Edu-V praktijksituaties

Titel

Edu-V praktijksituaties

Status

In ontwikkeling ROSA-Architectuurscan BEsluitvorming implementatie in beheer

Versie

0.9.0

Datum

27 Juni 2024

Auteur

Programmateam Edu-V

Acties

Geen openstaande acties

Zoals toegelicht in de scope van het Afsprakenstelsel Edu-V worden er binnen Edu-V afspraken gemaakt over onderwerpen en praktijksituaties. De onderwerpen en praktijksituaties uit de scope zijn verdeeld over de werkgroepen conform figuur 1. De onderwerpen ten aanzien van Infrastructuur en IAA zijn uitgewerkt in het Architectuurkader Edu-V.

Figuur 1. Verdeling onderwerpen en praktijksituaties naar werkgroepen

Voor de genoemde praktijksituaties zijn detailuitwerkingen gemaakt van de scenariobeschrijvingen en de functionele en technische specificatie. De volgende praktijksituaties zijn uitgewerkt:


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

 • 0.0.1: Verdeling praktijksituaties naar werkgroepen is bepaald ter voorbereiding op de werkconferentie van het KBO+ op 2 februari 2023.

 • 0.0.2: In de maanden maart 2023 en april 2023 zijn een aantal werkgroepen gestart:

  • Werkgroep Beheersing

  • Werkgroep Doorgifte identiteiten

  • Werkgroep Verwerven en in gebruik nemen

  • Werkgroep Uitwisselen summatieve toetsresultaten

 • 0.0.3: Ter voorbereiding op de start van de werkgroepen is de scope per werkgroep aangescherpt.

 • 0.0.4: De werkgroep Verwerven en in gebruik nemen heeft een eerste iteratie van de use cases uitgewerkt.

 • 0.0.5: Draft uitwerking Uitwisselen summatieve toetsresultaten toegevoegd.

 • 0.0.6: Feedback uit de werkgroep Verwerven en in gebruik nemen heeft geleid tot een volgende iteratie van de scenariobeschrijvingen Verwerven en in gebruik nemen.

 • 0.0.7: De functionele, technische en operationele specificatie voor de POCs is in draft toegevoegd.

 • 0.0.8: De functionele specificatie voor Verwerven en in gebruik nemen is toegevoegd voor de non-happy flows, inkopen leermiddelen en activatiecodes.

 • 0.0.9: De werkgroepen Uitwisselen Summatieve toetsresultaten en Plannen en afnemen toetsen en examens zijn gecombineerd tot de werkgroep Toetsen en examineren. De praktijksituaties zijn ook toegewezen aan deze werkgroep.

 • 0.0.10: De werkgroepen Combineren en arrangeren leermaterialen en Evalueren leervoortgang en -resultaten hebben een eigen sectie gekregen met een draft uitwerking van het conceptueel model en een verwijzing naar de technische specificatie.

 • 0.9.0: Het Bestuurlijk Overleg heeft tijdens de bijeenkomst van 27 juni 2024 het Afsprakenstelsel Edu-V als versie 0.9.0 goedgekeurd voor implementatie.