Conceptueel model: Verwerven en in gebruik nemen

Titel

Conceptueel model: Verwerven en in gebruik nemen

Status

DRAFT WERKGROEP KLANKBORDgroep ARCHITECTenraad REDACTIE BEsluitvorming CONCEPT

Stadium

POC PILOT BEHEER

Versie

0.0.1

Datum

14 Juli 2023

Auteur

Werkgroep Verwerven en in gebruik nemen

Acties

  • Review door werkgroep

In de praktijksituatie van verwerven en in gebruik nemen van leermiddelen zijn diverse rollen en referentiecomponenten betrokken. De referentiecomponenten wisselen diverse gegevenssoorten, waaronder Producten, Aanspraken en Licenties, met elkaar uit om alle scenariobeschrijvingen mogelijk te maken. In Figuur 1 is in het conceptueel model het samenspel tussen de actoren en de referentiecomponenten weergegeven.

Figuur 1. Conceptueel model Verwerven en in gebruik nemen leermiddelen

In de figuur zijn de betrokken actoren Onderwijsmedewerker, Besteller en Onderwijsdeelnemer opgenomen. Iedere referentiecomponent is separaat geplaatst in het conceptueel model. In theorie is het mogelijk dat nagenoeg alle referentiecomponenten door een andere leverancier wordt ingevuld. In de praktijk zullen leveranciers meerdere referentiecomponenten invullen. De verdeling van referentiecomponenten is afhankelijk van de ketensamenwerking tussen leveranciers. Op de pagina varianten van ketensamenwerkingen voor verwerven en in gebruik nemen van leermiddelen zijn een aantal gangbare ketensamenwerkingen beschreven.

Faciliteit voor leveren (of arrangeren) van digitale leermiddelen

Bij het verwerven en in gebruik nemen van leermiddelen vervult de referentiecomponent Faciliteit voor leveren (of arrangeren) van digitale leermiddelen een sleutelrol. Deze component zorgt ervoor dat na de bestelling van leermiddelen de overige referentiecomponenten beschikken over de correcte informatie om de in gebruik name vlekkeloos te laten verlopen.

Deze component is toegewezen aan de rol van Leermiddelenshop. Aangezien iedere rol ingevuld kan worden door meerdere leveranciers en iedere leverancier meerdere rollen kan vervullen is het niet voorgeschreven dat dezelfde leverancier zowel de component Bestelomgeving leermiddelen als de component Faciliteit voor leveren of arrangeren van digitale leermiddelen implementeert.

Op de pagina varianten van ketensamenwerkingen zijn ter illustratie een aantal voorbeelden van ketensamenwerkingen nader toegelicht.

In het afsprakenstelsel Edu-V is het uitgangspunt dat data uit de bron komt. De implicatie van dit uitgangspunt is dat alle referentiecomponenten de voor hen relevante gegevens ophalen bij deze bron. In de praktijksituatie van verwerven en in gebruik nemen betreft het de brongegevens uit het administratiesysteem onderwijsdeelnemer (weergegeven in de kleur rood) en de leveranciersspecifieke leermiddelencatalogus (weergegeven in de kleur blauw).

Daarnaast vervult een referentiecomponent een specifieke functie in de ketenprocessen van het verwerven en in gebruik nemen van leermiddelen. Hiervoor kan een referentiecomponent verzender (bron) of ontvanger (afnemer) van gegevens zijn. In de figuur is voor ieder van de referentiecomponenten aangegeven welke gegevens worden verzonden (uitgaande pijl) en worden ontvangen (inkomende pijl).

In de figuur zijn op hoog niveau de gegevenssoorten aangegeven die uitgewisseld worden tussen de referentiecomponenten. Omwille van de leesbaarheid zijn de afgeleide varianten niet opgenomen in de figuur. Zo worden Aanspraken uitgewisseld vanuit de component Faciliteit voor leveren (of arrangeren) van digitale leermiddelen. Indien de toegang voor een enkele onderwijsdeelnemer geblokkeerd dient te worden dan kan er vanuit deze component een verzoek tot statuswijziging (blocked of activated) worden verstuurd voor een enkele gebruiker. Voor het gemak wordt ook deze communicatie gevat onder uit uitwisselen van aanspraken. In de detailuitwerking van de ketenprocessen zijn deze gegevens uiteraard wel separaat gedefinieerd.


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

  1. 0.0.1: Draft uitwerking van het conceptueel model beschreven door de adviseurs uit de kopgroep Verwerven en in gebruik nemen.