Evalueren leervoortgang en –resultaten

Titel

Evalueren leervoortgang en –resultaten

Status

In ontwikkeling BEsluitvorming in beheer

Versie

0.0.1

Datum

21 December 2023

Auteur

Werkgroep Evalueren leervoortgang en resultaten

Acties

 • Nader uitwerken in de werkgroep

 • Verhuizen leerresultaten nog nader uitwerken

De praktijksituatie Evalueren leervoortgang en –resultaten is gericht op de scenario’s die betrekking hebben op de evaluatie van het onderwijs. De specificatie bestaat uit de volgende onderdelen:

Conceptueel model

In figuur 1 is een eerste versie van een conceptueel model uitgewerkt voor deze praktijksituatie. Er zijn drie scenario’s weergegeven:

 1. Individueel overzicht

 2. Groepsoverzicht

 3. Schooloverzicht

Deze scenario’s zijn illustratief. De aanbieder van het Leermiddelendashboard kan op basis van Leermateriaalgebruik en/of Leerresultaten verschillende dashboards aanbieden afhankelijk van de informatiebehoefte van de gebruiker.

Figuur 1. Conceptueel model Evalueren leervoorgang en –resultaten

#1. Onderwijsdeelnemer: Individueel overzicht

In de referentiecomponent Leermiddelendashboard wordt in dit voorbeeld Leermateriaalgebruik uit diverse Gebruiksomgevingen digitaal leermateriaal en Digitale toetssystemen van verschillende leveranciers gecombineerd tot een individueel voortgangsoverzicht voor de onderwijsdeelnemer.

#2 Onderwijsmedewerker: Groepsoverzicht

In de referentiecomponent Leermiddelendashboard wordt in dit voorbeeld Leermateriaalgebruik en Leerresultaten uit diverse Gebruiksomgevingen digitaal leermateriaal en Digitale toetssystemen van verschillende leveranciers gecombineerd tot een groepsoverzicht voor de onderwijsmedewerker. Als voorbeeld is hier een onderwijsmedewerker in de rol van leraar weergegeven.

#3 Onderwijsmedewerker: Schooloverzicht

In de referentiecomponent Leermiddelendashboard wordt in dit voorbeeld Leerresultaten uit diverse Gebruiksomgevingen digitaal leermateriaal en Digitale toetssystemen van verschillende leveranciers gecombineerd tot een schooloverzicht voor de onderwijsmedewerker. Als voorbeeld is hier een onderwijsmedewerker in de rol van onderwijsdirecteur weergegeven.

Randvoorwaarden: aansluiting en beschikbare brongegevens

Leveranciers beschikken afhankelijk van de referentiecomponent die ze vervullen over actuele brongegevens en/of hebben onderling overeenkomsten afgesloten:

 • Alle betrokken referentiecomponenten in de levering zijn technisch op elkaar aangesloten.

 • De referentiecomponent Leermiddelendashboard beschikken over actuele informatie uit de referentiecomponent Leveranciersspecfieke leermiddelencatalogus.

  • De leverancier die de leermiddelen aanbiedt is verantwoordelijk voor actuele informatie in de Leveranciersspecifieke leermiddelencatalogus voor alle Producten die verworven kunnen worden. Dit betekent dat is voldaan aan de vullingsregels zoals toegelicht op de pagina Producten, Aanspraken en Licenties.

 • De referentiecomponent Leermiddelendashboard beschikt over actuele informatie uit de referentiecomponent Leermaterialencatalogus.

  • De leverancier die de leermiddelen aanbiedt is verantwoordelijk voor actuele informatie in de Leermaterialencatalogus.

  • De leverancier die de leermiddelen aanbiedt heeft Producten uit de Leveranciersspecfieke leermiddelencatalogus uitgebreid met een referentie naar de relevante Leermiddelstructuren uit de Leermaterialencatalogus.

 • De referentiecomponent Leermiddelendashboard beschikt over actuele informatie uit het Administratiesysteem onderwijsdeelnemer en Administratiesysteem onderwijsmedewerker van de onderwijsorganisatie.

Randvoorwaarden: regie op gegevens door onderwijsorganisaties

Om inzicht te geven in leermateriaalgebruik en leerresultaten is het van belang dat de onderwijsorganisatie de gegevensuitwisselingen tussen deze leveranciers activeert. Meer informatie over het activeren van gegevensuitwisselingen is te vinden in de sectie Regie op gegevens.

Van:

Gegevensdienst

Gegevens

Naar:

Van:

Gegevensdienst

Gegevens

Naar:

Administratiesysteem onderwijsdeelnemer

Onderwijsaanbod

Onderwijsorganisatie

AangebodenOpleiding

AangebodenVak

Leermiddelendashboard

Onderwijsinrichting

Schoolperiode

Inschrijving

Toewijzing

Groep

Leermiddelendashboard

Onderwijsdeelnemers

Onderwijsdeelnemers

Leermiddelendashboard

Administratiesysteem onderwijsmedewerker

Onderwijsmedewerkers

Onderwijsmedewerkers

Leermiddelendashboard

Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal

Leermateriaalgebruik

Leermateriaalgebruik

Leermiddelendashboard

Leerresultaten

Resultaat

Leermiddelendashboard

Digitaal toetssyteem

Leermateriaalgebruik

Leermateriaalgebruik

Leermiddelendashboard

Leerresultaten

Resultaat

Leermiddelendashboard

Voor dit proces betreft het de volgende eisen:

 • De onderwijsorganisatie heeft de uitwisseling van gegevens geactiveerd conform bovenstaande tabel.

 • Een aantal gegevensdiensten bevatten persoonsgegevens en vereisen een verwerkersovereenkomst tussen de onderwijsorganisatie en de leverancier.

  • Het betreft de gegevenssoorten:

   • Onderwijsinrichting

   • Onderwijsdeelnemers

   • Onderwijsmedewerkers

   • Leermateriaalgebruik

   • Leerresultaten

  • De Onderwijsorganisatie heeft derhalve een Verwerkersovereenkomst gesloten met de leverancier van de referentiecomponent Leermiddelendashboard, Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal en Digitaal toetssysteem.

Technisch: APIs

Deze praktijksituatie benut Leermateriaalgebruik en Leerresultaten uit de Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal of het Digitaal toetssysteem. Deze gegevensdiensten zijn technisch gespecificeerd in de volgende APIs:

In aanvulling hierop zijn de volgende APIs relevant voor Leveranciers van de referentiecomponent Leermiddelendashboard:

 


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

 1. 0.0.1: Draft conceptueel model uitgewerkt voor Combineren en arrangeren leermaterialen.