Gegevensmodel en –definities

Titel

Gegevensmodel en –definities

Status

DRAFT ARCHITECTenraad REDACTIE BEsluitvorming CONCEPT

Stadium

POC PILOT BEHEER

Versie

0.0.5

Datum

14 Juli 2023

Auteur

Architectenraad Edu-V

Acties

Architectenraad Edu-V:

 • Toetsen en aanvullen van definities op basis van ROSA onderwijssemantiek

 • Definities linken naar de betreffende pagina binnen de ROSA onderwijssemantiek.

 • Gegevensmodel aanpassen naar formaat UML klassendiagram

 • Op basis van input werkgroepen de gegevensdefinities verifiëren en aanvullen

 • De gegevensdefinitie School vervangen door de bedoelde equivalent voor Onderwijsorganisatie, Onderwijsbestuur, Onderwijsaanbieder en/of Onderwijslocatie

Werkgroepen:

 • Indien er in een berichtdefinitie van een gegevensuitwisseling een bestaande standaard wordt geadopteerd dan wordt er door de werkgroep een crosswalk gedaan naar de technische termen in deze gegevensdefinities.

 • Verifiëren en aanvullen van de gegevensdefinities vanuit de context van de use cases. Indien nodig doet de werkgroep een wijzigingsvoorstel aan de Architectenraad Edu-V.

Opmerking vooraf

De gehanteerde definities betreffen een eerste iteratie vanuit de Architectenraad Edu-V om aan de werkgroepen een gemeenschappelijk vocabulaire te geven voor het uitwerken van use cases. Het is het streven om deze begrippen aan te laten sluiten bij de ROSA onderwijssemantiek.

Indien in de werkgroepen blijkt dat een benaming niet aansluit bij de praktijk dan is het mogelijk om een wijzigingsverzoek te doen.

Op deze pagina’s zijn de definities van gegevens gedefinieerd die uitgewisseld worden binnen het Ecosysteem. We starten met een conceptueel model voor Leermiddelen en Gebruikersgegevens. Op basis van dit conceptueel model is het gegevensmodel in detail uitgewerkt. Tot slot zijn per domein de definities uitgewerkt.

Conceptueel model: Leer- en onderwijsmiddelen

In het Edu-V Afsprakenstelsel maken we afspraken over het uitwisselen van gegevens over Leer- en onderwijsmiddelen. Hierbij zien we Onderwijsmiddelen als digitale applicaties die door Onderwijsorganisaties gebruikt worden, zoals Leerlingadministratiesytemen, leerportalen en dashboards. Deze onderwijsmiddelen zijn binnen de architectuur nader uitgewerkt als referentiecomponenten binnen de Business en Ondersteunende Rollen.

Een Leermiddel is conform de definitie van de ROSA een product dat is samengesteld uit leermateriaal en dat onder bepaalde condities verkregen en gebruikt kan worden. Onderstaande figuur geeft in een conceptueel model de definities weer die gerelateerd zijn aan een Leermiddel.

Conceptueel model Leermiddelen

We maken onderscheid tussen Leermiddelen, Leermaterialen en Toetsen. Leermiddelen zijn Producten die je kunt verwerven als Onderwijsorganisatie of Particulier. Een Product kan een enkel Leermiddel zijn, maar kan ook een Set van Leermiddelen betreffen. Denk bijvoorbeeld aan een bundel van digitale Leermiddelen of een combiproduct bestaande uit een fysiek en een digitaal Leermiddel.

Leermaterialen worden ingezet in het onderwijs met als doel om te leren. Voorbeelden van leermaterialen zijn theorie, oefeningen en opdrachten. Toetsen worden ingezet in het onderwijs met als doel om te volgen, bevorderen of te examineren. Voorbeelden van toetsen zijn proefwerken, schoolexamens, volgsystemen, diagnostische toetsen, werkstukken en praktijkopdrachten.

Leermiddelen, Leermaterialen en Toetsen zijn separaat gedefinieerd, maar wel aan elkaar gekoppeld. Zo is het altijd mogelijk om te herleiden uit welke Leermaterialen en Toetsen een leermiddel bestaat.

Conceptueel model: Gebruikersgegevens

In de vorige paragraaf is het conceptueel model van Leermiddelen toegelicht. Onderwijsdeelnemers en Onderwijsmedewerkers passen Leermiddelen toe in de uitvoering van het onderwijs. Dit resulteert in Gebruikersgegevens over Leermiddelen. We onderscheiden in het Edu-V Afsprakenstelsel drie varianten van gebruikersgegevens: gebruiksgegeven, voortgangsgegeven en toetsresultaat.

 

Gebruiksgegeven

Voortgangsgegeven

Toetsresultaat

 

Gebruiksgegeven

Voortgangsgegeven

Toetsresultaat

Context

Geld-goederenstroom

Leren

Toetsen, Examineren, Verantwoorden

Proces

Inkoop

Onderwijs

Onderwijs en examinering

Grootheid

Leermiddel uit Leermiddelencatalogus

Leermateriaal uit Leermaterialenbeschrijving

Toets (of Examen) uit Toetscatalogus

Eenheid

Frequentie

Voltooiing
Signalering (optioneel)

Uitkomst

Voorbeeld

Onderwijsdeelnemer heeft Leermiddel A voor het eerst gebruikt op 27-1 en voor het laatst op 31-3

Onderwijsdeelnemer heeft Leermateriaal A gestart of afgerond met optioneel een signalering en een deeplink naar feedback

Onderwijsdeelnemer heeft een 7,4 voor Toets A

De gebruikersgegevens zijn te relateren aan het conceptueel model van een Leermiddel. Dit is visueel weergegeven in onderstaande figuur.

Conceptueel model Gebruikersgegevens

Gebruiksgegevens beschrijven de frequentie van gebruik van Leermiddelen. Een specifieke variant van een gebruiksgegeven is de In gebruik name. De in gebruik name betreft de eerste keer dat een Leermiddel gebruikt wordt door een Onderwijsdeelnemer of Onderwijsmedewerker. Na de in gebruik name heeft de Onderwijsdeelnemer of Onderwijsmedewerker een licentie op het product.

Voortgangsgegevens worden gerapporteerd over leermaterialen. Voortgangsgegvens ontstaan in het domein Uitvoering onderwijs zodra een Onderwijsdeelnemer leermaterialen gebruikt. Via voortgangsgegevens kunnen Onderwijsmedewerkers in het domein Evaluatie onderwijs de leervoortgang van Onderwijsdeelnemers volgen. Een voortgangsgegeven geeft aan of een Leermateriaal gestart of afgerond is. Tegelijkertijd kan een voortgangsgegeven ook een signaal bevatten voor de Onderwijsmedewerker. Dit signaal kan bijvoorbeeld zijn om meer informatie te gaan bekijken binnen de uitgebreide rapportageomgeving van de educatieve software.

Toetsresultaten bevatten de uitkomst van een afname van een Toets (of Examen) door een Onderwijsdeelnemer. Toetsresultaten worden zowel binnen het onderwijs, maar ook binnen de examinering en de verantwoording gebruikt. Om deze reden zijn ze separaat gedefinieerd van het voortgangsgegeven. Toetsresultaten worden gecreëerd in het domein Uitvoering onderwijs. In het domein Evaluatie onderwijs worden toetsresultaten gebruikt door Onderwijsmedewerkers om inzicht te krijgen in leerresultaten.

Gegevensmodel

Edu-V streeft naar een efficiënte, veilige, betrouwbare en toekomstbestendige infrastructuur en ecosysteem van digitale leer– en onderwijsmiddelen. In het architectuurkader is een vertaling gemaakt van deze scope naar zes functionele domeinen:

 1. Administratie school

 2. Aanbod leermiddelen

 3. Inkoop leermiddelen

 4. Verwerving leermiddelen

 5. Uitvoering onderwijs

 6. Evaluatie onderwijs

Deze functionele domeinen zijn nader uitgewerkt op de pagina domeinen. Op deze pagina worden de entiteiten uit deze domeinen gedefineerd en de onderlinge relaties en kardinailitet weergegeven in een gegevensmodel.

Relaties en kardinaliteit tussen gegevensdefinities

Bovenstaande figuur geeft het Entity Relationship Diagram van alle entiteiten en cruciale attributen uit het Edu-V ecosysteem weer. In het restant van deze pagina worden per domein de entiteiten nader toegelicht.

Definities in domein Administratie school

In dit domein wordt nog de entiteit School gehanteerd. Deze benaming is puur een placeholder. Zoals toegelicht op de pagina onderwijsorganisaties en actoren heeft een onderwijsorganisatie meerdere niveaus. Deze hiërarchie dient nog verwerkt te worden in de gegevensdefinities. Ook de keuze voor het niveau dat we in dit gegevensmodel gaan gebruiken is nog niet bepaald.

Het domein Administratie school bevat alle relevante gegevens uit het administratiesysteem van de School. In het Edu-V ecosysteem worden deze gegevens geleverd door de Business rol Administratiesysteemaanbieder. De centrale entiteiten zijn hierbij de Onderwijsdeelnemer en de Onderwijsmedewerker die respectievelijk onderwijs volgen of geven op een School in een bepaalde SchoolPeriode.

In een specifieke SchoolPeriode is een Onderwijsdeelnemer geregistreerd op een SchoolOpleiding en volgt diverse SchoolVakken en is ingeroosterd in één of meerdere Lesgroepen en een organisatorische Stamklas. Ook een Onderwijsmedewerker verzorgt iedere Schoolperiode lessen voor andere Lesgroepen.

In het Edu-V ecosysteem worden de entiteiten Onderwijsdeelnemer, Onderwijsmedewerker en Lesgroep daarom voor een specifieke SchoolPeriode uitgewisseld. Dit leidt tot de entiteiten OnderwijsdeelnemerSchoolPeriode, OnderwijsmedewerkerSchoolPeriode en LesgroepSchoolPeriode.

De entiteiten zijn nader uitgewerkt in onderstaand overzicht.

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

School

school

Entiteit

Daar waar een onderwijsdeelnemer is ingeschreven en waar het onderwijs wordt uitgevoerd.

Onderwijsaanbieder

Onderwijslocatie

SchoolPeriode

schoolPeriod

Entiteit

Een periode waarin onderwijs wordt gegeven.

Schooljaar, Semester, Trimester, Blok

SchoolVak

schoolSubject

Entiteit

Een Vak dat op één of meerdere niveaus wordt gegeven op een School.

Wiskunde, VO-HAVO, leerjaar 3

Maatschappijleer, VO-VWO, leerjaar 1, 2 en 3 (hele onderbouw)

Vak

subject

Attribuut

Een onderdeel van het geheel aan kennis en vaardigheden die via onderwijs aan de leerling wordt aangeboden.

Wiskunde

Niveau

[level, levelYear]

Attribuut

De combinatie tussen een Onderwijsniveau en één of meerdere Leerjaren.

VO-HAVO, leerjaar 3

Onderwijsniveau

level

Attribuut

Het niveau waarop het Vak wordt gegeven.

VO-PRO, VO-VMBO-BB, VO-VMBO-KB, VO-VMBO-GL, VO-VMBO-TL, VO-HAVO, VO-VWO

Leerjaar

levelYear

Attribuut

Het leerjaar waarin het Vak wordt gegeven.

Leerjaar 1

SchoolOpleiding

schoolStudy

Entiteit

Een opleiding aangeboden door een School. Een OnderwijsdeelnemerSchoolPeriode is ingeschreven op een School voor een SchoolOpleiding en zit in een Studiejaar.

VWO-Atheneum

Studiejaar

studyYear

Attribuut

Het studiejaar van een opleiding.

PO: 1-8

SO: S

VO: 11-16

VSO: V

MBO: 21-24

Stamklas

class

Entiteit

Een stamklas waar één of meerdere OnderwijsdeelnemerSchoolPeriode zijn ingeroosterd. Dit is de organisatorische groep waartoe een Onderwijsdeelnemer in een bepaalde SchoolPeriode behoort.

Stamgroep

Mentorgroep

Lesgroep

group

Entiteit

Een lesgroep van één of meerdere OnderwijsdeelnemerSchoolPeriode die onderwijs krijgen van één of meerdere OnderwijsmedewerkerSchoolPeriode.

Iedere LesgroepSchoolPeriodes heeft optioneel één of meerdere Vakken. Op deze manier is het te alle tijden duidelijk voor welke Vakken de Onderwijsmedewerkers onderwijs geeft aan de Onderwijsdeelnemers.

VWO-4-Wiskunde-1
VWO-4-Wiskunde-2

Groep 3a

Onderwijsdeelnemer-SchoolPeriode

student

Entiteit

Een Onderwijsdeelnemer die onderwijs volgt in een SchoolPeriode en in deze periode één of meerdere SchoolVakken volgt en in één of meerdere LesgroepSchoolPeriodes zit.

Leerling die in schooljaar ‘22/’23 zit in SchoolLesGroepen HAVO-4A-Wiskunde en VWO-4A Engels met SchoolVakken Wiskunde HAVO 4, Engels VWO 4 en Nederlands HAVO 4

Onderwijsdeelnemer

Entiteit

Een individu die onderwijs volgt op een school.

Leerling, Student

Onderwijsmedewerker-SchoolPeriode

employee

Entiteit

Een Onderwijsmedewerker die onderwijs geeft in een SchoolPeriode aan één of meerdere LesgroepSchoolPeriodes.

Onderwijsmedewerker die in schooljaar ‘22/’23 onderwijs geeft aan SchoolLesGroepen HAVO-4A-Wiskunde en VWO-5b-Wiskunde

Onderwijsmedewerker

Entiteit

Een individu die onderwijs geeft op een school.

Docent, Leerkracht, Mentor

Definities in domein Aanbod leermiddelen

Het domein Aanbod leermiddelen bevat alle relevante gegevens over de publicatie van leermiddelen. In het Edu-V ecosysteem wordt deze gegevens aangeboden door de Business Rol Leermiddelenaanbieder. De centrale entiteit is hierbij het Leermiddel. Een Leermiddel bestaat uit een samenstelling van Leermaterialen en/of Toetsen. Deze twee entiteiten zijn onderdeel van het domein Uitvoering onderwijs.

In een ProductBeschrijving is alle metadata over te verwerven Leermiddel(en) terug te vinden. In het Edu-V ecosysteem wordt onderscheid gemaakt tussen de LeermiddelBeschrijving en de SetBeschrijving. Een LeermiddelBeschrijving bevat de metadata van een Product dat bestaat uit één fysiek, digitaal of combi Leermiddel. Een SetBeschrijving bevat de metadata van een te verwerven Product dat bestaat uit meerdere fysieke en/of digitale Leermiddelen.

Alle ProductBeschrijvingen die verwijzen naar een digitaal leermiddel, een combi leermiddel of een set van digitale leermiddelen bevatten het attribuut Toegangslink. De Toegangslink is een uniforme link die door een Onderwijsdeelnemer of Onderwijsmedewerker gebruikt kan worden om naar het Leermiddel te navigeren.

De entiteiten zijn nader uitgewerkt in onderstaand overzicht.

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Leermiddel

Entiteit

Een samenstelling van Leermaterialen en/of Toetsen.

Getal en Ruimte HAVO 3 Leerwerkboek

Getal en Ruimte HAVO 3 online leeromgeving

Kijk- en Luistertoetsen HAVO

Productbeschrijving

product

bundledProducts

Entiteit

De ProductBeschrijving is een LeermiddelBeschrijving of een SetBeschrijving.

Iedere ProductBeschrijving is een verkoopbare eenheid en heeft een unieke identifier (EAN).

In de beschrijving is alle cruciale informatie beschikbaar voor het verwerven en gebruiken, waaronder:

 • omschrijvingen en media

 • de levenscyclus (datumvelden en status)

 • onderwijstoepassing (vak, niveau)

 • licentievorm

 • betalingsmodel

 • prijs

 • toegangslink

ProductBeschrijvingen van een digitaal leermiddel, een combi leermiddel of een set van digitale leermiddelen bevatten een Toegangslink.

-

LeermiddelBeschrijving

Product-Beschrijving

De LeermiddelBeschrijving is een variant van een ProductBeschrijving en bevat daarmee ook alle info zoals beschreven bij de entiteit ProductBeschrijving.

In de LeermateriaalBeschrijving wordt de relevante informatie voor een Leermiddel vastgelegd. Een Leermiddel kan fysiek, digitaal of combi zijn.

Afhankelijk van de inhoud van het Leermiddel betreft het een verwijzing naar één of meerdere CursusBeschrijvingen en/of ToetscatalogusBeschrijvingen.

Getal en Ruimte HAVO 3 Leerwerkboek

Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

Digitale Toetsen Wiskunde HAVO 3

SetBeschrijving

Product-Beschrijving

De SetBeschrijving is een variant van een ProductBeschrijving en bevat daarmee ook alle info zoals beschreven bij de entiteit ProductBeschrijving.

Een Set is een bundel van meerdere Leermiddelen. Dit kunnen fysieke en/of digitale leermiddelen zijn.

De SetBeschrijving legt deze samenhang vast in een set van meerdere LeermiddelBeschrijvingen.

Een LeermiddelBeschrijving kan onderdeel zijn van meerdere SetBeschrijvingen.

De combinatie van:

·     Getal en Ruimte HAVO 3 Leerwerkboek

·     Licentie Getal en Ruimte HAVO 3 online leeromgeving

·     Digitale Toetsen Wiskunde HAVO 3

Toegangslink

accessUrl

Attribuut

De URL die Onderwijsdeelnemers of Onderwijsmedewerkers kunnen gebruiken om te navigeren naar het Leermiddel.

www.leermiddelenaanbieder.nl/?EAN

Definities in domein Inkoop leermiddelen

Het domein Inkoop leermiddelen bevat alle relevante gegevens ten behoeve van het inkopen van leermiddelen door de Business Rol Leermiddelenshop bij de Business Rol Leermiddelenaanbieder. De Leermiddelenshop en de Leermiddelenaanbieder hebben bilaterale afspraken ten behoeve van de verkoop van Leermiddelen aan Scholen en/of Particulieren. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Contract.

De Leermiddelenshop en de Leermiddelenaanbieder kunnen ervoor kiezen om meerdere Contracten te hebben met verschillende afspraken. Door in de berichten te verwijzen naar deze contracten kunnen alle relevante uit het Edu-V ecosysteem worden gerapporteerd en kan de gesloten geld-goederenstroom worden geborgd.

Bij het Inkopen van Leermiddelen plaatst de Leermiddelenshop een OrderVerzoek bij de Leermiddelenaanbieder. De Leermiddelenaanbieder bevestigt de verwerking van het OrderVerzoek middels een OrderBevestiging. Op een vergelijkbare manier kan een Leermiddelenshop ook een CreditorderVerzoek indienen en kan de Leermiddelenaanbieder na verwerking reageren met een Creditorderbevestiging.

De entiteiten zijn nader uitgewerkt in onderstaand overzicht.

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Contract

contract

Entiteit

Een Contract betreft een bilaterale overeenkomst tussen Leermiddelenshop en Leermiddelenaanbieder waarbinnen (Credit)orderVerzoeken worden geplaatst en Aanspraken worden geregistreerd.

Het Contract is bij beide Leveranciers bekend en kan bepalingen bevatten omtrent de te hanteren business rules voor het verwerken van annuleringen, wijzigingen, (de)blokkeringen en creditorders.

Raamcontract tussen Leermiddelenaanbieder A en Leermiddelenshop B voor alle combi producten

Contract tussen Leermiddelenaanbieder A en Leermiddelenshop B voor een specifieke Tender van een School.

OrderVerzoek

orderRequest

Entiteit

In een OrderVerzoek plaatst een Leermiddelenshop een Order bij een Leermiddelenaanbieder om een Leermiddel in te kopen.

Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

100 stuks

Inkoopordernummer WO-1234

OrderBevestiging

orderConfirmation

Entiteit

In een OrderBevestiging bevestigt de Leermiddelenaanbieder aan de Leermiddelenshop of de Order al dan niet succesvol is geplaatst.

Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

100 stuks

Inkoopordernummer WO-1234

Verkoopordernummer AO-6789

CreditorderVerzoek

creditOrderRequest

Entiteit

In een CreditorderVerzoek annuleert een Leermiddelenshop een eerdere Order.

Inkoopordernummer WO-1234

Verkoopordernummer AO-6789

Annuleren

CreditorderBevestiging

creditOrderConfirmation

Entiteit

In een CreditorderBevestiging bevestigt de Leermiddelenaanbieder aan de Leermiddelenshop of het de oorspronkelijke Order al dan niet succesvol is geannuleerd en of het CreditorderVerzoek wordt geaccepteerd.

Inkoopordernummer WO-1234

Verkoopordernummer AO-6789

Annulering (niet) geaccepteerd

Definities in domein Verwerving leermiddelen

Het domein Verwerving leermiddelen bevat alle relevante informatie ten behoeve van het verwerven van leermiddelen door een Koper bij de Business rol Leermiddelenshop. In het Edu-V ecosysteem kunnen Leermiddelen worden verworven door een Particulier of een School. Een Koper verwerft een Leermiddel en krijgt vervolgens een Aanspraak op het Leermiddel. Een Aanspraak is het recht om een Leermiddel in een afgesproken Activatieperiode in gebruik te nemen en in een Licentieperiode te mogen gebruiken.

In de Aanspraak wordt in een Autorisatieregel de kenmerken gedefineerd waaraan een Onderwijsdeelnemer of Onderwijsmedewerker dient te voldoen om een Leermiddel in gebruik te mogen nemen. In het Edu-V Ecosysteem wordt onderscheid gemaakt in een SchoolAanspraak en een ParticulierAanspraak, respectievelijk verworven door een School of Particulier. Een SchoolAanspraak kan betrekking hebben op Onderwijsdeelnemers of Onderwijsmedewerkers.

Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in Open aanspraakvarianten en Individuele aanspraakvarianten. Open aanspraakvarianten gelden voor meerdere Onderwijsdeelnemers. Individuele aanspraakvarianten hebben betrekking op specifieke Onderwijsdeelnemer(s) of Onderwijsmedewerkers.

Zodra een Onderwijsdeelnemer of een Onderwijsmedewerker een Leermiddel in gebruik hebben genomen ontstaat er een In gebruik name moment. Dit moment wordt geregistreerd en markeert het ontstaan van een Onderwijsdeelnemerlicentie of Onderwijsmedewerkerlicentie.

De entiteiten en definities zijn nader uitgewerkt in onderstaand overzicht.

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Besteller

Buyer

Entiteit

Een Besteller is een School of een Particulier.

 -

School

school

Koper

Een organisatie waar onderwijs wordt gegeven.

Onderwijsorganisatie, Onderwijsaanbieder

Particulier

individual

Koper

Een individu die een Leermiddel particulier koopt.

Ouder/Verzorger of student (bijvoorbeeld van toepassing in het mbo)

Aanspraak

entitlement

Entiteit

Een Aanspraak is het recht om een leermiddel in een afgesproken Activatieperiode in gebruik te nemen en in een Licentieperiode te mogen gebruiken.

De Aanspraak ontstaat zodra een Koper een Leermiddel verwerft bij een Leermiddelenshop.

In de Aanspraak wordt de relatie vastgelegd tussen Koper, ProductBeschrijving en Aanspraakvariant. Ook worden de periodes waarin het Leermiddel geactiveerd (Activatieperiode) en gebruikt (Licentieperiode) mag worden gespecificeerd.

Het Edu-V ecosysteem kent meerdere varianten van Aanspraken. Iedere Aanspraakvariant heeft een andere combinatie van Koper en bijbehorende Autorisatieregel.

Het Hooghuis in Oss

Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

Aanspraakvariant SchoolVak voor de Schoolvakken HAVO 3 Wiskunde en VWO 3 Wiskunde

Activatieperiode 1-8-2022 tot 31-7-2023

Licentieperiode: één jaar na in gebruik name of één schooljaar

Autorisatieregel

Definitie

Een autorisatieregel definieert de kenmerken waaraan een Onderwijsdeelnemer of Onderwijsmedewerker dient te voldoen om een Leermiddel in gebruik te mogen nemen.

-

Activatieperiode

activationPeriod

Definitie

De activatieperiode is gespecificeerd in een Aanspraak en betreft de periode waarbinnen een Onderwijsdeelnemer of Onderwijsmedewerker een Leermiddel in gebruik kan nemen.

-

Licentieperiode

Definitie

De licentieperiode betreft de periode waarbinnen een Onderwijsdeelnemer of Onderwijsmedewerker een Leermiddel kan gebruiken.

-

Open aanspraakvariant

open entitlement

Definitie

Bij een open aanspraakvariant geldt een algemene autorisatieregel waaraan meerdere Onderwijsdeelnemers kunnen voldoen.

SchoolAanspraak-School
Vak
Lesgroep

Individuele aanspraakvariant

individual entitlement

Definitie

Bij een individuele aanspraakvariant geldt een specifieke autorisatieregel waaraan een enkele Onderwijsdeelnemer of Onderwijsmedewerker kan voldoen.

In een individuele aanspraakvariant wordt de Onderwijsdeelnemer of de Onderwijsmedewerker gespecificeerd met zijn ID.

Als alternatief kan in een open Aanspraakvariant ook een niet eerder ingewisselde Activatiecode worden gespecificeerd.

ParticulierAanspraak

SchoolAanspraak-OnderwijsmedewerkerIndividu

SchoolAanspraak-Onderwijsdeelnemer-Individu

Activatiecode

activationCode

Entiteit

Een Activatiecode is een unieke door een Leermiddelenaanbieder gegenereerde code die door een Onderwijsdeelnnemer of Onderwijsmedewerker gebruikt kan worden om één Leermiddel eenmalig en persoonlijk in gebruik te nemen.

Een Activatiecode wordt optioneel gespecificeerd in een open aanspraakvariant, zijnde ParticulierAanspraak, SchoolAanspraak-OnderwijsmedewerkerIndividu of –OnderwijsdeelnemerIndividu.

XXXXX voor het Leermiddel
Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

SchoolAanspraak

entitlee school

Aanspraak

Een Aanspraak die verworven is door een School als Koper.

-

ParticulierAanspraak

entitlee individual

Aanspraak

Een Aanspraak die verworven is door een Particulier als Koper, waarmee één Onderwijsdeelnemer het Leermiddel in gebruik kan gaan nemen.

De Onderwijsdeelnemer is gespecificeerd in de Aanspraak met zijn ID.

Als alternatief beschikt de Onderwijsdeelnemer over een geldige en niet eerder ingewisselde Activatiecode.

Ouder/Verzorger

Digitale licentie Marketing NIMA A1

ECK iD’s / userIds Onderwijsdeelnemer

(Activatiecode)

SchoolAanspraak-Onderwijsdeelnemer

School-Aanspraak

Een SchoolAanspraak waarmee één of meerdere Onderwijsdeelnemers het Leermiddel in gebruik kan gaan nemen.

-

SchoolAanspraak-Onderwijsdeelnemer-School

entitlementType:

school

School-Aanspraak-Onderwijs-deelnemer

Een SchoolAanspraak-Onderwijsdeelnemer met als autorisatieregel dat alle OnderwijsdeelnemerSchoolPeriode van de School het Leermiddel in gebruik mogen nemen.

De School is gespecificeerd in de Aanspraak met haar ID.

Het Hooghuis

Toetsplatform Woots

SchoolAanspraak-Onderwijsdeelnemer-
Vak

entitlementType:

schoolsubject

School-Aanspraak-Onderwijs-deelnemer

Een SchoolAanspraak-Onderwijsdeelnemer met als autorisatieregel dat alle OnderwijsdeelnemerSchoolPeriode die één of meerdere gespecificeerde SchoolVakken volgen het Leermiddel in gebruik mogen nemen.

De SchoolVakken zijn gespecificeerd in de Aanspraak met hun IDs.

Het Hooghuis in Oss

Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

Schoolvakken HAVO 3 Wiskunde en VWO 3 Wiskunde

SchoolAanspraak-Onderwijsdeelnemer-
Lesgroep

entitlementType:

schoolgroup

School-Aanspraak-Onderwijs-deelnemer

Een SchoolAanspraak-Onderwijsdeelnemer met als autorisatieregel dat alle OnderwijsdeelnemerSchoolPeriode die in één of meerdere gespecificeerde LesgroepSchoolPeriode zit het Leermiddel in gebruik mogen nemen.

De LesgroepSchoolPeriode zijn gespecificeerd in de Aanspraak met hun IDs.

Het Hooghuis in Oss

Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

HAVO-3A, HAVO-3B

SchoolAanspraak-Onderwijsdeelnemer-
Individu

entitlementType:

schoolstudent

School-Aanspraak-Onderwijs-deelnemer

Een SchoolAanspraak-Onderwijsdeelnemer met als autorisatieregel dat alle gespecificeerde OnderwijsdeelnemerSchoolPeriode het Leermiddel in gebruik mogen nemen.

De Onderwijsdeelnemers zijn gespecificeerd in de Aanspraak met hun IDs.

Als alternatief beschikken de Onderwijsdeelnemers over geldige en niet eerder ingewisselde Activatiecodes.

Het Hooghuis in Oss

Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

ECK iD’s / userIds Onderwijsdeelnemers

(Activatiecode)

SchoolAanspraak-
Onderwijsmedewerker

School-Aanspraak

Een SchoolAanspraak waarmee één of meerdere Onderwijsmedewerkers het Leermiddel in gebruik kan gaan nemen.

-

SchoolAanspraak-
OnderwijsmedewerkerIndividu

entitlementType:

schoolemployee

School-Aanspraak-Onderwijsmedewerker

Een SchoolAanspraakOnderwijsmedewerker met als autorisatieregel dat alle gespecificeerde OnderwijsmedewerkerSchoolPeriode het Leermiddel in gebruik mogen nemen.

De Onderwijsmedewerkers zijn gespecificeerd in de Aanspraak met hun IDs.

Als alternatief beschikken de Onderwijsmedewerkers over geldige en niet eerder ingewisselde Activatiecodes.

Het Hooghuis in Oss

Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

ECK iD’s / userIds Onderwijsmedewerkers

In gebruik name

initialActivation

Entiteit

Een in gebruik name ontstaat zodra een Onderwijsdeelnemer of Onderwijsmedewerker een Leermiddel binnen de Activatieperiode in gebruik heeft genomen. Dit leidt tot een Licentie (Onderwijsdeelnemer- of OnderwijsmedewerkerLicentie) op het Leermiddel.

Het tijdstip van in gebruik name wordt vastgelegd.

Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

ECK iD

31-08-2022 10:45:33

Onderwijsdeelnemer-Licentie

license

Entiteit

Een Onderwijsdeelnemer heeft een Leermiddel in gebruik genomen. De Aanspraak op het Leermiddel is door deze Onderwijsdeelnemer uitgeoefend waardoor een Licentie op het Leermiddel is ontstaan.

Onderwijsdeelnemer-licentie Getal en Ruimte HAVO 3

Onderwijsmedewerker-Licentie

license

Entiteit

Een Onderwijsmedewerker heeft een Leermiddel in gebruik genomen. De Aanspraak op het Leermiddel is door deze Onderwijsmedewerker uitgeoefend waardoor een Licentie op het Leermiddel is ontstaan.

Onderwijsmedewerkerlicentie Docentenmateriaal Getal en Ruimte HAVO 3

Activatiecode-
Verzoek

activationCode-Request

Entiteit

In een ActivatiecodeVerzoek vraagt een Leermiddelenshop een Activatiecode aan bij een Leermiddelenaanbieder.

-

Activatiecode-Bevestiging

activationCode-Confirmation

Entiteit

In een ActivatiecodeBevestiging verleent de Leermiddelenaanbieder aan de Leermiddelenshop een Activatiecode.

-

Activatiecode-IntrekkingVerzoek

activationCode-RevokeRequest

Entiteit

Via een ActivatiecodeIntrekking-Verzoek vraagt een Leermiddelenshop aan een Leermiddelenaanbieder om een activatiecode in te trekken.

-

Activatiecode-IntrekkingBevestiging

activationCode-RevokeConfirmation

Entiteit

In een ActivatiecodeIntrekking-Bevestiging bevestigt de Leermiddelenaanbieder aan de Leermiddelenshop dat de activatiecode is ingetrokken

-

Definities in domein Uitvoering onderwijs

Het domein Uitvoering onderwijs bevat alle relevante informatie ten behoeve van het toewijzen en gebruiken van Leermaterialen en het plannen en afnemen van Toetsen. De Leermaterialen en Toetsen zijn de educatieve content en/of applicaties die door Onderwijsdeelnemers of Onderwijsmedewerkers gebruikt kunnen worden. De gegevens over Leermaterialen en toetsen worden in het Edu-V ecosysteem gedeeld door de Leermiddelenaanbieder.

In de Beschrijving van deze Leermaterialen en Toetsen wordt alle relevante metadata opgenomen ten behoeve van de uitvoering van het onderwijs. Denk onder meer aan vak, onderwijsniveau en leerdoelen. Een LeermaterialBeschrijving bevat tevens een Deeplink, welke door een Onderwijsdeelnemer kan worden gebruikt om direct naar het betreffende Leermateriaal te navigeren.

Voor zowel Leermaterialen en Toetsen is in het Edu-V ecosysteem rekening gehouden met verschillende niveaus.

 • Leermaterialen zijn te bundelen in een Cursus bestaande uit Leermodules en/of Leermaterialen. Leermodules bestaan weer uit één of meerdere Leermaterialen.

 • Toetsen zijn te bundelen in een Toetscatalogus bestaande uit Toetsclusters en/of Toetsen. Toetsclusters bestaan weer uit één of meerdere Toetsen.

Deze hiërarchie geeft Leermiddelenaanbieders de vrijheid om Leermaterialen en Toetsen eenmalig te definiëren maar wel op verschillende manieren te hergebruiken in verschillende educatieve applicaties.

De entiteiten zijn nader uitgewerkt in onderstaand overzicht.

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Leermateriaal

aus (assignable unit)

Entiteit

Theorie, een opdracht, oefenprogramma, diagnostische toets of andere leertaak die in één of meerdere Leermodules en of Leermiddelen kan zitten.

Instructie
Kwadratische functies

Oefeningen Kwadratische problemen

Diagnostische toets Kwadratische problemen

Leermateriaal-Beschrijving

course

Entiteit

Titel van, omschrijving van, afbeelding van, leerdoelen van, metadata over en Deeplink naar het Leermateriaal.

Oefeningen Kwadratische problemen

Deeplink

url

Attribuut

Een Deeplink is een directe link naar het Leermateriaal. Deze Deeplink kan door een Leerportaalaanbieder worden gebruikt in Studiewijzers voor Onderwijsdeelnemers.

www.leermiddelaanbieder.nl/leermateriaal

Leermodule-Beschrijving

block

Entiteit

Een Leermodule bestaat uit één of meerdere met elkaar samenhangende Leermaterialen.

De LeermoduleBeschrijving legt deze samenhang vast in een module van één of meerdere LeermateriaalBeschrijvingen.

LeermateriaalBeschrijvingen kunnen onderdeel zijn van meerdere LeermoduleBeschrijvingen.

Module/Hoofdstuk Kwadratische problemen bestaat uit:

 • Instructie kwadratische functies

 • Instructie kwadratische vergelijkingen

 • Oefeningen

 • Samenvatting

 • Diagnostische toets

CursusBeschrijving

CourseStructure

Entiteit

De entiteiten Leermateriaal en Leermodule geven de mogelijkheid om de inhoud van een Cursus structureel en als een boomstructuur te beschrijven.

De CursusBeschrijving legt deze samenhang vast in een set van één of meerdere LeermoduleBeschrijvingen en/of LeermateriaalBeschrijvingen.

LeermoduleBeschrijvingen en LeermateriaalBeschrijvingen kunnen onderdeel zijn van meerdere CursusBeschrijvingen.

Educatieve applicaite/
Leerwerkboek bestaat uit:

 • Lineaire problemen

 • Kwadratische problemen

 • Statistieken procenten

 • Algebraïsche vaardigheden

Educatieve applicatie bestaat uit:

 • Lineaire problemen

 • Kwadratische problemen

Toets

assessment

Entiteit

Een toets brengt de ontwikkeling van de kennis en competenties van een Leerling in kaart.

Kijk- en luistertoets Engels VWO ‘20/’21

ToetsBeschrijving

assessment

Entiteit

Informatie over de structuur, inhoud en/of context van een Toets.

Schoolexamen

Kijk- en luistertoets

Engels taal

VWO

Schooljaar ‘20/’21

Toetscluster
Beschrijving

Entiteit

Een Toetscluster is een verzameling samenhangende Toetsen die dezelfde vaardigheid toetsen.

De ToetsclusterBeschrijving legt deze samenhang vast in een set van één of meerdere ToetsBeschrijvingen.

ToetsBeschrijvingen kunnen onderdeel zijn van meerdere ToetsclusterBeschrijvingen.

Inleveropdracht
Practicumopdracht
Tentamen
Algebra I

Toetscatalogus
Beschrijving

Entiteit

Een Toetscatalogus is een verzameling samenhangende toetsen waarvan gebundelde publicatie belangrijk is.

De ToetsCatalogusBeschrijving legt deze samenhang vast in een set van één of meerdere ToetsclusterBeschrijvingen en/of ToetsBeschrijvingen.

ToetsclusterBeschrijvingen en ToetsBeschrijvingen kunnen onderdeel zijn van meerdere ToetscatalogusBeschrijvingen.

Kijk- en luistertoetsen Engels (alle niveaus en schooljaren)

Definities in domein Evaluatie onderwijs

Het domein Uitvoering onderwijs bevat alle relevante informatie ten behoeve van het evalueren van gebruik, voortgang en resultaten. Deze gegevens worden in het Edu-V ecosysteem gedeeld door de Leermiddelenaanbieder. In het Edu-V ecosysteem maken we onderscheid in Gebruiksgegevens over Leermiddelen, Voortgangsgegevens over Leermaterialen en Toetsresultaten over Toetsen.

De entiteiten zijn nader uitgewerkt in onderstaand overzicht.

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Gebruiksgegeven

usage

Entiteit

Een bericht waarin melding wordt gemaakt van het gebruik van een Leermiddel door een Onderwijsdeelnemer of Onderwijsmedewerker.

Gebruik kan in de vorm van een tijdstip maar ook een frequentie.

Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

ECK iD

10-10-2022 12:33:12

Voortgangsgegeven

progress

Entiteit

Een bericht waarin melding wordt gemaakt van starten of afronden van een Leermateriaal door een Onderwijsdeelnemer.

Een Voortgangsgegeven kan worden gedeeld op het niveau van een Leermateriaal (via de LeermateriaalBeschrijving) en/of een Leermodule (via de LeermoduleBeschrijving).

Instructie
kwadratische functies
Gestart

Instructie
kwadratische functies
Afgerond

Toetsresultaat

result

Entiteit

Een bericht met het resultaat op een Toets van een Onderwijsdeelnemer. Dit Toetsresultaat mag worden geadministreerd door één of meerdere Onderwijsmedewerkers.

Een Toetsresultaat kan worden gedeeld op het niveau van een enkele Toets (via de identifier van de ToetsBeschrijving) of op het niveau van een cluster van Toetsen (via de ToetsclusterBeschrijving).

Kijk- en luistertoets Engels VWO ‘20/’21
8,3
ECK iD Leerling
ECK iD Onderwijsmedewerkers


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

 • 0.0.1: Het gegevensmodel van het SEM Ecosysteem is als eerste basis genomen.

 • 0.0.2: De gegevensdefinities zijn (nog) meer in lijn gebracht met de termen van de ROSA: Leerling → Onderwijsdeelnemer en Leraar → Onderwijsmedewerker.

 • 0.0.3: De gegevens zijn onderverdeeld in de domeinen die reeds bepaald zijn. Dit heeft ertoe geleid dat er één extra domein is toegevoegd: Inkoop van leermiddelen.

 • 0.0.4: Tijdens de werkconferentie van de Architectenraad Edu-V van 18 april 2023 zijn werkafspraken toegevoegd over het beheer van de definities.

  • De gegevensdefinities worden zoveel als mogelijk gekoppeld aan de begrippen in de ROSA.

  • De werkgroepen geven input vanuit de context van een use case. Dit kan leiden tot een wijziging van een begrip.

  • Alle begrippen worden voorzien van een Engels technische term.

  • Indien er een standaard wordt aangehouden als berichtdefinitie dan wordt er een crosswalk gedaan naar de definities zoals op deze pagina beschreven.

 • 0.0.5: Engelse technische termen (zoals gehanteerd in de APIs) toegevoegd.