Bestellen van leermiddelen

Titel

Bestellen van leermiddelen

Use case

#4 Bestellen leermiddelen

Status

DRAFT WERKGROEP KLANKBORDgroep ARCHITECTenraad REDACTIE BEsluitvorming CONCEPT

Stadium

POC PILOT BEHEER

Versie

0.0.3

Datum

14 Juli 2023

Auteur

Werkgroep Verwerven en in gebruik nemen

Acties

  • Geen openstaande acties

Scope

De wijze waarop een Leverancier zijn oriëntatie, bestel en leverproces vormgeeft is een belangrijk onderscheidend kenmerk tussen Leveranciers en derhalve competitief. Het Edu-V afsprakenstelsel kan en mag hier geen afspraken over maken. Wel kunnen afspraken gemaakt worden over informatie die tijdens het proces van verwerven en in gebruik nemen tussen leveranciers op gestandaardiseerde wijze uitgewisseld kunnen worden.

Het verwerven en in gebruik nemen van leermiddelen in het po, vo, (v)so en mbo gebeurt op allerlei verschillende manieren. In aanvulling hierop werken Leveranciers in verschillende variaties van ketensamenwerkingen hierin met elkaar samen. Deze ketensamenwerkingen zijn nader in beeld gebracht op de pagina:

Varianten van ketensamenwerkingen voor verwerven en in gebruik nemen leermiddelen

Uit al deze varianten kunnen we drie momenten onderkennen waarop er overdracht van leermiddelenselectie (1), leverspecificatie (2) of aanspraken (3) plaatsvindt tussen Leveranciers. Deze momenten zijn weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 1. Overdracht van leermiddelenselectie, leverspecificatie en aanspraken tussen leveranciers

1. Overdracht van leermiddelenselectie

In variant IV kan een Onderwijsorganisatie bij een LML-applicatie zich oriënteren op en een selectie maken van Leermiddelen. Deze Leermiddelenselectie is vervolgens de basis om als Onderwijsorganisatie de Leermiddelen te bestellen bij een uitgever.

POC Scope

In de specificatie voor de POC is het uitwisselen van de leermiddelenselectie via APIs buiten scope.

2. Overdracht van leverspecificatie

In de varianten II en III oriënteert en bestelt een Onderwijsorganisatie de Leermiddelen bij een schoolleverancier of webwinkel. Het toekennen en in gebruik nemen van de digitale leermiddelen verzorgt de uitgever. In variant III verzorgt de uitgever ook de levering van de fysieke leermiddelen. Om dit proces te kunnen verzorgen dient de uitgever te beschikken over een leverspecificatie om de levering en toekenning correct te kunnen uitvoeren.

POC Scope

In de specificatie voor de POC is het uitwisselen van de leverspecificatie via APIs buiten scope.

De leverspecificatie dient door een medewerker van de uitgever ingevoerd te worden in de component Faciliteit voor leveren (of arrangeren) van digitale leermiddelen van de uitgever.

De leverspecificatie vormt het startpunt voor het proces Leveren van digitaal leermiddel.

3. Overdracht van aanspraak

In variant I verzorgt een distributeur de verwerving en een uitgever de in gebruik name. In dit scenario kan de uitgever, net als de ELO/Toegangspoort en het dashboard de Aanspraken ontvangen van de Faciliteit voor leveren (of arrangeren) van digitale leermiddelen. Feitelijk vindt er op dat moment een levering van digitale leermiddelen plaats tussen alle betrokken componenten. Dit proces is uitgewerkt op de pagina Leveren van digitaal leermiddel.

In de varianten II, III en IV verzorgt de uitgever de rol van Leermiddelenshop en biedt de component Faciliteit voor leveren (of arrangeren) van digitale leermiddelen aan. In deze varianten communiceert de uitgever met de ELO/Toegangspoort en het dashboard.

POC Scope

Het protocol voor leveren van een digitaal leermiddel tussen alle betrokken componenten is onderdeel van de POC. Hierbij is het streven om ook alle varianten van ketensamenwerkingen in de POC te onderzoeken om inzicht te krijgen in eventuele blokkerende zaken voor het tijdig en correct kunnen leveren van digitale leermiddelen.


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

  • 0.0.1: Draft uitwerking van informatieoverdracht tussen Leveranciers in verwervingsproces.

  • 0.0.2: Aanvulling van een extra variant en verduidelijkt dat aanspraak ook wordt gebruikt voor communicatie Leerportaalaanbieder en Dashboardaanbieder.

  • 0.0.3: Op basis van feedback uit de werkgroep zijn de ketensamenwerkingen herschreven. Om de consistentie tussen de pagina’s te bewaken heeft dat geleid tot wijzigingen op deze pagina. Het plaatje is vervangen en in de tekst is de terminologie consistent gemaakt.