Ontwerpprincipes

Titel

Ontwerpprincipes

Status

DRAFT ARCHITECTenraad REDACTIE BEsluitvorming CONCEPT

Stadium

POC PILOT BEHEER

Versie

0.0.4

Datum

19 April 2023

Auteur

Architectenraad Edu-V

Acties

Architectenraad Edu-V:

  • De ontwerpprincipes worden nader uitgewerkt conform de TOGAF specificatie voor Architecture Principles.

  • De ontwerpprincipes worden onderworpen aan een trade-off-analyse.

Het Afsprakenstelsel Edu-V leidt tot de totstandkoming van een nieuw Ecosysteem waarin gegevens tussen leveranciers uitgewisseld gaan worden ten behoeve van scholen. In de werkgroepen worden deze gegevensuitwisselingen nader uitgewerkt. De oplossingen die worden ontworpen dienen ten minste te voldoen aan de hieronder uitgewerkte ontwerpprincipes. De ontwerpprincipes zijn een praktische vertaling van de richtinggevende principes voor het afsprakenstelsel Edu-V.

1

In het Ecosysteem gaat Gebruik voor Administratie

1.1

Het Ecosysteem faciliteert een ononderbroken leerproces van onderwijsdeelnemers

1.2

Het verwerven, in gebruik nemen en gebruiken van leermiddelen is altijd mogelijk

2

Het Ecosysteem is open en flexibel voor zowel onderwijsorganisaties als leveranciers

2.1

Het Ecosysteem faciliteert pre-competitieve samenwerking en stimuleert een gelijk speelveld

2.2

Het Ecosysteem beperkt Leveranciers niet in hun business- en levermodel

2.3

Rollen in het Ecosysteem kunnen door meerdere Leveranciers ingevuld worden

2.4

Leveranciers kunnen meerdere rollen vervullen

2.5

Onderwijsorganisaties hebben keuzevrijheid in de invulling van rollen door Leveranciers

2.6

Leveranciers die een rol gaan vervullen committeren zich aan de verantwoordelijkheden en voldoen aan de gestelde minimale vereisten voor uitvoering van de rol

3

Het Ecosysteem is laagdrempelig en gebruiksvriendelijk

3.1

Er is een lage toetredingsdrempel voor Leveranciers om toe te treden tot het Ecosysteem

3.2

Het aansluiten (setup flow) op het Ecosysteem is voor een Onderwijsorganisatie gemakkelijk en gebruiksvriendelijk

3.3

De uitwisseling van gegevens in het Ecosysteem faciliteert gebruiksvriendelijkheid voor onderwijsdeelnemers en -medewerkers

4

Het Ecosysteem is generiek waar mogelijk en alleen (sector)specifiek waar nodig

5

Het Ecosysteem bevat gedefinieerde rollen en is interoperabel

5.1

Rollen, referentiecomponenten en verantwoordelijkheden in pre-competitieve ketenprocessen en gegevensuitwisselingen zijn helder en eenduidig

5.2

Leveranciers vullen hun deel van het ketenproces zo in dat invulling aansluit op de rest van het ketenproces (procesinteroperabiliteit)

5.3

Verzender en Ontvanger in een gegevensuitwisseling kunnen gegevens op dezelfde manier interpreteren (semantische interoperabiliteit)

5.4

De vereisten aan de technische basisinfrastructuur zijn helder en toegankelijk, waardoor iedere leveranciers kan toetreden en gegevens als Verzender of Ontvanger kan uitwisselen (technische interoperabiliteit)

5.5

Het Ecosysteem maakt gebruik van begrippen uit het ROSA begrippenmodel

6

Het Ecosysteem is toekomstbestendig en modern

6.1

Het Ecosysteem benut nationale en internationale standaarden

6.2

Het Ecosysteem is gebaseerd op moderne best practices in processen en techniek

6.3

Het Ecosysteem is digitaal duurzaam: gaat niet alleen over opslag en beheer, maar juist ook over het permanent blijvend ontsluiten, waarbij vorm, inhoud, structuur, samenhang en gedrag geborgd zijn

7

In het Ecosysteem worden gegevens uitgewisseld na instemming vanuit de rechthebbende

7.1

Als verwerkersverantwoordelijke stemt de Onderwijsorganisatie in met de uitwisseling van gegevens tussen Leveranciers (in de vorm van een verwerkersovereenkomst, mandaat en (de)activering van de gegevensuitwisseling)

7.2

De Onderwijsorganisatie heeft zeggenschap over zijn of haar gegevens van en over onderwijsdeelnemers en -medewerkers

7.3

De Leverancier heeft zeggenschap over zijn of haar gegevens over leer- en onderwijsmiddelen

8

In het Ecosysteem wordt gecommuniceerd op basis van identiteiten

8.1

De identiteiten van onderwijsdeelnemers en -medewerkers zijn eenduidig, veilig en betrouwbaar

8.2

De identiteiten van Leveranciers zijn eenduidig, veilig en betrouwbaar

8.3

De identiteiten van Onderwijsorganisaties (onderwijsbestuur, onderwijsaanbieder en/of onderwijslocatie) zijn eenduidig, veilig en betrouwbaar

9

In het Ecosysteem worden gegevens veilig uitgewisseld

9.1

Het communicatieprotocol van de gegevensuitwisseling is veilig

9.2

De informatiebeveiliging is te certificeren

10

In het Ecosysteem komt data uit de bron

10.1

De Leverancier van de brondata is verantwoordelijk voor de integriteit van de data met als doelstelling een enkele bron van waarheid voor de gegevens uit de bron

10.2

Kopieën van gegevens(bronnen) zijn toegestaan om technische uitdagingen het hoofd te bieden, mits de gegevens te allen tijde weer uit de brondata kan worden opgebouwd

10.3

Mutaties vinden altijd plaats op de brondata

11

In het Ecosysteem zijn gegevensuitwisselingen traceerbaar en door een auditor te beoordelen op compliance aan Wet- en regelgeving

12

Het Ecosysteem werkt betrouwbaar

12.1

Rollen en referentiecomponenten in het Ecosysteem kunnen autonoom opereren

12.2

De continuïteit van rollen en referentiecomponenten in het Ecosysteem is geborgd

12.3

Het Ecosysteem beschikt over mechanismen om de continuïteit te borgen, onder meer fallback scenario’s, opvragen initiële stand en support endpoints


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

  • 0.0.1: Tijdens de bijeenkomst van de Architectenraad Edu-V op 19 december 2022 is een eerste verkenning gedaan naar de ontwerpprincipes voor het nieuwe Edu-V Ecosysteem.

  • 0.0.2: De uitwerking van deze eerste verkenning is besproken tijdens de Architectenraad Edu-V van 19 januari 2023.

  • 0.0.3: Ter voorbereiding op de werkconferentie van 18 april zijn de formuleringen aangepast op basis van feedback van de leden van de Architectenraad Edu-V. Tevens zijn de begrippen in lijn gebracht met de gegevensdefinities.

  • 0.0.4: Tijdens de werkconferentie van 18 april is de voorbereiding besproken en is een extra ontwerpprincipe (#12) over betrouwbaarheid toegevoegd.