Varianten van ketensamenwerkingen voor verwerven en in gebruik nemen van leermiddelen

Titel

Varianten van ketensamenwerkingen voor verwerven en in gebruik nemen van leermiddelen

Status

DRAFT WERKGROEP KLANKBORDgroep ARCHITECTenraad REDACTIE BEsluitvorming CONCEPT

Stadium

POC PILOT BEHEER

Versie

0.0.3

Datum

14 Juli 2023

Auteur

Werkgroep Verwerven en in gebruik nemen

Acties

  • Review door Werkgroep

In de onderwijssectoren (po, vo, (v)so en mbo) worden (digitale) leermiddelen in diverse varianten van ketensamenwerkingen verworven en in gebruik genomen. Het is van belang dat het Afsprakenstelsel Edu-V in staat is om diverse ketensamenwerkingen te kunnen ondersteunen.

Varianten zijn beschreven om te valideren of rollen en referentiecomponenten volstaan om meerdere ketensamenwerkingen mogelijk te maken

In het afsprakenstelsel worden rollen en referentiecomponenten gebruikt. Hierdoor kan pre-competitief worden gedefinieerd welke gegevens uitgewisseld kunnen worden. Iedere rol kan door meerdere leveranciers ingevuld worden. En iedere leverancier kan meerdere rollen vervullen.

Op deze wijze ontstaat een gelijk speelveld voor alle leveranciers om in een ketensamenwerking deel te nemen. Om te valideren of alle gangbare ketensamenwerkingen worden ondersteund door de gedefinieerde rollen en referentiecomponenten binnen de praktijksituatie verwerven en in gebruik nemen, zijn hieronder enkele varianten van ketensamenwerkingen uitgewerkt.

De invulling van rollen en referntiecomponenten door leveranciers is aan henzelf. Tegelijkertijd wordt door vraag en aanbod in de markt bepaald welke ketensamenwerkingen gehanteerd worden. De onderstaande varianten zijn derhalve op geen enkele wijze een voorschrift voor de invulling van ketensamenwerkingen.

De beschreven ketensamenwerkingen zijn niet uitputtend en puur illustratief. Indien er een ketensamenwerking ontbreekt dan is het vanzelfsprekend mogelijk om deze aan het overzicht toe te voegen. Suggesties voor ketensamenwerkingen kunnen worden toegestuurd aan afsprakenstelsel@edu-v.org.

In onderstaande figuur zijn een aantal varianten en variaties vertaald naar de Business rollen en referentiecomponenten uit het Afsprakenstelsel. In de figuur wordt onderscheid gemaakt in vier varianten. Daarnaast zijn drie variaties toegelicht die in alle vier de varianten toegepast kunnen worden.

Figuur 1. Varianten in rolverdeling Leveranciers bij verwerven en in gebruik nemen van leermiddelen

 

Voorbeeld: Dashboard kan aangeboden worden door diverse leveranciers.

Het overkoepelend dashboard gebruik geeft de Besteller of de Onderwijsmedewerker een totaaloverzicht over de status van de leveringen, de in gebruik name (activatiegraad) en/of het gebruik van digitale leermiddelen.

Zoals voor alle rollen en referentiecomponenten geldt, kan iedere leverancier dit dashboard aanbieden. Dit kan dus ook betekenen dat een leverancier het dashboard combineert met een andere rol in de ketensamenwerking.

Ter illustratie kan een distributeur of schoolleverancier een dashboard aanbieden om de school een totaaloverzicht te geven. Ook kan in een ELO of in de Toegangspoort een dashboard worden opgenomen om dit totaaloverzicht te geven.

Het Edu-V afsprakenstelsel schrijft dit op geen enkele wijze voor. Doordat Edu-V is opgezet vanuit rollen en referentiecomponenten kan iedere leverancier deze competitieve keuze zelfstandig maken. Tegelijkertijd kan wel gebruik gemaakt worden van de precompetitieve uitwisseling van gegevens die passen bij een rol of referentiecomponent.

De varianten worden hieronder nader toegelicht:

POC Scope

De proof of concept richt zich op het leveren en in gebruik nemen van digitale leermiddelen. In de proof of concept hebben we derhalve gekozen om de unieke combinaties van ketensamenwerkingen vanaf de levering te valideren. Dit betreft:

  • Variant I Distributie

  • Variant II. Directe toekenning en Variant III. Directe levering

  • Variatie C. Hosted LiKa

Variant IV. Directe bestelling is op het vlak van leveren en in gebruik nemen identiek aan Directe toekenning en Directe levering en is derhalve niet meegenomen. In een volgende proof of concept, zodra bestellen ook in scope is, kan deze variant wel meegenomen worden.

Variatie A. Catalogus richt zich op het proces van oriënteren op leermiddelen en is derhalve buiten scope van de proof of concept.

Variatie B. betreft de distributie van fysieke leermiddelen. De proof of concept richt zich op digitale leermiddelen, inclusief de levering van de digitale component uit een combi-product.

Variant I: Distributie

In deze variant verzorgt een distributeur in de rol van Leermiddelenshop het oriënteren, bepalen, bestellen en leveren van leermiddelen. De uitgever ontvangt vanuit de component Faciliteit voor leveren (of arrangeren) van digitale leermiddelen de Aanspraken. Deze aanspraken kunnen door de uitgever gebruikt worden om in het Licentiekantoor de voorbereidingen te treffen voor de in gebruik name van leermiddelen door onderwijsdeelnemers of -medewerkers.

De Toegangspoort en de ELO ontvangen in deze variant van de distributeur of schoolleverancier diezelfde aanspraken om de toegangslinks klaar te zetten voor de onderwijsdeelnemer of -medewerkers.

Tot slot ontvangt de leverancier van het dashboard vanuit de distributeur de aanspraken om aan onderwijsmedewerkers of bestellers inzicht te geven in het leverproces, de in gebruik name en het gebruik van leermiddelen. Vanuit de uitgever ontvangt dit dashboard de hiervoor noodzakelijke in gebruik name en gebruiksgegevens.

Variant II: Directe toekenning

In deze variant verzorgt een schoolleverancier in de rol van Leermiddelenshop het oriënteren, vaststellen en bestellen van Leermiddelen in de rol van Leermiddelenshop. Tevens verzorgt de schoolleverancier de levering van fysieke leermiddelen en heeft hiervoor de component Distributiefaciliteit voor leveren van fysieke leermiddelen.

De uitgever verzorgt in deze variant twee rollen. In de rol van Leermiddelenshop met de component Faciliteit voor leveren (of arrangeren) van digitale leermiddelen verzorgt de uitgever de toekenning van alle digitale leermiddelen en het correct plaatsten van de toegangslinks. Daarnaast vervult de uitgever in deze variant de rol van Leermiddelenaanbieder met de componenten Licentiekantoor en Educatieve software of Digitaal toetssysteem. De uitgever ontvangt in deze variant van de schoolleverancier de noodzakelijke leverspecificatie om de toekenning te verzorgen. Deze informatie kan tevens gebruikt worden in het eigen licentiekantoor om de digitale leermiddelen klaar te zetten voor de in gebruik name.

PoC Scope

In de proof of concept richten we ons op het proces van leveren en in gebruik nemen van leermiddelen. De communicatie tussen de distributeur of schoolleverancier en de uitgever ten aanzien van de leverspecificatie is buiten scope.

In de werkgroep Verwerven en in gebruik nemen leermiddelen wordt het standaardiseren van dit informatiebericht nader verkend en uitgewerkt.

De Toegangspoort en de ELO ontvangt in deze variant van de uitgever de aanspraken om de toegangslinks klaar te zetten voor de onderwijsdeelnemer of -medewerkers.

De leverancier van het dashboard ontvangt vanuit de uitgever de aanspraken, in gebruik name en gebruiksgegevens om aan onderwijsmedewerkers of bestellers inzicht te geven in het leverproces, de in gebruik name en het gebruik van leermiddelen.

Variant III: Directe levering

In deze variant verzorgt een webwinkel het oriënteren, vaststellen en bestellen van leermiddelen in de rol van Leermiddelenshop. De uitgever verzorgt in deze variant twee rollen. In de rol van Leermiddelenshop verzorgt de uitgever het leveren van zowel de fysieke als de digitale leermiddelen. De uitgever ontvangt in deze variant van de webwinkel de noodzakelijke leverspecificatie om de levering van de fysieke leermiddelen en de toekenning van digitale leermiddelen te verzorgen.

PoC Scope

In de proof of concept richten we ons op het proces van leveren en in gebruik nemen van leermiddelen. De communicatie tussen de webwinkel en de uitgever ten aanzien van de leverspecificatie is buiten scope.

In de werkgroep Verwerven en in gebruik nemen leermiddelen wordt het standaardiseren van dit informatiebericht nader verkend en uitgewerkt.

Net als in de variant II en IV wordt de communicatie met de Toegangspoort en de ELO en het Dashboard verzorgt door de uitgever.

Variant IV: Directe bestelling

In deze variant verzorgt een Leermiddelenlijst (LML) applicatie het oriënteren en vaststellen van leermiddelen in de rol van Leermiddelenshop. De uitgever verzorgt in deze variant twee rollen. In de rol van Leermiddelenshop verzorgt de uitgever het bestellen en leveren van zowel de fysieke als de digitale leermiddelen. De uitgever ontvangt in deze variant van de LML-applicatie de noodzakelijke leermiddelenselectie om de bestelling en levering van de fysieke leermiddelen en de toekenning van digitale leermiddelen te verzorgen.

PoC Scope

In de proof of concept richten we ons op het proces van leveren en in gebruik nemen van leermiddelen. De communicatie tussen de LML-applicatie en de uitgever ten aanzien van de leermiddelenselectie is buiten scope.

In de werkgroep Verwerven en in gebruik nemen leermiddelen wordt het standaardiseren van dit informatiebericht nader verkend en uitgewerkt.

Net als in de variant II en III wordt de communicatie met de Toegangspoort en de ELO en het Dashboard verzorgt door de uitgever.

Variatie A: Catalogus

In alle varianten is het mogelijk dat er een leverancier een overkoepelende leermiddelencatalogus aanbiedt. Via deze overkoepelende leermiddelencatalogus kan een onderwijsorganisatie een totaalbeeld krijgen over de beschikbare leermiddelen. De leverancier kan zelf al dan niet deelnemer zijn in één van de ketensamenwerkingen. De leverancier van deze overkoepelende leermiddelencatalogus vervult de rol van Leermiddelenshop met enkel de referentiecomponent Leermiddelencatalogus. Vanuit deze component kan de leverancier de gegevens van alle leveranciersspecifieke leermiddelencatalogi aggregeren tot een overkoepelende leermiddelencatalogus.

Koppelpunt Catalogusinformatie

Kennisnet is bijvoorbeeld één van de aanbieders van een overkoepelende leermiddelencatalogus. Het Koppelpunt Catalogusinformatie biedt inzicht in het leermiddelenaanbod door alle catalogusinformatie van uitgeverijen én geselecteerd open lesmateriaal te verzamelen en dit als vrije data beschikbaar te stellen.

Variatie B: Logistiek dienstverlener

In alle varianten is het mogelijk dat een leverancier de component Distributiefaciliteit voor leveren van fysieke leermiddelen heeft uitbesteed aan een derde partij. In dat geval fungeert deze logistiek dienstverlener namens de leverancier in de ketensamenwerking. De logistiek dienstverlener biedt de component Distributiefaciliteit voor leveren van fysieke leermiddelen aan en heeft een gedelegeerde rol namens de leverancier die uitbesteedt.

Variatie C: Hosted LiKa

In alle varianten is het mogelijk om als uitgever de component Licentiekantoor uit te besteden aan een derde partij. In dat geval fungeert dit LiKa namens de uitgever in de ketensamenwerking. Het LiKa biedt de component Licentiekantoor aan en heeft dan een gedelegeerde rol namens de uitgever die uitbesteed.


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

  1. 0.0.1: Draft uitwerking van ketensamenwerkingen.

  2. 0.0.2: Aantal varianten uitgebreid.

  3. 0.0.3: Op basis van feedback uit de werkgroep zijn de ketensamenwerkingen verduidelijkt op basis van gangbare terminologie. Daarbij is verduidelijkt dat de ketensamenwerkingen puur zijn beschreven om te valideren of meerdere varianten van ketensamenwerkingen mogelijk zijn. Hierbij is Tevens is er een toelichting toegevoegd welke ketensamenwerkingen binnen scope vallen van de Proof of concept.