SIS API (DEPRECATED)

De SIS API wordt op dit moment herzien en zal vervangen worden door de volgende APIs:

In deze APIs zijn de openstaande punten en acties zoals genoemd op deze pagina verwerkt.

De review van de SIS API vindt op dit moment plaats.

Titel

SIS API

Status

In ontwikkeling BEsluitvorming in beheer

Versie

0.0.6

Datum

9 Januari 2024

Auteurs

Architectenraad Edu-V

Acties

 • Herziening attribuut userIds als alternatief voor eckId en userIds.

 • Herziening attribuut organizationIds als alternatief voor schoolId met primaire en secundaire identifiers.

 • Overwegen om attributen gender en dataOfBirth te schrappen uit het StudentDelivery bericht en onder te brengen in een nieuw bericht Demographics. Mogelijk ook met andere relevante kenmerken.

 • Overwegen om een endpoint GET all SchoolStudies from School toe te voegen. Zo kan in een selectieomgeving gebruik gemaakt worden van schoolperiodes, schoolstudies en schoolvakken om leermiddelen te bepalen.

 • Overwegen om een endpoint GET School toe te voegen om informatie op te vragen over een specifieke school met bijvoorbeeld alle bekende primaire en secundaire identifiers voor de onderwijsorganisatie.

 • De waardelijsten voor opleiding heroverwegen: Elementcodetabel OCW of waardenlijsten RIO?

 • Overwegen om meer aansluiting te zoeken bij OneRoster. Dit zou als impact hebben dat Student en Enrollment worden gesplitst. Een Student kan zo ook meerdere enrollments hebben.

De SIS API wordt gebruikt om informatie over de onderwijsadministratie te delen in het Afsprakenstelsel Edu-V. Deze API wordt aangeboden als onderdeel van de gegevensdienst Onderwijsadministratie met het Administratiesysteem onderwijsdeelnemer als Bron.

De technische specificatie bestaat uit:

Samenvatting

Gegevensdienst

Onderwijsorganisatie

Adresgegevens fijndistributie

Onderwijsaanbod

Scopes

 • school

 • student-emplyee-group

 • student-delivery

Entiteiten

Bron

Administratiesysteem onderwijsdeelnemer

Afnemer

 • Selectieomgeving leermiddelen

 • Bestelomgeving leermiddelen

 • Aanspraakmanager

 • Distributiefaciliteit

 • Licentieregistratie

 • Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal

 • Digitaal toetssyteem

 • Leermiddelenportaal

 • Onderwijsleeromgeving

 • Leermiddelendashboard

Endpoints

Administratiesysteem onderwijsdeelnemer

 • GET all Students from a School

 • POST get a Student from a School by ID

 • GET delivery information for all Students from a School

 • POST get delivery information for a Student by ID

 • GET all Employees from a School

 • POST get an Employee from a School by ID

 • GET all Classes from a School

 • GET a Class from a School by ID

 • GET all Groups from a School

 • GET a Group from a School

 • GET all SchoolSubjects from a School

 • GET a SchoolSubject from a School by ID

 • GET all SchoolPeriods from a School

Notifications

De Notifications API kan gebruikt worden om als afnemer een notificatie te ontvangen bij een wijziging in de stand (nieuw/gewijzigd/verwijderd). Hiervoor dient zowel de bron als de afnemer dan de Berichteninfrastructuur en de Notifications API te hebben geïmplementeerd.

Berichtdefinitie: SchoolPeriod (SchoolPeriode)

Het bericht SchoolPeriod wordt gebruikt om van een bepaalde onderwijsorganisatie alle periodes uit te wisselen. Alleen het veld name is verplicht. Dit veld wordt gehanteerd om Students, Teachers, SchoolSubjects en Groups in een bepaalde periode uit te wisselen. Het is aan te raden om ook de startdatum en einddatum te vullen.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

name

string

string

Naam van de schoolperiode

2021-2022

2022H1

V

Waarde mag niet gewijzigd worden

schemaVersion

string

string

Het versienummer van de berichtdefinitie die wordt gehanteerd.

1.3.0

V

Conform Semantic Versioning 2.0.0

startDate

string

date

Startdatum van de schoolperiode

2022-08-01

O

 

endDate

string

date

Einddatum van de schoolperiode

2023-07-31

O

 

Berichtdefinitie: SchoolSubject (SchoolVak)

Via het SchoolSubject bericht wordt alle door de onderwijsorganisatie aangeboden SchoolVakken uitgewisseld. In de definitie van het bericht is uitgegaan van de combinatie tussen enerzijds de officiële vakcode vanuit het Minsiterie van OCW en anderzijds de vrijheid binnen scholen om eigen benamingen te kiezen voor het Vak.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

schoolSubjectId

string

uuid

Unieke identifier voor dit schoolSubject

bd8e0494-168d-418f-8e01-1a58d9effd54

V

Waarde mag niet gewijzigd worden

schemaVersion

string

string

Het versienummer van de berichtdefinitie die wordt gehanteerd.

1.3.0

V

Conform Semantic Versioning 2.0.0

subjectCode

string

string

Officiële vakcode voor het vak

0131

O

Conform vakcodes uit de officiële vakcodetabel van Ministerie van OCW

Indien voor het vak een officiële vakcode beschikbaar is dan wordt deze gehanteerd. Deze code wijzigt niet meer, uitgezonderd foutcorrecties.

schoolSubjectAbbr

string

string

Door onderwijsorganisatie gehanteerde afkorting voor het vak

ak

V

 

schoolSubjectName

string

string

Door onderwijsorganisatie gehanteerde naam voor het vak

aardrijkskunde

V

 

schoolLevel

string

string

Door onderwijsorganisatie gehanteerd niveau voor het vak

HAVO-2

V

 

levels

array

levels

Een of meerdere niveaus en leerjaren waarop het Vak wordt gegeven.

Zie object levels

O

Dit kunnen er meerdere zijn in het geval van schoolLevel “Brugklas” of “Onderbouw”

Indien voor het vak levelsbeschikbaar zijn dan worden deze toegevoegd. De levels wijzigen niet meer, uitgezonderd foutcorrecties.

object levels

Een SchoolVak bestaat uit de combinatie tussen Vak, Niveau en Leerjaar. Dit laatste niveau en leerjaar wordt gecombineerd in de array levels. De velden hierin zijn:

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

level

string

ENUM

Officieel niveau

VO-HAVO

V

Conform de officiële onderwijsniveaus.

levelYear

integer

integer

Het leerjaar dat gecombineerd wordt met het niveau.

1

V

Waarde 1-8

Voor level hanteren we een ENUM met de volgende officiële onderwijsniveaus (conform onderwijsniveaus van Dienst Uitvoering Onderwijs):

·       BO: Basisonderwijs

·       SO: Speciaal onderwijs

·       SBO: Speciaal basisonderwijs

·       VO-PRO: Praktijkonderwijs

·       VO-VMBO-BB: Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, basisberoepsgerichte leerweg

·       VO-VMBO-KB: Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, kaderberoepsgerichte leerweg

·       VO-VMBO-GL: Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, gemengde leerweg

·       VO-VMBO-TL: Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, theoretische leerweg

·       VO-HAVO: Hoger algemeen voortgezet onderwijs

·       VO-VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

·       VSO: Voortgezet speciaal onderwijs

·       MBO-Niveau-1: middelbaar beroepsonderwijs, niveau 1

·       MBO-Niveau-2: middelbaar beroepsonderwijs, niveau 2

·       MBO-Niveau-3: middelbaar beroepsonderwijs, niveau 3

·       MBO-Niveau-4: middelbaar beroepsonderwijs, niveau 4

Berichtdefinitie: Student (Onderwijsdeelnemer)

In het Student bericht wordt alle relevante informatie over de opleiding, de stamklas en het vakkenpakket van de onderwijsdeelnemer in een bepaalde schoolperiode gedeeld. In dit bericht wordt geen informatie gedeeld over de lesgroepen waarin de onderwijsdeelnemer zich bevindt. Deze informatie wordt via het bericht Groups uitgewisseld.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

eckId

string

ECK iD

Het ECK iD van de onderwijsdeelnemer

 

V*

eckId is verplicht. Indien onbekend dan kan userId gehanteerd worden

Waarde mag niet gewijzigd worden

userId

array

userId

Alternatief userId indien eckId onbekend is

Zie object userId

O*

Verplicht zodra eckId onbekend is.

Waarde mag niet gewijzigd worden

schemaVersion

string

string

Het versienummer van de berichtdefinitie die wordt gehanteerd.

1.3.0

V

Conform Semantic Versioning 2.0.0

firstName

string

string

Voornaam van de onderwijsdeelnemer

Jan

V

 

surname

string

string

Achternaam van de onderwijsdeelnemer

Wit

V

 

surnamePrefix

string

string

Tussenvoegsel van de onderwijsdeelnemer

de

O

 

schoolPeriod

string

string

Referentie naar schoolperiode voor deze onderwijsdeelnemer

2021-2022

V

Referentie naar schoolPeriod.name

Waarde mag niet gewijzigd worden

school

object

school

De onderwijsorganisatie waar de onderwijsdeelnemer is ingeschreven

Zie object school

V

Waarde mag niet gewijzigd worden

study

object

study

De opleiding die de onderwijsdeelnemer volgt

Zie object study

V

Een onderwijsdeelnemer volgt slechts één opleiding.

schoolSubjects

array

school
Subjects

Het vakkenpakket dat de onderwijsdeelnemer in de schoolperiode volgt.

Zie object schoolSubjects

O

Per schoolVak is de start- en einddatum aangegeven waarbinnen de onderwijsdeelnemer het vak volgt.

OneRoster hanteert het object userIds

Hierin zijn de volgende attributen opgenomen:

 • type: type identifier

 • id: de id zelf

Op deze manier kan er 1 enkel attribuut zijn waar meerdere Ids in uitgewisseld worden. De afspraak is om het eckId als de primaire identifier te gebruiken. Dat kan vervolgens de vullingsregel worden.

object userId

Zodra het ECK iD niet bekend is kan gebruik gemaakt worden van een alternatieve identifier voor een onderwijsdeelnemer. Op de pagina Identiteiten is hier meer informatie over te vinden. Bij het gebruiken van een alternatieve userId wordt verzocht om de gekozen variant mee te sturen. Hierbij hanteren we een additioneel veld UserIdType met de volgende opties:

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

userId

string

string

Het userId conform de specificatie van het userIdType

95312@1.kennisnet.nl

V

 

userIdType

string

ENUM

Het type userId dat gehanteerd wordt.

nlPersonProfileId
nlPersonRealId
Las-key
Leerlingnummer

V

Conform de waardelijst voor userIdType

object school

Het object school bestaat uit de identifier van de onderwijsorganisatie en de naam van de onderwijsorganisatie. Op de pagina Identiteiten is meer informatie te vinden over de identifiers voor onderwijsorganisaties.

Hanteren van het object organisationIds

Hierin zijn de volgende attributen opgenomen:

 • orgType: Onderwijsbestuur, Onderwijsaanbieder, Onderwijslocatie

 • type: type identifier

 • id: de id zelf

Op deze manier kan er 1 enkel attribuut zijn waar meerdere Ids in uitgewisseld worden. De afspraak is om vervolgens een primaire identifier te gebruiken. Dat kan vervolgens de vullingsregel worden.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

schoolId

string

string

Identifier van de onderwijsorganisatie

22461075-07B8-4A17-AB18-71B8455AA7A3

V

 

schoolName

string

string

Naam van de onderwijsorganisatie

De Basisschool

V

 

object study

Een onderwijsdeelnemer is in een bepaalde schoolperiode ingeschreven voor een officiële opleiding. Deze opleiding wordt als attribuut van de onderwijsdeelnemer uitgewisseld. De velden van deze opleiding bestaan enerzijds uit de officiële opleidingscode en opleidingsnaam en anderzijds uit de naam zoals deze door de onderwijsorganisatie wordt gehanteerd. Deze specifieke afkortingen en namen worden uitgewisseld om zo herkenbaarheid voor de onderwijsorganisatie te behouden.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

studyCode

string

string

De officiële opleidingscode die verwijst naar een erkende opleiding.

0170

V

Waarde is elementcode uit de Elementcodetabel van Ministerie van OCW

studyName

string

string

De officiële naam van de opleiding die bepaald wordt door de opleidingscode

VWO-ATH prf Nat/Tech

V

Waarde uit de kolom ‘korte omschrijving’ dat correspondeert met de opleiding zoals aangegeven door de code

schoolStudyAbbr

string

string

Door de onderwijsorganisatie gehanteerde code of afkorting voor de opleiding

ATH_N&T

O

 

schoolStudyName

string

string

Door de onderwijsorganisatie gehanteerde naam voor de opleiding

VWO Natuur en Techniek

O

 

studyYear

string

ENUM

De jaargroep waarin de onderwijsdeelnemer zich bevindt

14

V

Conform waardelijst jaargroep, zie object studyYear

waardelijst studyYear

Voor studyYear worden de volgende waarden gehanteerd:

Code

Betekenis

Opmerking voor toepassing

B

Baby’s, leeftijd 0 tot 12 maanden

Buiten scope van Ecosysteem

D

Dreumesen, leeftijd 1 tot 2 jaar

Buiten scope van Ecosysteem

0

PO groep 0

Toepassen bij regulier PO

1

PO groep 1

Toepassen bij regulier PO

2

PO groep 2

Toepassen bij regulier PO

3

PO groep 3

Toepassen bij regulier PO

4

PO groep 4

Toepassen bij regulier PO

5

PO groep 5

Toepassen bij regulier PO

6

PO groep 6

Toepassen bij regulier PO

7

PO groep 7

Toepassen bij regulier PO

8

PO groep 8

Toepassen bij regulier PO

S

S(B)O (speciaal (basis) onderwijs)

Toepassen bij S(B)O

11

VO leerjaar 1

Toepassen bij regulier VO

12

VO leerjaar 2

Toepassen bij regulier VO

13

VO leerjaar 3

Toepassen bij regulier VO

14

VO leerjaar 4

Toepassen bij regulier VO

15

VO leerjaar 5

Toepassen bij regulier VO

16

VO leerjaar 6

Toepassen bij regulier VO

V

VSO (voortgezet speciaal onderwijs

Toepassen bij VSO

21

MBO leerjaar 1

Toepassen bij MBO

22

MBO leerjaar 2

Toepassen bij MBO

23

MBO leerjaar 3

Toepassen bij MBO

24

MBO leerjaar 4

Toepassen bij MBO

N

Niet PO / VO

Buiten scope van Ecosysteem

C

Combinatiegroep cq heterogene groep

Buiten scope van Ecosysteem

H

Historisch

Buiten scope van Ecosysteem

object schoolSubjects

Tot slot volgt een onderwijsdeelnemer een aantal vakken. Deze vakken zijn opgenomen bij de onderwijsdeelnemer om zo voorbereid te zijn op individuele leerroutes voor onderwijsdeelnemer. In de berichtdefinitie hanteren we het schoolSubjectId dat verwijst naar de combinatie van het schoolVak en het niveau en leerjaar. In aanvulling hierop geven we de mogelijkheid om aan te geven vanaf welke startdatum en tot welke einddatum de onderwijsdeelnemer het vak volgt. Hierbij is de vullingsregel dat de start- en einddatum binnen de start- en einddatum van de schoolperiode vallen.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

schoolSubjectId

string

uuid

Referentie naar een SchoolSubject

bd8e0494-168d-418f-8e01-1a58d9effd54

V

 

startDate

string

date

Datum vanaf wanneer de onderwijsdeelnemer het vak volgt.

2022-08-01

V

Na startDate schoolPeriod en voor endDate schoolPeriod

endDate

string

date

Datum tot wanneer de onderwijsdeelnemer het vak volgt.

2023-07-31

O

Na startDate en voor endDate schoolPeriod

Veld kan leeg blijven zodra er de onderwijsdeelnemer in de gehele schoolperiode het vak volgt.

Berichtdefinitie Employee (Onderwijsmedewerker)

In het Employee bericht wordt alle relevante informatie over de onderwijsmedewerker in een bepaalde schoolperiode gedeeld. In dit bericht wordt geen informatie gedeeld over de lesgroepen waar de onderwijsmedewerker les aan geeft. Deze informatie wordt via het bericht Groups uitgewisseld.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

eckId

string

ECK iD

Het ECK iD van de onderwijsmedewerker

 

V*

eckId is verplicht. Indien onbekend dan kan userId gehanteerd worden

Waarde mag niet gewijzigd worden

userId

array

userId

Alternatief userId indien eckId onbekend is

Zie object userId

O*

Verplicht zodra eckId onbekend is.

Waarde mag niet gewijzigd worden

schemaVersion

string

string

Het versienummer van de berichtdefinitie die wordt gehanteerd.

1.3.0

V

Conform Semantic Versioning 2.0.0

firstName

string

string

Voornaam van de onderwijsmedewerker

Jan

V

 

surname

string

string

Achternaam van de onderwijsmedewerker

Wit

V

 

surnamePrefix

string

string

Tussenvoegsel van de onderwijsmedewerker

de

O

 

role

string

ENUM

De rol van de onderwijsmedewerker

teacher

administrator

V

De rollen die en onderwijsmedewerker kan hebben zijn nog in ontwikkeling. Voor meer informatie hierover zie ook Onderwijsorganisaties en actoren.

schoolPeriod

string

string

Referentie naar schoolperiode voor deze onderwijsmedewerker

2021-2022

V

Referentie naar schoolPeriod.name

Waarde mag niet gewijzigd worden

school

object

school

De onderwijsorganisatie waar de onderwijsmedewerker onderwijs verzorgt

Zie object school

V

Waarde mag niet gewijzigd worden

Berichtdefinitie: Class (Stamklas of Stamgroep)

In het Class bericht worden de stamklassen (of stamgroepen) van een onderwijsorganisatie in een bepaalde schoolperiode uitgewisseld. Een Class bevat de combinatie van onderwijsdeelnemers en onderwijsmedewerkers. In de stamklas zijn de onderwijsdeelnemers organisatorisch ingedeeld. Dit staat los van de lesgroepen waarin een onderwijsdeelnemer een vak kan volgen. Deze lesgroepen worden uitgewisseld via een separaat bericht genaamd Group.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

classId

string

uuid

De unieke identifier van de Stamklas (of Stamgroep)

 

V

Waarde mag niet gewijzigd worden

schemaVersion

string

string

Het versienummer van de berichtdefinitie die wordt gehanteerd.

1.3.0

V

Conform Semantic Versioning 2.0.0

className

string

string

Naam van de stamklas

Groep 3

V

 

schoolPeriod

string

string

Referentie naar schoolperiode voor deze stamklas

2021-2022

V

Referentie naar schoolPeriod.name

Waarde mag niet gewijzigd worden

school

string

school

De onderwijsorganisatie van de stamklas

Zie object school

V

Waarde mag niet gewijzigd worden

students

array

student
Reference

De onderwijsdeelnemers die in deze stamklas zijn ingedeeld.

Zie object studentReference

V

 

employees

array

employee
Reference

De onderwijsmedewerkers die deze stamklas begeleiden

Zie object #employeeReference

V

In het voortgezet onderwijs kan dit bijvoorbeeld de Mentor van de stamklas zijn.

In het primair onderwijs kunnen dit de leerkrachten zijn die les geven aan de leerlingen uit deze stamgroep.

object studentReference

De onderwijsdeelnemers zijn in een lijst opgenomen in het bericht. In deze lijst wordt enkel de verwijzing in de vorm van de identifier opgenomen.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

eckId

string

ECK iD

Het ECK iD van de onderwijsdeelnemer

 

V*

eckId is verplicht. Indien onbekend dan kan userId gehanteerd worden

userId

array

userId

Alternatief userId indien eckId onbekend is

zie object userId

O*

Verplicht zodra eckId onbekend is.

object employeeReference

De onderwijsmedewerkers zijn in een lijst opgenomen in het bericht. In deze lijst wordt enkel de verwijzing in de vorm van de identifier opgenomen.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

eckId

string

ECK iD

Het ECK iD van de onderwijsmedewerker

 

V*

eckId is verplicht. Indien onbekend dan kan userId gehanteerd worden

userId

array

userId

Alternatief userId indien eckId onbekend is

zie object userId

O*

Verplicht zodra eckId onbekend is.

Berichtdefinitie: Group (LesGroep)

In het Group bericht worden de lesgroepen van een onderwijsorganisatie in een bepaalde schoolperiode uitgewisseld. Een Group bevat de combinatie van onderwijsdeelnemers, onderwijsmedewerkers en vak(ken). In de lesgroepen wordt onderwijs verzorgt in het vak (of de vakken) door de onderwijsmedewerkers aan de onderwijsdeelnemers.

De werkingsregel is dat de onderwijsmedewerker die gekoppeld is aan de Group ook daadwerkelijk alle voortgang en resultaten van de onderwijsdeelnemers in het vak mag inzien. In de praktijk betekent dit het volgende:

 • Voor iedere lesgroep waarbij de samenstelling aan onderwijsdeelnemers verschilt wordt een nieuwe Group uitgewisseld.

 • Lesgroepen in het voortgezet onderwijs met dezelfde samenstelling aan leerlingen kunnen verschillende vakken volgen. Voor dit vak hebben ze veelal ook een andere docent. In dat geval wordt voor iedere unieke combinatie van leerlingen, vak en docent een nieuwe Group uitgewisseld.

 • Een leerling in het voortgezet onderwijs zit vaak ook in een Stamklas. De stamklas wordt niet uitgewisseld via het bericht Group. De Stamklas is een separaat bericht genaamd Class.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

groupId

string

uuid

De unieke identifier van de SchoolLesGroep

 

V

Waarde mag niet gewijzigd worden

schemaVersion

string

string

Het versienummer van de berichtdefinitie die wordt gehanteerd.

1.3.0

V

Conform Semantic Versioning 2.0.0

groupName

string

string

Naam van de lesgroep

A4bBiol

V

 

schoolPeriod

string

string

Referentie naar schoolperiode voor deze lesgroep

2021-2022

V

Referentie naar schoolPeriod.name

Waarde mag niet gewijzigd worden

school

string

school

De onderwijsorganisatie van de groep

Zie object school

V

Waarde mag niet gewijzigd worden

students

array

student
Reference

De onderwijsdeelnemers die in deze lesgroep les krijgen in de vakken.

Zie object studentReference

V

 

employees

array

employee
Reference

De onderwijsmedewerkers die onderwijs verzorgen in deze lesgroep

Zie object employeeReference

V

De onderwijsmedewerkers zijn allen ingeroosterd om de vakken te onderwijzen aan de onderwijsdeelnemers.

subjects

array

subjects

De vakken die worden onderwezen in de lesgroep.

Zie object subjects

O

Zie werkingsregel boven tabel

object subjects

In het Group bericht kunnen optioneel vakken worden toegevoegd. De vullingsregel is om deze vakken indien bekend altijd te vullen. In deze vakken is de officiële vakcode niet verplicht. Hierdoor kunnen ook lesgroepen uitgewisseld van vakken die niet gerelateerd zijn aan een officieel vak, zoals bijvoorbeeld de mentorles.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

subjectCode

string

string

Officiële vakcode voor het vak

0131

O

Conform vakcodes uit de officiële vakcodetabel van Ministerie van OCW

schoolSubjectAbbr

string

string

Door onderwijsorganisatie gehanteerde afkorting voor het vak

ak

V

 

schoolSubjectName

string

string

Door onderwijsorganisatie gehanteerde naam voor het vak

aardrijkskunde

V

 

Berichtdefinitie StudentDelivery (Adresgegevens voor fijndistributie)

In aanvulling op de algemene gegevens van de onderwijsdeelnemer (zoals uitgewisseld in het bericht Student), dient in het geval van fijndistributie de Distributiefaciliteit aanvullende adres- en contactgegevens van de Onderwijsdeelnemer te verkrijgen.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

eckId

string

ECK iD

Het ECK iD van de onderwijsdeelnemer

 

V*

eckId is verplicht. Indien onbekend dan kan userId gehanteerd worden

Waarde mag niet gewijzigd worden

userId

array

userId

Alternatief userId indien eckId onbekend is

zie object userId

O*

Verplicht zodra eckId onbekend is.

Waarde mag niet gewijzigd worden

schemaVersion

string

string

Het versienummer van de berichtdefinitie die wordt gehanteerd.

1.3.0

V

Conform Semantic Versioning 2.0.0

dateOfBirth

string

date

Geboortedatum van de onderwijsdeelnemer

2005-05-05

V

 

gender

string

ENUM

Geslacht van de onderwijsdeelnemer

0

V

Dit volgt de codering conform de codelijst gender

address

object

address

Specificeert de exacte adressering van de onderwijsdeelnemer

Zie object address

V

Een onderwijsdeelnemer heeft 1 adres.

emailSchool

string

email

E-mailadres van de onderwijsdeelnemer zoals verstrekt door de onderwijsorganisatie

leerling@
onderwijs.nl

V*

Dit gegeven is verplicht als het gegeven emailPrivate ontbreekt omdat minimaal 1 e-mailadres van de onderwijsdeelnemer verplicht is.

emailPrivate

string

email

Privé e-mailadres van de onderwijsdeelnemer

leerling@
prive.nl

V*

Zie emailSchool.

emailParents

array

emailParent

Blok met e-mailadressen van de ouders en verzorgers.

Zie object emailParent

O

Emailadressen worden in een blok toegevoegd. Dit geeft de vrijheid om meerdere emailadressen uit te wisselen.

codelijst gender

Voor Gender wordt de volgende codelijst gehanteerd:

 • 0: Onbekend

 • 1: Jongen/Man

 • 2: Meisje/Vrouw

 • X: Genderneutraal

 • 9: Ontbrekend

object address

Alle adresgegevens zijn samengevoegd in een blok. De onderwijsdeelnemer beschikt over 1 compleet adres dat door de Distributiefaciliteit gebruikt kan worden voor het leveren van de leermiddelen. Dit adres kan in Nederland en ook in het buitenland zijn.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

street

string

string

Straatnaam van het adres

Rijnkade

V

 

houseNumber

string

string

Huisnummer

12

V

Huisnummer is verplicht.

houseNumberSuffix

string

string

Huisnummer toevoeging

a

O

Toevoeging is optioneel.

zipCode

string

string

Postcode

1000 AA

V

Waarde is bij een Nederlands adres volgens het patroon van 4 cijfers en 2 letters

city

string

string

De woonplaats

Arnhem

V

 

countryCode

string

string

Landcode

NL

O

Waarde is de Alpha-2 code (2 letters) uit de ISO 3166 standaard dat correspondeert met het land zoals aangegeven door het veld Country

country

string

string

Het land van het adres van de leerling

Nederland

V

 

object emailParent

De emailaddressen van de ouders/verzorgers zijn samengevoegd in een blok. Dit geeft de flexibiliteit om meerdere emailadressen toe te voegen.

Veld

Type

Format

Omschrijving

Voorbeeld

O/V

Vullingsregel

emailParent

string

email

E-mailadres van een Ouder/Verzorger

ouder@thuis.nl

V

 

Event processor: Leermiddelenportaal

Er zijn specifieke regels voor het verwerken van wijzigingen van entiteiten door de component Leermiddelenportaal. Het betreft de entiteiten:

 • Student

 • Group

 • Class

Een wijziging in het Student, Group of Class bericht kan ertoe leiden dat een onderwijsdeelnemer aanspraak kan maken op een leermiddel. In dat geval moet de toegangslink worden toegevoegd aan of verwijderd uit het overzicht van leermiddelen van de onderwijsdeelnemer.

Bericht

Wijziging

Verwerking door Leermiddelenportaal

Student

Alle velden

Nieuw

Voor iedere nieuwe Student wordt voor ieder SchoolSubject uit het vakkenpakket van deze onderwijsdeelnemer (SchoolSubjects) gekeken of de school voor dit SchoolSubject een aanspraak heeft verworven.

Indien dit het geval is wordt de toegangslink voor deze onderwijsdeelnemer beschikbaar gemaakt in de activatie- en gebruiksperiode.

Student

 

SchoolSubject

 

Nieuw

Zodra bij een Student een nieuw SchoolSubject gaat volgen wordt gekeken of de onderwijsorganisatie voor dit SchoolSubject een aanspraak heeft verworven.

Indien dit het geval is wordt de toegangslink voor deze onderwijsdeelnemer beschikbaar gesteld in de activatie- en gebruiksperiode

Verwijderd

Zodra bij een Student een SchoolSubject wordt verwijderd dan wordt gekeken of de Student op basis van het SchoolSubject een toegangslink heeft in zijn overzicht van leermiddelen.

Indien de Student het bijbehorende leermiddel nog niet in gebruik heeft genomen dan wordt de toegangslink verwijderd uit het overzicht van leermiddelen van de onderwijsdeelnemer.

Indien de Student het bijbehorende leermiddel al wel in gebruik heeft genomen dan is er geen voorgeschreven gedrag voor het Leermiddelenportaal. De Student mag het leermiddel blijven gebruiken. Een mogelijke oplossing is om de toegangslink voor de Student te archiveren aangezien deze niet meer relevant is voor de onderwijsdeelnemer.

Group

 

Students

 

Nieuw

Zodra er een Student wordt toegevoegd aan een Group dan wordt er gekeken of de onderwijsorganisatie voor deze Group een SchoolGroup aanspraak heeft verworven.

Indien dit het geval is wordt de toegangslink voor deze onderwijsdeelnemer beschikbaar gemaakt in de activatie- en gebruiksperiode.

Verwijderd

Zodra er een Student wordt verwijderd uit een Group dan wordt er gekeken of de Student een toegangslink heeft op basis van een SchoolGroup aanspraak.

Indien de Student het bijbehorende leermiddel nog niet in gebruik heeft genomen dan wordt de toegangslink verwijderd uit het overzicht van leermiddelen van de onderwijsdeelnemer.

Indien de Student het bijbehorende leermiddel al wel in gebruik heeft genomen dan is er geen voorgeschreven gedrag voor het Leermiddelenportaal. De Student mag het leermiddel blijven gebruiken. Een mogelijke oplossing is om de toegangslink voor de Student te archiveren aangezien deze niet meer relevant is voor de onderwijsdeelnemer.

Class

 

Students

 

Nieuw

Zodra er een Student wordt toegevoegd aan een Class dan wordt er gekeken of de onderwijsorganisatie voor deze Class een SchoolGroup aanspraak heeft verworven.

Indien dit het geval is wordt de toegangslink voor deze onderwijsdeelnemer beschikbaar gemaakt in de activatie- en gebruiksperiode.

Verwijderd

Zodra er een Student wordt verwijderd uit een Class dan wordt er gekeken of de Student een toegangslink heeft op basis van een SchoolGroup aanspraak.

Indien de Student het bijbehorende leermiddel nog niet in gebruik heeft genomen dan wordt de toegangslink verwijderd uit het overzicht van leermiddelen van de onderwijsdeelnemer.

Indien de Student het bijbehorende leermiddel al wel in gebruik heeft genomen dan is er geen voorgeschreven gedrag voor het Leermiddelenportaal. De Student mag het leermiddel blijven gebruiken. Een mogelijke oplossing is om de toegangslink voor de Student te archiveren aangezien deze niet meer relevant is voor de onderwijsdeelnemer.

Status- en foutcodes

Voor alle APIs uit het Afsprakenstelsel Edu-V zijn de status- en foutcodes beschreven op de pagina Status- en foutcodes. Hierbij is onderscheid gemaakt in algemene en voor de API specifieke status- en foutcodes.

Technisch: API specificatie


Release notes