Entitlement API

Titel

Entitlement API

Status

DRAFT WERKGROEP KLANKBORDgroep ARCHITECTenraad REDACTIE BEsluitvorming CONCEPT

Stadium

POC PILOT BEHEER

Versie

0.0.4

Datum

12 Juli 2023

Auteur

Werkgroep Verwerven en in gebruik nemen

Acties

 • Geen acties

De Entitlement API wordt gebruikt om informatie over Aanspraken uit te wisselen vanuit de Faciliteit voor leveren (of arrangeren) van digitale leermiddelen van de Leermiddelenshop. Een Aanspraak is een vertaling van de Bestelgegevens naar alle benodigde informatie voor de geld-goederenstroom.

Vanwege de aard van deze gegevens is het cruciaal dat het verzenden, ontvangen en verwerken van de gegevens te traceren is. Daarnaast kent het opvolgen van een Aanspraak door het Licentiekantoor van de Leermiddelenaanbieder en de Mijn Leermiddelen, Learning Management Systeem van de Leerportaalaanbieder een kritieke volgorde. Om deze reden wordt in de Entitlement API gebruik gemaakt van het transactiepatroon georkestreerde uitwisseling.

De technische specificatie bestaat uit:

Samenvatting

Scopes

 • ls.entitlement

 • ls.activationcode

Berichten

 • Entitlement

 • BUITEN SCOPE POC ChangeLicenseStatus

 • BUITEN SCOPE POCActivationCodeRequest

 • BUITEN SCOPE POCActivationCodeRevokeRequest

Bevestigings-berichten

 • EntitlementConfirmation

 • BUITEN SCOPE POCChangeLicenseStatusConfirmation

 • BUITEN SCOPE POCActivationCodeConfirmation

 • BUITEN SCOPE POCActivationCodeRevokeConfirmation

Producer

 • Leermiddelenshop – Faciliteit voor leveren (of arrangeren) van digitale leermiddelen

Consumer

 • Leermiddelenaanbieder – Licentiekantoor

 • Leerportaalaanbieder – Mijn leermiddelen

 • Leerportaalaanbieder – Learning Management System

 • Dashboardaanbieder – Overkoepelend dashboard gebruik

Endpoints

Leermiddelenshop

 • GET Entitlement by ID

 • GET All Entitlements by School ID

 • POST Search ALL Entitlement by User ID (eckId en userId worden via request body verstuurd)

 • PUT Confirm entitlement to Leermiddelenshop

 • BUITEN SCOPE POC PUT Confirm change license status to Leermiddelenshop

 • BUITEN SCOPE POC PUT Confirm activation code to Leermiddelenshop

 • BUITEN SCOPE POC PUT Confirom activation code revoke request to Leermiddelenshop

Leermiddelenaanbieder

 • PUT Accept entitlement from Leermiddelenshop

 • BUITEN SCOPE POC PUT Accept change license status request from Leermiddelenshop

 • BUITEN SCOPE POC PUT Accept activation code request from Leermiddelenshop

 • BUITEN SCOPE POC PUT Accept activation code revoke request from Leermiddelenshop

Leerportaalaanbieder

 • PUT Accept entitlement from Leermiddelenshop

 • BUITEN SCOPE POC PUT Accept change license status request from Leermiddelenshop

Dashboardaanbieder

 • PUT Accept entitlement from Leermiddelenshop

 • BUITEN SCOPE POC PUT Accept change license status request from Leermiddelenshop

Berichtdefinitie: Entitlement (Aanspraak)

Het Entitlement bericht bevat de specificatie van de Entitlement op het leermiddel zoals deze is verworven door een Besteller voor een Entitlee (School of Individu) in een Aanspraakvariant. In het bericht is een unieke referentie opgenomen om de traceerbaarheid van verzonden en ontvangen Berichten bij te kunnen houden. Indien een Ontvanger een bericht ontvangt met eenzelfde entitlementReferenceId is het niet de bedoeling om het Bericht opnieuw te verwerken. Het verzoek is om het bevestigingsbericht opnieuw toe te sturen.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

entitlement
ReferenceId

string

uuid

Referentienummer voor het versturen entitlement.

eacb81ef-c9d5-4bd8-a624-4088bee04b73

V

Dit nummer wordt gebruikt door de event mediator om een logboek bij te houden van verzonden en ontvangen events met betrekking tot een unieke entitlementId.

entitlement

object

entitlement

De specificatie van de Aanspraak zoals verworven door een Besteller

Zie object entitlement

V

 

object entitlement

Het object entitlement is de specificatie van de aanspraak zoals deze door de Besteller is verworven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de School of de Particulier (Individual) als Besteller. In de Entitlement wordt de relatie gelegd tussen het product, de Besteller en conform de aanspraakvariant de specificatie van de autorisatieregels. Daarnaast heeft iedere Entitlement een status conform de levenscyclus van een Aanspraak. De waarden uit een Entitlement mogen niet gewijzigd worden (ook niet voor foutcorrecties). Indien de Entitlement niet correct is dan wordt deze geannuleerd en wordt er een nieuwe Entitlement gestuurd.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

entitlementId

string

uuid

Unieke identifier voor deze entitlement

24e39454-5360-4ba4-819f-03e59b8dd679

V

Waarde mag niet gewijzigd worden

schemaVersion

string

string

Het versienummer van de berichtdefinitie die wordt gehanteerd.

1.3.0

V

Conform Semantic Versioning 2.0.0

contractId

string

string

Optionele unieke identifier van een contract tussen Leermiddelenaanbieder en Leermiddelenshop waarbinnen deze Aanspraak valt

2022-12-v1

O

Waarde mag niet gewijzigd worden.

startDate

string

date

Datum vanaf wanneer de Aanspraak in gebruik genomen kan worden. Dit is de start van de activatieperiode

2022-08-01

V

Waarde mag niet gewijzigd worden

activationUntilDate

string

date

Datum tot wanneer de Aanspraak in gebruik genomen kan worden. Hierna is de activatieperiode verlopen

2023-07-31

V

Waarde mag niet gewijzigd worden

minExpirationDate

string

date

De default ExpirationDate die door de component Mijn leermiddelen van de Leerportaalaanbieder gehanteerd kan worden bij het beheren van toegangslinks.

2023-07-31

O

De Leermiddelenshop berekent deze waarde op basis van de informatie over het Product uit de catalogus. Voor een jaarlicentie is dit bijvoorbeeld 1 jaar na de startDate.

Dit veld is optioneel. Indien het veld leeg is, is er geen einddatum voor het tonen van de toegangslink.

De component Mijn leermiddelen kan via het InitialActivation event een nieuwe expirationDate doorkrijgen.

Deze nieuwe expirationDate is gelijk aan of ligt verder in de toekomst en overschrijft voor de betreffende gebruiker de in dit veld genoemde minExpiration
Date.

endDate

string

date

Datum dat de Entitlement geannuleerd of geblokkeerd is.

2022-09-28

O

De endDate wordt gevuld zodra de status wijzigt naar Cancelled of Blocked

Waarde mag niet gewijzigd worden

entitlementType

string

ENUM

Aanspraakvariant die van toepassing is op deze Entitlement

school
schoolsubject
schoolgroup
schoolstudent
schoolemployee
personal

V

Waarde mag niet gewijzigd worden

productId

string

string

Referentie naar de Productbeschrijving in de Catalogue API van het Leermiddel dat is verworven door Besteller

871792713
0834

V

Een Entitlement verwijst naar exact 1 Product-Beschrijving

Waarde mag niet gewijzigd worden

entitlee

object

school
individual

Specificatie van de waarden behorende bij de Aanspraakvariant.

Zie voor variant school of variant individual

V

Een Entitlement verwijst naar exact 1 entitlee

Waarde mag niet gewijzigd worden

status

string

ENUM

De status waarin de Entitlement zich bevindt.

entitled
provisioned
link-ready
cancelled
blocked

V

Status wordt toegekend conform de levenscyclus van de Aanspraak en het bijbehorende proces.

entitlee variant: school

Indien de Besteller van de Entitlement een Onderwijsorganisatie is dan wordt afhankelijk van de gekozen aanspraakvariant (entitlementType) de waarden gespecificeerd waarop de Leermiddelenaanbieder het Leermiddel in gebruik kan laten nemen conform de bijbehorende autorisatieregels. Zodra de Aanspraakvariant open is, zoals bij een School, SchoolSubject of een SchoolGroup variant, dan wordt in de Entitlement een aantal opgenomen. Dit aantal komt overeen met het aantal door de onderwijsorganisatie bestelde leermiddelen.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

schoolId

string

string

Referentie naar de identifier van de onderwijsorganisatie die de Entitlement verworven heeft

-

V

Waarde mag niet gewijzigd worden

In het primair onderwijs wordt BasispoortId gehanteerd.

In het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs wordt digiDeliveryId gehanteerd.

schoolSubjects

array

school
Subjects

Specificatie van SchoolVakken indien de aanspraakvariant SchoolVak is gekozen

Zie object school subjects

O*

Verplicht in geval van entitlementType SchoolSubject

Er kunnen één of meerdere SchoolSubjects gespecificeerd worden.

Waarde mag niet gewijzigd worden

groups

array

groups

Specificiatie van SchoolGroepen indien de aanspraakvariant SchoolGroep is gekozen

Zie object groups

O*

Verplicht in geval van entitlementType SchoolGroup

Er kunnen één of meerdere SchoolSubjects gespecificeerd worden.

Waarde mag niet gewijzigd worden

entitlees

array

student
Reference

employee
Reference

Specificatie van de leerlingen of leraren indien de aanspraakvariant SchoolOnderwijsdeelnemer of SchoolOnderwijsmedewerker is gekozen

Zie SIS API

O*

Van toepassing in geval van entitlementType schoolstudent of schoolemployee en deze in gebruik worden genomen op basis van id. Als alternatief kan ook het veld activationCodes gebruikt worden.

Er kunnen één of meerdere Students of Employees gespecificeerd worden.

Waarde mag niet gewijzigd worden

activationCodes

arrray

string

Specificatie van de activatiecodes indien de aanspraakvariant SchoolOnderwijsdeelnemer of SchoolOnderwijsmedewerker is gekozen

[XXXXXX,YYYYYY,ZZZZZZ]

O*

Van toepassing in geval van entitlementType schoolstudent of schoolemployee en deze in gebruik worden genomen op basis van activatiecodes. Als alternatief kan ook het veld entitlees gebruikt worden.

Waarde mag niet gewijzigd worden.

quantity

integer

integer

Aantal door de onderwijsorganisatie bestelde leermiddelen

100

O*

Verplicht in geval van entitlementType school, schoolsubject en schoolgroup

Waarde mag gewijzigd worden maar dient lager te zijn dan vorige waarde en hoger te zijn dan aantal licenties op Entitlement.

object school subjects

De specificatie van de SchoolSubjects wordt gedaan op basis van de unieke identifiers voor deze entiteiten. Optioneel wordt per specifiek SchoolSubject het aantal bestelde leermiddelen opgegeven.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

schoolSubjectId

string

uuid

Referentie naar de identifier van het SchoolSubject waarvoor het leermiddel is verworven

0935374c-2da8-4493-a2ac-f195fd353650

V

Waarde mag niet gewijzigd worden

quantity

integer

integer

Aantal door de onderwijsorganisatie bestelde leermiddelen voor dit SchoolSubject

25

O

Deze specificatie op SchoolSubject is optioneel.
Indien hier gebruik van wordt gemaakt dan telt het totaal op naar quantity op hoofdniveau van de Entitlement.

Waarde mag wel gewijzigd worden.

object groups

De specificatie van SchoolGroups wordt gedaan op basis van de unieke identifiers voor deze entiteiten. Optioneel wordt per specifiek Group het aantal bestelde leermiddelen opgegeven.

entitlee variant: Individual

Zodra de Entitlement is verworven door een Particulier dan wordt de entitlee gespecificeerd conform onderstaande tabel. In deze specificatie is de naam en het e-mailadres van de Besteller optioneel bijgevoegd. Een Entitlement aangeschaft voor een Particulier betreft altijd een aantal van 1 en is voor een enkele onderwijsdeelnemer. De identifier van deze onderwijsdeelnemer wordt toegevoegd aan de specificatie.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

displayName

string

string

De naam van de Particulier die de Entitlement heeft verworven

Jan Janssen

O

Waarde mag niet gewijzigd worden

email

string

email

Het emailadres van de Particulier die de Entitlement heeft verworven.

koper@prive.nl

O

Emailadres kan worden gebruikt om updates over de levering te versturen en om informatie over toegang toe te sturen.

Waarde mag niet gewijzigd worden

eckId

string

ECK iD

Het ECK iD van de onderwijsdeelnemer waarvoor de Entitlement is verworven

 

V*

Van toepassing als de Aanspraak op naam is verkocht en op basis van id in gebruik wordt genomen.

eckId is verplicht. Indien onbekend dan kan userId gehanteerd worden.

Waarde mag niet gewijzigd worden

userId

array

userId

Alternatief userId indien eckId onbekend is

Zie object userId in SIS API

O*

Van toepassing als de Aanspraak op naam is verkocht en op basis van id in gebruik wordt genomen.

Verplicht zodra eckId onbekend is.

Waarde mag niet gewijzigd worden

activationCode

string

string

Specificatie van de activatiecode

XXXXXX

O*

Van toepassing als het leermiddel met een activatiecode is verkocht. Indien dit het geval is dan zijn eckId en userId leeg.

Waarde mag niet gewijzigd worden.

Berichtdefinitie: EntitlementConfirmation

Een Leermiddelenaanbieder of Leerportaalaanbieder antwoorden op Entitlement berichten.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

entitlement
ReferenceId

string

uuid

De referentie van de Leermiddelenshop waarop dit bevestigingsbericht een antwoord is.

eacb81ef-c9d5-4bd8-a624-4088bee04b73

V

 

entitlement
ReceiveId

string

uuid

De referentie van de Leermiddelenaanbieder of de Leerportaalaanbieder voor dit bevestigingsbericht

3437e98f-855d-4f29-9092-7ba311228920

V

 

schemaVersion

string

string

Het versienummer van de berichtdefinitie die wordt gehanteerd.

1.3.0

V

Conform Semantic Versioning 2.0.0

entitlementId

string

uuid

Verwijzing naar de unieke identifier voor de entitlement

24e39454-5360-4ba4-819f-03e59b8dd679

V

 

productId

string

string

Verwijzing naar de unieke identifier voor het product

871792713
0834

V

 

processed
Timestamp

string

datetime

Tijdstip waarop de het Entitlement bericht is verwerkt door de Leermiddelenaanbieder of de Leerportaalaanbieder

2017-07-21T17:32:28Z

V

 

newEntitlement
Status

string

ENUM

De nieuwe status van de Entitlement

entitled
provisioned
link-ready
cancelled
blocked

V

De status wordt gekozen afhankelijk van de rol en de stap in het proces.

newEntitlement
Quantity

integer

integer

De nieuwe waarde voor quantity wordt door de Leermiddelenaanbieder geconformeerd aan de Leermiddelenshop, indien deze in het bericht gewijzigd was.

90

O

Deze waarde wordt door de Leermiddelenaanbieder gevuld indien de waarde van de Entitlement is gewijzigd door de Leermiddelenshop

success

boolean

boolean

Indicatie of de Ontvanger het (wijzigings)bericht heeft kunnen verwerken

True
False

V

False indien de Ontvanger niet akkoord is of er een fout is opgetreden.

status

integer

ENUM

Status

0 (=OK)

V

Zie status en foutcodes

statusMessage

string

string

Toelichting op status

-

O

Zie status en foutcodes

status- en foutcodes

Status

statusMessage

EntitlmentTypes

Toelichting

0

OK

Allen

Bericht succesvol verwerkt

1

Field missing

Allen

Schemavalidatie niet succesvol

2

userId, eckID or activationCode missing

Personal, SchoolStudent, SchoolEmployee

Specificatie van entitlees of activatiecodes niet volledig

3

userId or eckId unknown

Personal, SchoolStudent, SchoolEmployee

Gespecificeerde entitlees zijn niet bekend bij Ontvanger

4

schoolSubject missing

SchoolSubject

Specificatie van schoolSubjects ontbreekt

5

schoolSubject unknown

SchoolSubject

Gespecificeerde schoolSubjects zijn niet bekend bij Ontvanger

6

Group missing

SchoolGroup

Specificatie van Groups ontbreekt

7

Group unknown

SchoolGroup

Gespecificeerde Groups zijn niet bekend bij Ontvanger

8

schoolId missing

School
SchoolSubject
SchoolGroup
SchoolStudent

Onderwijsorganisatie is niet gespecificeerd

9

schoolId unknown

School
SchoolSubject
SchoolGroup
SchoolStudent

Gespecificeerde Onderwijsorganisatie is niet bekend bij Ontvanger

10

productId missing

Allen

Specificatie van Product ontbreekt

11

productId unknown

Allen

Gespecificeerd Product onbekend bij Ontvanger

12

Product not yet for sale

Allen

Gespecificeerd Product is nog niet in de verkoop

13

Product no longer for sale

Allen

Gespecificeerd Product is niet langer in de verkoop

14

startDate before firstPublishedDate

Allen

Gespecificeerde startdatum van de activatieperiode ligt voor de datum dat het product op de markt verschijnt

20

contractId unknown

Allen

Gespecificeerd contractId is onbekend bij de ontvangende Leermiddelenaanbieder

21

Contract restrictions

Allen

Bericht niet toegestaan als gevolg van contractuele afspraken tussen Leermiddelenshop en Leermiddelenaanbieder

30

Quantity at least 1

School
SchoolSubject
SchoolGroup

Het gespecificeerde aantal voor open School entitlements is minimaal 1

40

entitlementId unknown

Allen

Het entitlementId waarvoor een wijziging wordt gestuurd is onbekend

41

newAmount is not allowed

School
SchoolSubject
SchoolGroup

Indien het aantal door de Leermiddelenshop wordt gewijzigd in een wijzigingsbericht dan dient deze:

 • lager te zijn dan het huidige aantal

 • hoger te zijn dan het aantal geactiveerde licenties

42

License registered on Entitlement

SchoolStudent
SchoolEmployee
Personal

Indien een Leermiddelenshop een Entitlement wil annuleren dan mag er geen licentie geregistreerd zijn op de Entitlement

50

activationCode unknown

SchoolStudent
SchoolEmployee
Personal

Gespecificeerde activatiecode is onbekend bij de ontvangende Leermiddelenaanbieder

51

activationCode already used

SchoolStudent
SchoolEmployee
Personal

Gespecificeerde activatiecode is reeds gebruikt voor een aanspraak

52

activationCode revoked

SchoolStudent
SchoolEmployee
Personal

Gespecificeerde activatiecode is ingetrokken

99

Vullingsregel: in statusMessage een beschrijving van de reden opnemen

Allen

Overige reden

Event mediator: Leermiddelenshop (Faciliteit voor leveren (of arrangeren) van digitale leermiddelen)

Buiten scope POC

Alleen het gedrag zoals beschreven bij Leveren leermiddelen is in scope van de POC.

De Event mediator van de Entitlement API van de Faciliteit voor leveren (of arrangeren) van digitale leermiddelen orkestreert aan de hand van het verzenden van Entitlement en ChangeLicenseStatus berichten en het ontvangen en verwerken van EntitlementConfirmation en ChangeLicenseStatusConfirmation berichten de volgordelijkheid in traceerbaarheid van de processen zoals beschreven in paragraaf 3.5.

Proces

Trigger

Actie

Output

Registratie

Leveren leermiddelen

 

 

 

Verzoek tot leveren van nieuwe entitlement

Genereren Entitlement bericht met status entitled

Versturen Entitlement bericht naar Leermiddelenaanbieder en geabonneerde Leerportaalaanbieders en Dashboardaanbieders

Entitlement bericht

entitlementReferenceId
voor status entitled

EntitlementConfirmation
bevestigingsbericht van Leermiddelenaanbieder met newEntilementStatus provisioned

Genereren Entitlement bericht met status
provisioned

Versturen Entitlement bericht naar Leermiddelenaanbieder en geabonneerde Leerportaalaanbieders en Dashboardaanbieders

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht van Leermiddelenaanbieder

entitlementReceiveId van Leermiddelenaanbieder

Entitlement bericht

entitlementReferenceId
voor status provisioned

EntitlementConfirmation
bevestigingsbericht van Leerportaalaanbieder met newEntilementStatus link-ready

Genereren Entitlement bericht met status
link-ready

Versturen Entitlement bericht naar Leermiddelenaanbieder en geabonneerde Leerportaalaanbieders en Dashboardaanbieders

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht van Leerportaalaanbieder

entitlementReceiveId van Leerportaalaanbieder

Entitlement bericht

entitlementReferenceId
voor status link-ready

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht van Leermiddelenaanbieder of Leerportaalaanbieder met foutcode

Notificeren support van Leermiddelenshop

Versturen Supportbericht inclusief foutcode

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht van Leermiddelenaanbieder of Leerportaalaanbieder

entitlementReceiveId van Leermiddelenaanbieder of Leerportaalaanbieder

Annuleren bestelling

 

 

 

Verzoek tot annulering van een entitlement

Entitlement is gecontroleerd en er is geen licentie op geregistreerd

Genereren van Entitlement bericht met status
cancelled

Versturen Entitlement bericht naar Leermiddelenaanbieder en geabonneerde Leerportaalaanbieders en Dashboardaanbieders

Entitlement bericht

entitlementReferenceId
voor status cancelled

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht van Leermiddelenaanbieder met newEntitlementStatus cancelled

-

-

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht van Leermiddelenaanbieder

entitlementReceiveId van Leermiddelenaanbieder

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht van Leerportaalaanbieder met newEntitlementStatus cancelled

-

-

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht van Leerportaalaanbieder

entitlementReceiveId van Leerportaalaanbieder

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht van Leermiddelenaanbieder of Leerportaalaanbieder met foutcode

Notificeren support van Leermiddelenshop

Versturen Supportbericht inclusief foutcode

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht van Leermiddelenaanbieder of Leerportaalaanbieder

entitlementReceiveId van Leermiddelenaanbieder of Leerportaalaanbieder

Wijzigen bestelling

 

 

Verzoek tot wijziging van quantity in een entitlement van het entitlementType School, SchoolSubject of SchoolGroup

newQuantity is gecontroleerd en is lager dan huidige quantity en hoger dan aantal licenties die geregistreerd zijn op entitlement.

Genereren van Entitlement bericht met actuele status en aanpassing van veld quantiy

Versturen Entitlement bericht naar Leermiddelenaanbieder en geabonneerde Leerportaalaanbieders en Dashboardaanbieders

Entitlement bericht

entitlementReferenceId
voor newQuantity

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht van Leermiddelenaanbieder met newQuantity

-

-

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht van Leermiddelenaanbieder

entitlementReceiveId van Leermiddelenaanbieder

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht van Leermiddelenaanbieder met foutcode

Notificeren support van Leermiddelenshop

Versturen Supportbericht inclusief foutcode

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht van Leermiddelenaanbieder

entitlementReceiveId van Leermiddelenaanbieder

Blokkeren en deblokkeren onderwijsdeelnemer- of onderwijsmedewerker-licentie

 

 

 

Verzoek tot wijziging status van license naar
newStatus

Genereren van Change
License
Status bericht met
newStatus

Versturen bericht naar Leermiddelenaanbieder en geabonneerde Leerportaalaanbieders en Dashboardaanbieders

ChangeLicenseStatus bericht

changeEntitlement
AndLicenseReferenceId voor newStatus

ChangeLicenseStatus
Confirmation bevestigingsbericht van Leermiddelenaanbieder met newStatus

-

-

changeLicenseStatus
Confirmation bevestigingsbericht van Leermiddelenaanbieder

changeEntitlement
AndLicenseReceiveId
van Leermiddelenaanbieder

ChangeLicenseStatus
Confirmation bevestigingsbericht van Leerportaalaanbieder met newStatus

-

-

changeLicenseStatus
Confirmation bevestigingsbericht van Leerportaalaanbieder

changeEntitlement
AndLicenseReceiveId
van Leerportaalaanbieder

changeLicenseStatus
Confirmation bevestigingsbericht van Leermiddelenaanbieder of Leerportaalaanbieder met foutcode

Notificeren support van Leermiddelenshop

Versturen Supportbericht inclusief foutcode

changeLicenseStatus
Confirmation bevestigingsbericht van Leermiddelenaanbieder of Leerportaalaanbieder

changeEntitlement
AndLicenseReceiveId
van Leermiddelenaanbieder of Leerportaalaanbieder

Blokkeren aanspraak

 

 

 

Verzoek tot blokkeren van Entitlement

Genereren van Entitlement bericht met status
blocked

Versturen Entitlement bericht naar Leermiddelenaanbieder en geabonneerde Leerportaalaanbieders en Dashboardaanbieders

Entitlement bericht

entitlementReferenceId
voor status blocked

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht van Leermiddelenaanbieder met newEntitlementStatus blocked

-

-

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht van Leermiddelenaanbieder

entitlementReceiveId van Leermiddelenaanbieder

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht van Leerportaalaanbieder met newEntitlementStatus blocked

-

-

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht van Leerportaalaanbieder

entitlementReceiveId van Leerportaalaanbieder

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht van Leermiddelenaanbieder of Leerportaalaanbieder met foutcode

Notificeren support van Leermiddelenshop

Versturen Supportbericht inclusief foutcode

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht van Leermiddelenaanbieder of Leerportaalaanbieder

entitlementReceiveId van Leermiddelenaanbieder of Leerportaalaanbieder

Event processor: Leermiddelenaanbieder (Licentiekantoor)

Buiten scope POC

Alleen het gedrag zoals beschreven bij Leveren leermiddelen is in scope van de POC.

Bij het verwerken van Entitlement wordt gewerkt met terugmeldingen. Op deze manier zijn de activiteiten van de drie rollen die betrokken zijn in dit proces altijd te traceren. In onderstaande tabel is het gedrag van de Event processor van het Licentiekantoor beschreven.

Proces

Trigger

Actie

Output

Registratie

Leveren leermiddelen

 

 

Entitlement bericht met status
entitled

Verwerken van Entitlement conform entitlementType en specificaties

Genereren EntitlementConfirmation bevestigingsbericht met newStatus
provisioned

Versturen Entitlement
Confirmation bevestigingsbericht naar Leermiddelenshop met newStatus
provisioned of indien verwerking niet succesvol met foutcode

Entitlement bericht van Leermiddelenshop

entitlementReferenceId
voor status entitled

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht

entitlementReceiveId voor newStatus provisioned | foutcode

Entitlement bericht met status provisioned

-

-

Entitlement bericht van Leermiddelenshop

entitlementReferenceId
voor status provisioned

Entitlement bericht met status
link-ready

-

-

Entitlement bericht van Leermiddelenshop

entitlementReferenceId
voor status link-ready

Annuleren bestelling

Entitlement bericht met status cancelled

Verwerken van annulering van Entitlement conform entitlementType en specificaties

Genereren EntitlementConfirmation bevestigingsbericht met newStatus
cancelled

Versturen Entitlement
Confirmation bevestigingsbericht naar Leermiddelenshop met newStatus
cancelled of indien verwerking niet succesvol met foutcode

Entitlement bericht van Leermiddelenshop

entitlementReferenceId
voor status cancelled

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht

entitlementReceiveId voor newStatus cancelled | foutcode

Wijzigen bestelling

Entitlement bericht met newQuantity

Verwerken van gewijzigde quantity van Entitlement conform entitlementType en specificaties

Genereren EntitlementConfirmation bevestigingsbericht met newQuantity
newQuantity

Versturen Entitlement
Confirmation bevestigingsbericht naar Leermiddelenshop met newStatus
cancelled of indien verwerking niet succesvol met foutcode

Entitlement bericht van Leermiddelenshop

entitlementReferenceId
voor status newQuantity

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht

entitlementReceiveId voor newQuantity newQuantity | foutcode

Blokkeren en deblokkeren leerling- of leraarlicentie

ChangeLicenseStatus bericht met status activated | blocked

Verwerken van wijziging status van licentie die geregistreerd is op Entitlement

Genereren ChangeLicense
StatusConfirmation bevestigingsbericht met newStatus
activated | blocked

Versturen ChangeLicense
StatusConfirmation bevestigingsbericht naar Leermiddelenshop met newStatus
cancelled of indien verwerking niet succesvol met foutcode

ChangeLicenseStatus bericht van Leermiddelenshop

entitlementAndLicenseReferenceId
voor status activated | blocked

ChangeLicenseStatus
Confirmation bevestigingsbericht

entitlementAndLicenseReceiveId voor newStatus activated | blocked | foutcode

Blokkeren aanspraak

Entitlement bericht met status
blocked

Verwerken van blokkering van Entitlement conform entitlementType en specificaties inclusief het wijzigen van de status van alle licenties die geregistreerd zijn op de entitlement naar blocked

Genereren EntitlementConfirmation bevestigingsbericht met newStatus
blocked

Versturen Entitlement
Confirmation bevestigingsbericht naar Leermiddelenshop met newStatus
blocked of indien verwerking niet succesvol met foutcode

Entitlement bericht van Leermiddelenshop

entitlementReferenceId
voor status blocked

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht

entitlementReceiveId voor newStatus blocked | foutcode

Event processor: Leerportaalaanbieder (Mijn Leermiddelen)

Buiten scope POC

Alleen het gedrag zoals beschreven bij Leveren leermiddelen is in scope van de POC.

Bij het verwerken van Entitlement wordt gewerkt met bevestigingsberichten. Op deze manier zijn de activiteiten van de componenten die betrokken zijn in dit proces altijd te traceren. In onderstaande tabel is het gedrag van de Event processor van het de component Mijn leermiddelen van de Leerportaalaanbieder toegelicht.

Proces

Trigger

Actie

Output

Registratie

Leveren leermiddelen

 

 

Entitlement bericht met status
entitled

-

-

Entitlement bericht van Leermiddelenshop

entitlementReferenceId
voor status entitled

Entitlement bericht met status provisioned

Verwerken van Entitlement conform entitlementType en specificaties

Genereren Entitlement
Confirmation bevestigingsberichtmet newStatus
link-ready

Versturen Entitlement
Confirmation bevestigingsbericht naar Leermiddelenshop met newStatus
link-ready of indien verwerking niet succesvol met foutcode

Entitlement bericht van Leermiddelenshop

entitlementReferenceId
voor status provisioned

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht

entitlementReceiveId voor newStatus
link-ready | foutcode

Entitlement bericht met status
link-ready

-

-

Entitlement bericht van Leermiddelenshop

entitlementReferenceId
voor status link-ready

Annuleren bestelling

Entitlement bericht met status cancelled

Verwerken van annulering van Entitlement conform entitlementType en specificaties.

Genereren Entitlement
Confirmation bevestigingsbericht met newStatus
cancelled

Versturen Entitlement
Confirmation bevestigingsbericht naar Leermiddelenshop met newStatus
cancelled of indien verwerking niet succesvol met foutcode.

Entitlement bericht van Leermiddelenshop

entitlementReferenceId
voor status cancelled

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht

entitlementReceiveId voor newStatus cancelled | foutcode

Wijzigen bestelling

Entitlement bericht met newQuantity

-

-

Entitlement bericht van Leermiddelenshop

entitlementReferenceId
voor status newQuantity

Blokkeren en deblokkeren leerling- of leraarlicentie

ChangeLicenseStatus bericht met status activated | blocked

Verwerken van wijziging status van licentie die geregistreerd is op Entitlement

Genereren ChangeLicense
StatusConfirmation bevestigingsberichtmet newStatus
activated | blocked

Versturen ChangeLicense
StatusConfirmation bevestigingsbericht naar Leermiddelenshop met newStatus
cancelled of indien verwerking niet succesvol met foutcode

ChangeLicenseStatus bericht van Leermiddelenshop

entitlementAndLicenseReferenceId
voor status activated | blocked

ChangeLicenseStatus
Confirmation bevestigingsbericht

entitlementAndLicenseReceiveId voor newStatus activated | blocked | foutcode

Blokkeren aanspraak

Entitlement bericht met status
blocked

Verwerken van blokkering van Entitlement conform entitlementType en specificaties inclusief het wijzigen van de status van alle licenties die geregistreerd zijn op de entitlement naar blocked

Genereren Entitlement
Confirmation bevestigingsbericht met newStatus
blocked

Versturen Entitlement
Confirmation bevestigingsbericht naar Leermiddelenshop met newStatus
blocked of indien verwerking niet succesvol met foutcode

Entitlement bericht van Leermiddelenshop

entitlementReferenceId
voor status blocked

EntitlementConfirmation bevestigingsbericht

entitlementReceiveId voor newStatus blocked | foutcode

De Leerportaalaanbieder volgt de berichten van de Leermiddelenshop en hoeft zelf geen controles uit te voeren bij de Leermiddelenaanbieder.

Dit betekent bijvoorbeeld in het geval van een annulering van een Entitlement dat de Leerportaalaanbieder niet hoeft te controleren of het leermiddel in gebruik is genomen. Indien er een foutmelding vanuit de Leermiddelenaanbieder naar de Leermiddelenshop gaat dan is de Leermiddelenshop verantwoordelijk voor het herstellen en ongedaan maken van de annulering. In de praktijk zal dit ertoe leiden dat de Leermiddelenshop een Entitlement bericht toestuurt met de (oude) status provisioned. De Leerportaalaanbieder plaatst de link vervolgens opnieuw, stuurt een EntitlementConfirmation bericht terug met link-ready en de Leermiddelenshop verandert vervolgens de status van de entitlement weer naar link-ready.

Status- en foutcodes

Status code

Status

statusMessage

Toelichting

200

0

OK

Verzoek succesvol verwerkt

400

1

schema validation unsuccessful

Schemavalidatie niet succesvol

400

2

schemaVersion not supported

De ontvanger kan de gevraagde SchemaVersion niet aanbieden.

401

3

scope required

Client is niet geautoriseerd voor scope.

403

4

consent required

De gegevenssoort is van classificatie II of IV. Dit vereist een activering van de gegevensuitwisseling. Dit is in dit foutscenario niet het geval.

403

5

edu_org_id unknown

De Verzender communiceert in de context van een Onderwijsorganisatie die niet bekend is bij Ontvanger.

404

6

School unknown

De identifier van de onderwijsorganisatie is onbekend.

404

7

User unknown

De identifier van de onderwijsdeelnemer of onderwijsmederker is onbekend.

404

8

Entitlement unknown

De identifier van de Aanspraak is onbekend.

400

99

Vullingsregel: in statusMessage een beschrijving van de reden opnemen

Overige reden

Technisch: API specificatie


Release notes

 • 0.0.1: Eerste draft van de API.

 • 0.0.2: Berichtdefinities en YAML files zijn toegevoegd t.b.v. de 80 procent specificatie.

 • 0.0.3: De technische specificatie is verder uitgewerkt. Ook is de feedback uit de werkgroepen verwerkt in een volgende versie:

  • Endpoint toegevoegd waarin entitlements voor een onderwijsdeelnemer of onderwijsmedewerker opgevraagd kunnen worden.

  • Query parameter edu_org_id is toegevoegd aan alle endpoints als implementatie van het activeren en deactiveren van gegevensuitwisselingen en de M2M identificatie en authenticatie.

  • Het transactiepatroon georkestreerde uitwisseling met een opeenvolging van asynchrone uitwisselingen is toegepast op de Entitlement API. Dit heeft geresulteerd in PUT endpoints voor de meldingen en de terugmeldingen (confirmations) voor de relevante referentiecomponenten.

  • BasispoortIDs zijn toegevoegd als opties voor Onderwijsdeelnemer, Onderwijsmedewerker en School.

  • In de YAML is aangegeven welke referentiecomponent de endpoints aanbiedt als Producer.

  • De YAML is geactualiseerd op basis van de bovenstaande wijzigingen.

 • 0.0.4: De status- en foutcodes zijn toegevoegd aan de documentatie en aan de YAML.