeren als alternatieve toegangslink. Op deze wijze is het mogelijk om via de deeplink een leermiddel in gebruik te nemen. Het formaat van de deeplink dient in dat geval te voldoen aan de technische vereisten voor deeplinks.

#3 Evalueren en aanpassen leerarrangement

Op basis van de leervoortgang en/of Leerresultaten van de Onderwijsdeelnemers kan de Onderwijsmedewerker besluiten om het leerarrangement (tussentijds) aan te passen. De wijze waarop deze evaluatie kan plaatsvinden is beschreven in de praktijksituatie Evalueren Leervoortgang en -resultaten

Conceptueel model

In figuur 1 is een eerste versie van een conceptueel model uitgewerkt voor deze praktijksituatie.

4d03d6a1-7de0-4bdd-8d03-17a2ba678c5c.png
Figuur 1: Conceptueel model Combineren en arrangeren

 

In de figuur zijn de betrokken actoren Onderwijsmedewerker en Onderwijsdeelnemer opgenomen.

Daarnaast geeft het model ook de betrokken referentiecomponent weer. In theorie is het mogelijk dat alle referentiecomponenten door verschillende leveranciers wordt ingevuld. In de praktijk zullen leveranciers meerdere referentiecomponenten invullen.

Een referentiecomponent maakt gebruik van diverse gegevensdiensten. In de figuur is voor ieder van de referentiecomponenten aangegeven welke gegevensdiensten van toepassing zijn. In het afsprakenstelsel Edu-V geldt architectuurprincipe B7: De leverancier van brongegevens is verantwoordelijk voor de integriteit van en mutaties op de gegevens met als doelstelling een enkele bron van waarheid voor gegevens uit de bron. Deze implicatie leidt ertoe dat referentiecomponenten de voor hen relevante gegevens ophalen bij de bron. In de praktijksituatie Combineren en arrangeren betreft het de brongegevens uit het administratiesysteem onderwijsdeelnemer (weergegeven in de kleur rood) en de leveranciersspecifieke leermiddelen/leermaterialencatalogus (weergegeven in de kleur blauw).

Omwille van de leesbaarheid zijn in deze figuur alleen de referentiecomponenten en gegevenssoorten opgenomen die relevant zijn voor de praktijksituatie Combineren en arrangeren.

 

Randvoorwaarden: aansluiting en beschikbare brongegevens

Leveranciers beschikken afhankelijk van de referentiecomponent die ze vervullen over actuele brongegevens en/of hebben onderling overeenkomsten afgesloten:

 • Alle betrokken referentiecomponenten in de levering zijn technisch op elkaar aangesloten.

 • De referentiecomponenten Leermiddelenportaal en Onderwijsleeromgeving beschikken over actuele informatie uit de referentiecomponent Leveranciersspecfieke leermiddelencatalogus.

  • De leverancier die de leermiddelen aanbiedt is verantwoordelijk voor actuele informatie in de Leveranciersspecifieke leermiddelencatalogus voor alle Producten die verworven kunnen worden. Dit betekent dat is voldaan aan de vullingsregels zoals toegelicht op de pagina Producten, Aanspraken en Licenties.

 • De referentiecomponenten Onderwijsleeromgeving beschikt over actuele informatie uit de referentiecomponent Leermaterialencatalogus.

  • De leverancier die de leermiddelen aanbiedt is verantwoordelijk voor actuele informatie in de Leermaterialencatalogus.

  • De leverancier die de leermiddelen aanbiedt heeft Producten uit de Leveranciersspecfieke leermiddelencatalogus uitgebreid met een referentie naar de relevante Leermiddelstructuren uit de Leermaterialencatalogus.

 • De referentiecomponenten Leermiddelenportaal en Onderwijsleeromgeving beschikken over actuele informatie uit het Administratiesysteem onderwijsdeelnemer en Administratiesysteem onderwijsmedewerker van de onderwijsorganisatie.

 • De referentiecomponent Leermiddelenportaal beschikt over actuele informatie over Aanspraken en Leermiddelactivaties vanuit de referentiecomponenten Aanspraakmanager en Licentieregistratie om alle leermiddelen te kunnen tonen waar een onderwijsorganisatie, onderwijsmedewerker en een onderwijsdeelnemer het recht op heeft om deze te activeren en te gaan gebruiken.

Randvoorwaarden: regie op gegevens door onderwijsorganisaties

Om leermaterialen te kunnen combineren en arrangeren is het van belang dat de onderwijsorganisatie de gegevensuitwisselingen tussen deze leveranciers activeert. Meer informatie over het activeren van gegevensuitwisselingen is te vinden in de sectie Regie op gegevens.

Van:

Gegevensdienst

Gegevens

Naar:

Van:

Gegevensdienst

Gegevens

Naar:

Administratiesysteem onderwijsdeelnemer

Onderwijsaanbod

Onderwijsorganisatie

AangebodenOpleiding

AangebodenVak

Onderwijsleeromgeving

Leermiddelenportaal

Onderwijsinrichting

SchoolPeriode

Inschrijving

Toewijzing

Groep

Onderwijsleeromgeving

Leermiddelenportaal

Onderwijsdeelnemers

Onderwijsdeelnemers

Onderwijsleeromgeving

Leermiddelenportaal

Administratiesysteem onderwijsmedewerker

Onderwijsmedewerkers

Onderwijsmedewerker

Onderwijsleeromgeving

Leermiddelenportaal

Aanspraakmanager

Aanspraken

Aanspraak

Leermiddelenportaal

Licentieregistratie

Leermiddelactivatie

Leermiddelactivatie

Leermiddelenportaal

Voor dit proces betreft het de volgende eisen:

 • De onderwijsorganisatie heeft de uitwisseling van gegevens geactiveerd conform bovenstaande tabel.

 • Een aantal gegevensdiensten bevatten persoonsgegevens en vereisen een verwerkersovereenkomst tussen de onderwijsorganisatie en de leverancier.

  • Het betreft de gegevenssoorten:

   • Onderwijsinrichting

   • Onderwijsdeelnemers

   • Onderwijsmedewerkers

   • Aanspraken

   • Leermiddelactivatie

  • De Onderwijsorganisatie heeft derhalve een Verwerkersovereenkomst gesloten met de leverancier van de referentiecomponenten Onderwijsleeromgeving en/of Leermiddelenportaal, Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal en Digitaal toetssysteem.

De aanbieder van de leermiddelen biedt in de referentiecomponent Leermaterialencatalogus informatie aan over de opbouw van leermiddelen uit leermodules en leermaterialen. Voor iedere leermodule en ieder leermateriaal voegt de aanbieder hiervoor een deeplink toe. Het formaat van deze deeplink wordt vanzelfsprekend bepaald door de aanbieder van de leermiddelen.

Om in gebruik name via een deeplink mogelijk te maken kan de referentiecomponent Onderwijsleeromgeving een optionele parameter product toevoegen aan deze deeplink. Hierdoor kan in de Licentieregistratie gecontroleerd worden of de onderwijsdeelnemer (of -medewerker) een aanspraak heeft om het leermiddel in gebruik te nemen.

Dit voorkomt dat een onderwijsdeelnemer (of -medewerker) allereerst de toegangslink dient te gebruiken om een leermiddel in gebruik te nemen. Dit kan dan ook via één van de deeplinks van de leermaterialen uit het leermiddel.

Een deeplink krijgt in dat geval het volgende formaat:

www.uitgever.nl/leermateriaal?product=12345678

Hierbij is het onderdeel www.uitgever.nl/leermateriaal de deeplink die geplaatst staat in de Course API. De identifier (veelal het EAN) – in dit voorbeeld 12345678 – betreft de productId van het leermiddel van een geldige aanspraak voor de onderwijsdeelnemer (of -medewerker). Deze informatie heeft de leverancier die zowel het Leermiddelenportaal als de Onderwijsleeromgeving aanbiedt ontvangen via de aanspraken uitgewisseld tijdens de levering van het digitale leermiddel.

Het hanteren van deze parameter is optioneel. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een onderwijsdeelnemer via meerdere leermiddelen een gebruiksrecht heeft op hetzelfde leermateriaal. In dat geval kan een Onderwijsleeromgeving twee deeplinks tonen, aan de onderwijsdeelnemer vragen welk product te gebruiken of de parameter niet hanteren.

Meer informatie is te vinden in de Course API.

Technisch: APIs

Deze praktijksituatie benut metadata over de Leermiddelstructuur zoals beschreven in de Leermaterialencatalogus. Deze Leermaterialencatalogus is uitgewerkt in de:

In aanvulling hierop zijn de volgende APIs relevant voor Leveranciers van de referentiecomponent Onderwijsleeromgeving en Leermiddelenportaal:

 


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

 1. 0.0.1: Draft conceptueel model uitgewerkt voor Combineren en arrangeren leermaterialen.