Onderwijsorganisaties en actoren

Titel

Onderwijsorganisaties en Actoren

Status

DRAFT ARCHITECTenraad REDACTIE BEsluitvorming CONCEPT

Stadium

POC PILOT BEHEER

Versie

0.0.3

Datum

30 Mei 2023

Auteur

Architectenraad Edu-V

Acties

Architectenraad Edu-V:

  • Op basis van input werkgroepen de gegevensdefinities verifiëren en aanvullen

Werkgroepen:

  • Verifiëren en aanvullen van de definities vanuit de context van de use cases. Indien nodig doet de werkgroep een wijzigingsvoorstel aan de Architectenraad Edu-V.

Het Edu-V afsprakenstelsel ondersteunt diverse praktijksituaties bij Onderwijsorganisaties. Bij deze praktijksituaties zijn diverse Actoren (of gebruikers) vanuit de Onderwijsorganisaties betrokken.

Naamgeving voor de onderwijssectoren

In de verschillende onderwijssectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn eigen benamingen voor deze actoren gangbaar. Omwille van de leesbaarheid van deze documentatie zijn de bovenste benamingen gehanteerd. Voor ieder van de benaming kan ook het equivalent uit het geldende onderwijsniveau worden gelezen.

We onderkennen de volgende definities voor onderwijsorganisaties en actoren. Deze begrippen zijn veelal gebaseerd op basis van het Kernmodel Onderwijsinformatie vanuit de ROSA.

Naam

Omschrijving

Synoniemen

Naam

Omschrijving

Synoniemen

Onderwijsdeelnemer

iemand die een opleiding volgt aan een Onderwijsorganisatie en hiervoor hiervoor leer- en onderwijsmiddelen gebruikt.

Leerling

Student

Wettelijk vertegenwoordiger

Iemand die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een onderwijsdeelnemer.

Ouder

Voogd

Verzorger

Onderwijsorganisatie

Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan.

School

Onderwijs-instelling

Onderwijsbestuur

De rechtspersoon die formeel verantwoordelijk is voor het onderwijs dat door een onderwijsverzorgende organisatie wordt aangeboden.

Variant van Onderwijsorganisatie

-

Onderwijsaanbieder

Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs.

Variant van Onderwijsorganisatie

-

Onderwijslocatie

Een plek waar onderwijs wordt aangeboden en gevolgd. Dit kan een adres zijn, maar ook een gebouw, sportveld, schip of een andere plaats.

-

Onderwijsmedewerker

Iemand die op basis van een overeenkomst werkt voor een Onderwijsorganisatie.

-

In het Ecosysteem kunnen Onderwijsmedewerkers meerdere functies betreffen. We onderscheiden de functies zoals hieronder beschreven:

Naam

Omschrijving

Synoniemen

Naam

Omschrijving

Synoniemen

Leraar

Onderwijsmedewerker die verantwoordelijk is voor de uitvoering van onderwijs.

Docent
Leerkracht

Leermiddelencoördinator

Onderwijsmedewerker die verantwoordelijk is voor het oriënteren, bepalen, bestellen, leveren en in gebruik nemen van leermiddelen.

Inkoper

Administratief medewerker

Onderwijsmedewerker die verantwoordelijk is voor het betalen van facturen.

-

Applicatiebeheerder

Onderwijsmedewerker die vanuit de applicatierol van Administrator in applicaties gegevensuitwisselingen kan activeren of deactiveren.

ICT-coördinator

Onderwijsbestuurder

Onderwijsmedewerker die tekenbevoegd is voor een Onderwijsbestuur (Bevoegd gezag) en overeenkomsten kan ondertekenen.

 

Onderwijsdirecteur

Onderwijsmedewerker die verantwoordelijk is voor de uitvoering van onderwijs bij een Onderwijsaanbieder op Onderwijslocatie(s).

Schoolleider


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

  • 0.0.1: Tijdens het bespreken van de Rollen in de werkconferentie Architectenraad Edu-V van 18 april is de suggestie gedaan om ook voor Onderwijsinstellingen en de verschillende medewerkers en deelnemers een definitielijst op te stellen. De eerste uitwerking is gebaseerd op basis van definities uit het Kernmodel Onderwijsinformatie vanuit de ROSA aangevuld met rollen voor onderwijsmedewerkers uit de praktijksituaties.

  • 0.0.2: Definities vastgelegd in tabelvorm inclusief een kolom voor synoniemen.

  • 0.0.3: Onderwijsinstelling vervangen door Onderwijsorganisatie.