Gegevensmodel en –definities

Titel

Gegevensmodel en –definities

Status

In ontwikkeling ROSA-Architectuurscan BEsluitvorming in beheer

Versie

0.0.9

Datum

10 April 2024

Auteur

Architectenraad Edu-V

Acties

Werkgroepen:

 • Indien er in een berichtdefinitie van een gegevensuitwisseling een bestaande standaard wordt geadopteerd dan wordt er door de werkgroep een crosswalk gedaan naar de technische termen in deze gegevensdefinities.

 • Verifiëren en aanvullen van de gegevensdefinities vanuit de context van de use cases. Indien nodig doet de werkgroep een wijzigingsvoorstel aan de Architectenraad Edu-V.

Wijzigingsverzoeken vanuit de werkgroepen

De gehanteerde definities zijn tot stand gekomen in afstemming met de Adviesgroep Samenhang Onderwijsarchitecturen van Edustandaard. Hiermee is er een basis gelegd voor de werkgroepen om hen een gemeenschappelijk vocabulaire te geven voor het uitwerken van de praktijksituaties.

Indien in de werkgroepen blijkt dat een benaming niet aansluit bij de praktijk dan is het mogelijk om een wijzigingsverzoek te doen. Dit wijzigingsverzoek wordt besproken in de Architectenraad Edu-V en kan eventueel ook leiden tot afstemming met de Adviesgroep Samenhang Onderwijsarchitecturen.

Op deze pagina’s zijn de definities van gegevens gedefinieerd die uitgewisseld worden binnen het Ecosysteem. We starten met een conceptueel model voor leer- en onderwijsmiddelen en activiteitsgegevens. Op basis van dit conceptueel model is het gegevensmodel in detail uitgewerkt. Tot slot zijn per domein de definities uitgewerkt.

Conceptueel model: Leer- en onderwijsmiddelen

In het Edu-V Afsprakenstelsel maken we afspraken over het uitwisselen van gegevens over leer- en onderwijsmiddelen. Hierbij zien we Digitale onderwijsmiddelen als alle digitale applicaties die door een onderwijsorganisatie of leverancier gebruikt worden voor de domeinen van het Edu-V afsprakenstelsel. Deze onderwijsmiddelen zijn binnen de architectuur nader uitgewerkt als referentiecomponenten.

Een leermiddel is conform de definitie van de ROSA een product dat is samengesteld uit leermateriaal en dat onder bepaalde condities verkregen en gebruikt kan worden. Onderstaande figuur geeft in een conceptueel model de definities weer die gerelateerd zijn aan een Leermiddel.

Conceptueel model Leermiddelen

We maken onderscheid tussen leermiddelen, leermodules en leermaterialen. Leermiddelen zijn producten die je (al dan niet tegen betaling) kunt verwerven als onderwijsorganisatie of particulier. Een product kan een enkel leermiddel zijn, maar kan ook een set van leermiddelen betreffen. Denk bijvoorbeeld aan een bundel van digitale leermiddelen of een combiproduct bestaande uit een fysiek en een digitaal leermiddel.

Leermaterialen zijn onder meer de opdrachten, instructies, toetsen, werkstukken, praktijkopdrachten, lesbrieven, digibordlessen die toegepast worden in de uitvoering van het onderwijs. Deze leermaterialen kunnen klassikaal, begeleid of zelfstandig voor een individu of voor een groep, met als doel leren, toetsen of examineren benut worden in het onderwijs. Leermaterialen kunnen allerlei verschillende vormen hebben zoals tekst, video, audio of beeld. Het leermateriaal is daarmee de daadwerkelijke content uit het leermiddel. Leermaterialen kunnen gecombineerd worden in een leermodule. De opsommingen uit deze paragraaf zijn ter verduidelijking en hebben niet als doel om volledig te zijn.

Een Leermiddel is een samenstelling van één of meerdere leermodules en/of leermaterialen. De leermiddelstructuur beschrijft deze samenstelling. Zo is het altijd mogelijk om te herleiden uit welke leermodules en/of leermaterialen een leermiddel bestaat.

Conceptueel model: Activiteitsgegevens

In de vorige paragraaf is het conceptueel model van leermiddelen toegelicht. Onderwijsdeelnemers en Onderwijsmedewerkers passen leermiddelen toe in de uitvoering van het onderwijs. Dit resulteert in activiteitsgegevens over leermiddelen. We onderscheiden in het Edu-V Afsprakenstelsel drie varianten van activiteitsgegevens: leermiddelgebruik, leermateriaalgebruik en leerresultaat.

 

Leermiddelgebruik

Leermateriaalgebruik

Leerresultaat

 

Leermiddelgebruik

Leermateriaalgebruik

Leerresultaat

Context

Geld-goederenstroom

Leren

Leren, Toetsen, Examineren, Verantwoorden

Proces

Inkoop

Onderwijs

Onderwijs en examinering

Grootheid

Leermiddel uit Leermiddelencatalogus

Leermodule of Leermateriaal uit Leermaterialencatalogus

Leermodule of Leermateriaal uit leermaterialencatalogus

Eenheid

Frequentie

Voltooiing
Signalering (optioneel)

Uitkomst

Voorbeeld

Onderwijsdeelnemer heeft Leermiddel A voor het eerst gebruikt op 27-1 en voor het laatst op 31-3

Onderwijsdeelnemer heeft Leermateriaal A gestart of afgerond met optioneel een signalering en een deeplink naar feedback

Onderwijsdeelnemer heeft een 7,4 voor Leermateriaal A dat ingezet is als proefwerk

De activiteitsgegevens zijn te relateren aan het conceptueel model van een leermiddel. Dit is visueel weergegeven in onderstaande figuur.

Conceptueel model Activiteitsgegevens leermiddelen

Leermiddelgebruik beschrijft de frequentie van gebruik van leermiddelen. Een specifieke variant van een gebruiksgegeven is de leermiddelactivatie. De leermiddelactivatie betreft de eerste keer dat een leermiddel gebruikt wordt door een onderwijsdeelnemer of onderwijsmedewerker. Na de in gebruik name heeft de onderwijsdeelnemer of onderwijsmedewerker een licentie op het product.

Leermateriaalgebruik worden gerapporteerd over leermaterialen. Leermateriaalgebruik ontstaat zodra een onderwijsdeelnemer leermaterialen gebruikt. Via leermateriaalgebruik kunnen onderwijsmedewerkers procesinformatie verkrijgen over de leervoortgang van onderwijsdeelnemers. Leermateriaalgebruik geeft inzicht of een leermateriaal gestart, gestaakt of afgerond is. Tegelijkertijd kan leermateriaalgebruik ook een notificatie bevatten voor de onderwijsmedewerker. Deze notificatie kan bijvoorbeeld een aanbeveling zijn om meer informatie te gaan bekijken binnen de uitgebreide rapportageomgeving van de gebruiksomgeving digitaal leermateriaal.

Leerresultaten bevatten de uitkomst van een afgerond leermateriaal van een Onderwijsdeelnemer. Leerresultaten worden zowel binnen het onderwijs, maar ook binnen de examinering en de verantwoording gebruikt. Daar waar leermateriaalgebruik inzicht geeft in procesinformatie, geven leerresultaten inzicht in de uitkomsten van dit proces. Leerresultaten kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in de inhoudelijke leervoortgang van een onderwijsdeelnemer. Ook kunnen leerresultaten op bijvoorbeeld toetsen of examens worden geadministreerd in het administratiesysteem leerresultaten.

Gegevensmodel

Edu-V streeft naar een efficiënte, veilige, betrouwbare en toekomstbestendige infrastructuur en ecosysteem van digitale leer– en onderwijsmiddelen. In het architectuurkader is een vertaling gemaakt van deze scope naar de domeinen:

Deze functionele domeinen zijn nader uitgewerkt op de pagina domeinen. Op deze pagina worden de entiteiten uit deze domeinen gedefineerd en de onderlinge relaties en kardinaliteit weergegeven in een gegevensmodel.

 

Bovenstaande figuur geeft het Entity Relationship Diagram van alle entiteiten en cruciale attributen uit het Edu-V ecosysteem weer. In het restant van deze pagina worden per domein de entiteiten nader toegelicht.

Definities in Architectuur

Het Architectuurkader vertelt ons welke referentiecomponenten verantwoordelijk zijn voor de uitwisseling van gegevens in gegevensdiensten, en aan welke technische en veiligheidseisen iedere uitwisseling moet voldoen.

In het architectuurkader worden onder meer de volgende definities gehanteerd:

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Referentiecomponent

Component

Definitie

Een functionele afbakening van een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar (deel van een) systeem.

 

Gegevensdienst

Application service

Entiteit

Een verzameling van afspraken voor gegevensaanbieders en gegevensafnemer over het gebruik van informatiestandaarden.

Gegevensinteractie

Informatieobject

Entiteit

Een zelfstandige eenheid van informatie die betekenis heeft en daardoor bruikbaar c.q. van belang is binnen een bepaalde context.

Gegevenssoort

Gegevensaanbieder

Data provider

Definitie

Een leverancier die gegevens verwerkt namens een gegevenshouder en deze beschikbaar stelt als bron of verzender aan gegevensafnemers.

Gegevensleverend systeem

Gegevensafnemer

Data consumer

Definitie

Een leverancier die gegevens verwerkt namens een gegevenshouder en deze afneemt of ontvangt van een gegevensaanbieder.

Gegevensafnemend systeem

Gegevenshouder

Definitie

Een onderwijsorganisatie die gegevens laat verwerken door leveranciers en gegevens na autorisatie laat uitwisselen tussen gegevensaanbieders en gegevensafnemers.

 

Transactierol

Definitie

De rol die een gegevensaanbieder of gegevensaanbieder vervult in een gegevensdienst.

 

Bron

Transatierol

De Bron is een transactierol die een gegevensaanbieder kan vervullen in een gegevensdienst.

De gegevensaanbieder biedt een resourceserver aan waar informatieobjecten opgevraagd kunnen worden door gegevensafnemers in de transactierol Afnemer.

 

Afnemer

Transatierol

De Afnemer is een transactierol die de gegevensafnemer kan vervullen in een gegevensdienst.

De gegevensafnemer heeft een Client om een bevraging te doen op de resourceserver van een gegevensaanbieder in de transactierol Bron.

 

Verzender

Transatierol

De Verzender is een transactierol die een gegevensaanbieder kan vervullen in een gegevensdienst.

De gegevensaanbieder heeft een Client om een melding of terugmelding te doen op de resourceserver van een gegevensafnemer in de transactierol Ontvanger.

 

Ontvanger

Transatierol

De Ontvanger is een transactierol die een gegevensafnemer kan vervullen in een gegevensdienst.

De gegevensafnemer biedt een resourceserver aan waar informatieobjecten gemeld of teruggemeld kunnen worden door gegevensaanbieders in de transactierol Verzender.

 

Client

Definitie

Een client is een applicatie of een computersysteem met toegang tot een ander systeem, de server, via een netwerk.

 

Resourceserver

Definitie

Een resourceserver is een applicatie of een computersysteem dat informatieobjecten via een netwerk beschikbaar maakt voor Clients.

API

Koppelvlak

Autorisatieserver

Definitie

Een autorisatieserver is een applicatie of computersysteem die de digitale identiteit van een Client vaststelt middels identificatie en authenticatie.

 

Definities in domein Identiteiten

Het domein Identiteiten bevat alle relevante gegevens over de natuurlijke personen en de organisaties die betrokken zijn in het Edu-V afsprakenstelsel. Ook bevat het domein entiteiten die een rol spelen in de identificatie en authenticatie van natuurlijke personen.

De entiteiten zijn nader uitgewerkt in onderstaand overzicht.

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Onderwijsbestuur

board

Entiteit

De rechtspersoon die formeel verantwoordelijk is voor het onderwijs dat door een onderwijsverzorgende organisatie wordt aangeboden.

 

Onderwijsaanbieder

school

Entiteit

Daar waar een onderwijsdeelnemer is ingeschreven en waar het onderwijs wordt uitgevoerd.

School

Onderwijslocatie

location

Entiteit

Een plek waar onderwijs wordt aangeboden en gevolgd. Dit kan een adres zijn, maar ook een gebouw, sportveld, schip of een andere plaats.

 

Eindgebruiker

user

Entiteit

De verzamelnaam voor gebruikers van leer- en onderwijsmiddelen. Een eindgebruiker kan onderwijsdeelnemer, onderwijsmedewerker of betrokkene zijn.

 

Onderwijsdeelnemer

student

Entiteit

Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een onderwijsactiviteit om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken.

Student

Leerling

Onderwijsmedewerker

employee

Entiteit

Een natuurlijk persoon die op grond van een overeenkomst werkzaam is voor een onderwijsorganisatie.

 

Betrokkene

N.t.b.

Entiteit

Een natuurlijk persoon die betrokken is bij een onderwijsorganisatie niet zijnde als onderwijsdeelnemer of onderwijsmedwerker.

Wettelijk vertegenwoordiger zoals ouder of voogd

Identiteitsverklaring

N.t.b.

Entiteit

Uitkomst van een authenticatie die is uitgevoerd door een onafhankelijke partij.

De identiteitsverklaring bevat de attributen waarover de verklaring gaat.

 

Accountgegevens

Definitie

Minimale set aan gegevens waarmee Diensten hun authenticatie- en autorisatiebeslissing en basisfunctionaliteit mee kunnen uitvoeren. Accountgegevens worden meegeleverd in de ID-verklaring.

 

Profielgegevens

Definitie

Uitgebreide set persoonsgegevens, vaak specifiek samengesteld voor Diensten. Profielgegevens worden geprovisioned, in een apart proces dat los staat van authenticatie.

 

Dienst

Entiteit

Een afgebakende prestatie van een dienstverlener, die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers).

In het Edu-V afsprakenstelsel wordt de Dienst ingevuld met de term Referentiecomponent.

Dienstverlener

Entiteit

De persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers).

Dienstaanbieder

Service provider

In het Edu-V afsprakenstelsel spreken we van Leverancier.

Definities in domein Instemming

Het domein Instemming bevat de gegevens die van belang zijn voor Regie op gegevens vanuit een onderwijsorganisatie.

De entiteiten zijn nader uitgewerkt in onderstaand overzicht.

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

ConsentVerlening

consent

Entiteit

De consentverlening bevat de registratie van een autorisatie verleend door een gegevenshouder bij de gegevensaanbieder voor uitwisseling van gegevens naar een gegevensafnemer.

Toestemming

Autorisatie

ConsentBevestiging

consent
Confirmation

Entiteit

De consentbevestiging bevat de registratie van verwerking van een consentverlening bij een gegevensafnemer.

 

ConsentVerzoek

consent
Request

Entiteit

Het consentverzoek bevat een verzoek vanuit de gegevensafnemer richting de gegevensaanbieder om een gegevensuitwisseling te laten autoriseren naar de gegevensafnemer.

 

ConsentIntrekking

consent
Revoke

Entiteit

De consentintrekking bevat een melding dat de gegevensuitwisseling tussen gegevensaanbieder en gegevensafnemer ten behoeve van een gegevenshouder niet meer geautoriseerd is.

 

Verwerkers-overeenkomst

agreement

Entiteit

Een verwerkersovereenkomst bevat de afspraken die de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker hebben gemaakt over de verwerkingen die de verwerker mag uitvoeren van en voor de verwerkingsverantwoordelijke.

In het Edu-V afsprakenstelsel is het onderwijsbestuur de verwerkingsverantwoordelijke en is een leverancier een verwerker.

Definities in domein Administratie school

Het domein Administratie school bevat alle relevante gegevens uit de administratiesystemen van de onderwijsorganisatie. Binnen Edu-V worden deze gegevens geleverd door de referentiecomponenten Administratiesysteem onderwijsdeelnemer en Administratiesysteem onderwijsmedewerker. De centrale entiteiten zijn hierbij de Onderwijsdeelnemer en de Onderwijsmedewerker die respectievelijk onderwijs volgen of geven op een Onderwijsaanbieder in een bepaalde SchoolPeriode.

In een specifieke SchoolPeriode is een Onderwijsdeelnemer ingeschreven op een AangebodenOpleiding en volgt diverse AangebodenVakken en is ingeroosterd in één of meerdere Groepen. Een Onderwijsmedewerker is toegewezen aan een Groep of aan een Onderwijsdeelnemer als klassendocent, vakdocent of begeleider.

De entiteiten zijn nader uitgewerkt in onderstaand overzicht. Het gegevensmodel vanuit de administratiesystemen is nader uitgewerkt op de pagina Administratiesystemen onderwijsdeelnemer en -medewerker.

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Onderwijsaanbieder

school

Entiteit

Zie definitie bij identiteiten

 

Onderwijsdeelnemer

student

Entiteit

Zie definitie bij identiteiten

 

Onderwijsmedewerker

employee

Entiteit

Zie definitie bij identiteiten

 

SchoolPeriode

schoolPeriod

Entiteit

Een periode waarin onderwijs wordt gegeven.

Schooljaar, Semester, Trimester, Blok

AangebodenOpleiding

studyOffering

Entiteit

Een opleiding met optioneel het leerjaar dat aangeboden wordt door een onderwijsaanbieder en waarop een onderwijsdeelnemer kan zijn ingeschreven.

Basisschool leerjaar 1

VWO onderbouw atheneum leerjaar 2

 

Onderwijsniveau

studyLevel

Attribuut

Het onderwijsniveau van een AangebodenOpleiding

VO-PRO, VO-VMBO-BB, VO-VMBO-KB, VO-VMBO-GL, VO-VMBO-TL, VO-HAVO, VO-VWO

Leerjaar

studyYear

Attribuut

Het leerjaar van een AangebodenOpleiding

Leerjaar 1

AangebodenVak

subjectOffering

Entiteit

Een AangebodenVak kan onderdeel zijn van een of meerdere AangebodenOpleidingen. Ook kan een AangebodenVak aanvullend zijn en geen onderdeel zijn van een AangebodenOpleiding.

Wiskunde, VO-HAVO, leerjaar 3

Maatschappijleer, VO-VWO, leerjaar 1, 2 en 3 (hele onderbouw)

Vak

subject

Attribuut

Een onderdeel van het geheel aan kennis en vaardigheden die via onderwijs aan de onderwijsdeelnemer wordt aangeboden.

Wiskunde

Inschrijving

enrollment

Entiteit

De inschrijving beschrijft de periode waarin een onderwijsdeelnemer is ingeschreven op een AangebodenOpleiding van een onderwijsaanbieder of een AangebodenVak volgt bij een onderwijsaanbieder.

 

Groep

group

Entiteit

Een unieke samenstelling van onderwijsdeelnemers die onderwijs volgen.

We onderscheiden stamgroepen en lesgroepen. Zie hieronder.

Stamgroep

Lesgroep

Stamgroep

group (type: class)

Entiteit

Een stamgroep waar één of meerdere Onderwijsdeelnemers zijn ingeroosterd. Dit is de organisatorische groep waartoe een Onderwijsdeelnemer in een bepaalde SchoolPeriode behoort.

Een Onderwijsmedewerker kan een toewijzing hebben als klassendocent (class-teacher) of vakdocent (teacher) aan een stamgroep.

Stamklas

Mentorgroep

Lesgroep

group (type: lesson-group)

Entiteit

Een lesgroep van één of meerdere Onderwijsdeelnemers die onderwijs krijgen van één of meerdere Onderwijsmedewerkers.

Een Onderwijsmedewerker kan een toewijzing hebben als vakdocent (teacher).

VWO-4-Wiskunde-1
VWO-4-Wiskunde-2

Groep 3a

Toewijzing

assignment

Entiteit

Een toewijzing van een onderwijsmedewerker aan een groep als klassendocent (class-teacher), vakdocent (teacher) of aan een onderwijsdeelnemer als begeleider (coach).

 

Definities in domein Aanbod leermiddelen

Het domein Aanbod leermiddelen bevat alle relevante gegevens over de publicatie van leermiddelen. In het Edu-V ecosysteem wordt deze gegevens beschreven in de referentiecomponent Leveranciersspecifieke leermiddelencatalogus. De centrale entiteit is hierbij het Leermiddel.

In een ProductBeschrijving is alle metadata over te verwerven Leermiddel(en) terug te vinden. In het Edu-V ecosysteem wordt onderscheid gemaakt tussen de LeermiddelBeschrijving en de SetBeschrijving. Een LeermiddelBeschrijving bevat de metadata van een Product dat bestaat uit één fysiek, digitaal of combi Leermiddel. Een SetBeschrijving bevat de metadata van een te verwerven Product dat bestaat uit meerdere fysieke en/of digitale Leermiddelen.

Alle ProductBeschrijvingen die verwijzen naar een digitaal leermiddel, een combi leermiddel of een set van digitale leermiddelen bevatten het attribuut Toegangslink. De Toegangslink is een uniforme link die door een Onderwijsdeelnemer of Onderwijsmedewerker gebruikt kan worden om naar het Leermiddel te navigeren.

De entiteiten zijn nader uitgewerkt in onderstaand overzicht.

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Leermiddel

Entiteit

Een samenstelling van Leermaterialen en/of Leermodules.

Getal en Ruimte HAVO 3 Leerwerkboek

Getal en Ruimte HAVO 3 online leeromgeving

Kijk- en Luistertoetsen HAVO

Productbeschrijving

product

bundledProducts

Entiteit

De ProductBeschrijving is een LeermiddelBeschrijving of een SetBeschrijving.

Iedere ProductBeschrijving is een verkoopbare eenheid en heeft een unieke identifier (EAN).

In de beschrijving is alle cruciale informatie beschikbaar voor het verwerven en gebruiken, waaronder:

 • omschrijvingen en media

 • de levenscyclus (datumvelden en status)

 • onderwijstoepassing (vak, niveau)

 • licentievorm

 • betalingsmodel

 • prijs

 • toegangslink

ProductBeschrijvingen van een digitaal leermiddel, een combi leermiddel of een set van digitale leermiddelen bevatten een Toegangslink.

-

LeermiddelBeschrijving

Product-Beschrijving

De LeermiddelBeschrijving is een variant van een ProductBeschrijving en bevat daarmee ook alle info zoals beschreven bij de entiteit ProductBeschrijving.

In de LeermiddelBeschrijving wordt de relevante informatie voor een Leermiddel vastgelegd. Een Leermiddel kan fysiek, digitaal of combi zijn.

Afhankelijk van de inhoud van het Leermiddel betreft het een verwijzing naar één of meerdere Leermiddelstructuur-Beschrijvingen.

Getal en Ruimte HAVO 3 Leerwerkboek

Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

Digitale Toetsen Wiskunde HAVO 3

SetBeschrijving

Product-Beschrijving

De SetBeschrijving is een variant van een ProductBeschrijving en bevat daarmee ook alle info zoals beschreven bij de entiteit ProductBeschrijving.

Een Set is een bundel van meerdere Leermiddelen. Dit kunnen fysieke en/of digitale leermiddelen zijn.

De SetBeschrijving legt deze samenhang vast in een set van meerdere LeermiddelBeschrijvingen.

Een LeermiddelBeschrijving kan onderdeel zijn van meerdere SetBeschrijvingen.

De combinatie van:

·     Getal en Ruimte HAVO 3 Leerwerkboek

·     Licentie Getal en Ruimte HAVO 3 online leeromgeving

·     Digitale Toetsen Wiskunde HAVO 3

Toegangslink

accessUrl

Attribuut

De URL die Onderwijsdeelnemers of Onderwijsmedewerkers kunnen gebruiken om te navigeren naar het Leermiddel. De Toegangslink wordt gebruikt door de referentiecomponent Leermiddelenportaal om een overzicht van leermiddelen voor een Onderwijsdeelnemer of Onderwijsmedewerker te tonen.

www.leermiddelenaanbieder.nl/?EAN

Definities in domein Inkoop leermiddelen

Het domein Inkoop leermiddelen bevat alle relevante gegevens ten behoeve van het B2B inkopen van leermiddelen door een leverancier bij een aanbieder van de leermiddelen. De leveranciers hebben bilaterale afspraken ten behoeve van de verkoop van Leermiddelen aan Onderwijsorganisaties en/of Particulieren. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Contract.

Leveranciers kunnen ervoor kiezen om meerdere Contracten te hebben met verschillende afspraken. Door in de berichten te verwijzen naar deze contracten kunnen alle relevante uit het Edu-V ecosysteem worden gerapporteerd en kan de gesloten geld-goederenstroom worden geborgd.

Bij het Inkopen van Leermiddelen plaatst de afnemende Leverancier een OrderVerzoek bij de leverancier die de leermiddelen aanbiedt. De aanbiedende leverancier bevestigt de verwerking van het OrderVerzoek middels een OrderBevestiging. Op een vergelijkbare manier kan een afnemende leverancier ook een CreditorderVerzoek indienen en kan de aanbiedende leverancier na verwerking reageren met een Creditorderbevestiging.

De entiteiten zijn nader uitgewerkt in onderstaand overzicht.

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Contract

contract

Entiteit

Een Contract betreft een bilaterale overeenkomst tussen leveranciers waarbinnen (Credit)orderVerzoeken worden geplaatst en Aanspraken worden geregistreerd.

Het Contract is bij beide leveranciers bekend en kan bepalingen bevatten omtrent de te hanteren business rules voor het verwerken van annuleringen, wijzigingen, (de)blokkeringen en creditorders.

Raamcontract voor alle combi producten

Contract voor een specifieke tender van een onderwijsorganisatie.

SalesorderlineId van een onderwijsorganisatie of particulier.

OrderVerzoek

orderRequest

Entiteit

In een OrderVerzoek plaatst een afnemende leverancier een Order bij aanbiedende leverancier om een Leermiddel in te kopen.

Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

100 stuks

Inkoopordernummer WO-1234

OrderBevestiging

orderConfirmation

Entiteit

In een OrderBevestiging bevestigt de aanbiedende leverancier aan de afnemende leverancier of de Order al dan niet succesvol is geplaatst.

Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

100 stuks

Inkoopordernummer WO-1234

Verkoopordernummer AO-6789

CreditorderVerzoek

creditOrderRequest

Entiteit

In een CreditorderVerzoek annuleert een afnemende leverancier een eerdere Order.

Inkoopordernummer WO-1234

Verkoopordernummer AO-6789

Annuleren

CreditorderBevestiging

creditOrderConfirmation

Entiteit

In een CreditorderBevestiging bevestigt de aanbiedende leverancier aan de afnemende leverancier of het de oorspronkelijke Order al dan niet succesvol is geannuleerd en of het CreditorderVerzoek wordt geaccepteerd.

Inkoopordernummer WO-1234

Verkoopordernummer AO-6789

Annulering (niet) geaccepteerd

Definities in domein Verwerving leermiddelen

Het domein Verwerving leermiddelen bevat alle relevante informatie ten behoeve van het verwerven en in gebruik nemen van leermiddelen door een Besteller. In het Edu-V ecosysteem kunnen Leermiddelen worden verworven door een Particulier of een Onderwijsaanbieder. In een Leveringsorder wordt gespecificeerd op basis van welke autorisatieregels de aanspraken op een besteld leermiddel kunnen worden toegekend. Een Aanspraak is het recht om een Leermiddel in een afgesproken Activatieperiode in gebruik te nemen en in een Licentieperiode te mogen gebruiken.

In de leveringsorder wordt in een Autorisatieregel de kenmerken gedefineerd waaraan een Onderwijsdeelnemer of Onderwijsmedewerker dient te voldoen om een Leermiddel in gebruik te mogen nemen. Er wordt onderscheid gemaakt in Open levervarianten en Individuele levervarianten. Open levervarianten gelden voor meerdere Onderwijsdeelnemers. Individuele levervarianten hebben betrekking op specifieke Onderwijsdeelnemer(s) of Onderwijsmedewerkers.

Zodra een Onderwijsdeelnemer of een Onderwijsmedewerker een Leermiddel in gebruik hebben genomen ontstaat er een Leermiddelactivatie moment. Dit moment wordt geregistreerd en markeert de start van de Licentieperiode. De aanspraak wijzigt in status naar gelicenseerd.

De entiteiten en definities zijn nader uitgewerkt in onderstaand overzicht.

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Leermiddelenaanbieder

 

Definitie

Een leverancier die leermiddelen ontwikkelt en exploiteert.

 -

Leermiddelenverkoper

 

Definitie

Een leverancier die leermiddelen van leermiddelenaanbieders verkoopt.

 

Besteller

Buyer

Entiteit

Een Besteller is een Onderwijsaanbieder of een Particulier.

 -

Onderwijsaanbieder

school

Besteller

Zie definitie bij identiteiten

 

Particulier

customer

Besteller

Een individu die een Leermiddel particulier koopt.

Ouder/Verzorger of student (bijvoorbeeld van toepassing in het mbo)

Bestelling

 

Definitie

Een besteller plaatst een bestelling voor één of meerdere fysieke, combi of digitale leermiddelen bij een bestelomgeving leermiddelen

 

Leveringsorder

deliveryOrder

Entiteit

Een opdracht om een digitaal leermiddel uit een bestelling te gaan leveren conform de gedefinieerde levervariant.

 

Autorisatieregel

Definitie

Een autorisatieregel definieert de kenmerken waaraan een Onderwijsdeelnemer of Onderwijsmedewerker dient te voldoen om een Leermiddel in gebruik te mogen nemen.

-

Activatieperiode

activationPeriod

Definitie

De activatieperiode is gespecificeerd in een Aanspraak en betreft de periode waarbinnen een Onderwijsdeelnemer of Onderwijsmedewerker een Leermiddel in gebruik kan nemen.

-

Licentieperiode

Definitie

De licentieperiode betreft de periode waarbinnen een Onderwijsdeelnemer of Onderwijsmedewerker een Leermiddel kan gebruiken.

-

Open levervariant

open entitlement

Definitie

Bij een open levervariant geldt een algemene autorisatieregel waaraan meerdere Onderwijsdeelnemers kunnen voldoen.

Levervarianten met onderwijsaanbieder als besteller:

 • School

 • Opleiding

 • Vak

 • Groep

Individuele levervariant

individual entitlement

Definitie

Bij een individuele levervariant geldt een specifieke autorisatieregel waaraan een enkele Onderwijsdeelnemer of Onderwijsmedewerker kan voldoen.

In een individuele levervariant wordt de Onderwijsdeelnemer of de Onderwijsmedewerker gespecificeerd met zijn ID.

Als alternatief kan in een individuele levervariant ook een niet eerder ingewisselde Activatiecode worden gespecificeerd.

Levervarianten met ondrewijsaanbieder als besteller:

 • Onderwijsdeelnemers

 • Onderwijsmedewerkers

 • Activatiecodes

Levervarianten met particulier als besteller:

 • Particulier met ID

 • Particulier met activatiecode

 

Leveringsorder
School

deliveryOrder

school-all

Leverings-order

Een leveringsorder (open levervariant met onderwijsaanbieder als besteller) met als autorisatieregel dat alle Onderwijsdeelnemers van de onderwijsaanbieder een aanspraak krijgen op het leermiddel.

De onderwijsaanbieder is gespecificeerd in de leveringsorder met haar ID.

Het Hooghuis

Toetsplatform Woots

Leveringsorder
Opleiding

deliveryOrder

school-studies

Leverings-order

Een leveringsorder (open levervariant met onderwijsaanbieder als besteller) met als autorisatieregel dat alle onderwijsdeelnemers die ingeschreven zijn op één of meerdere gespecificeerde AangebodenOpleidingen een aanspraak krijgen op het leermiddel.

De AangebodenOpleidingen zijn gespecificeerd in de leveringsorder met hun IDs.

Het Hooghuis in Oss

Licentie Getal en Ruimte

AangebodenOpleiding havo-onderbouw-leerjaar-1

vwo-onderbouw-leerjaar-1

 

Leveringsorder
Vak

deliveryOrder

school-subjects

Leverings-order

Een leveringsorder (open levervariant met onderwijsaanbieder als besteller) met als autorisatieregel dat alle onderwijsdeelnemers die ingeschreven zijn op één of meerdere gespecificeerde AangebodenVakken een aanspraak krijgen op het leermiddel.

De AangebodenVakken zijn gespecificeerd in de leveringsorder met hun IDs.

Het Hooghuis in Oss

Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

Wiskunde B

 

Leveringsorder
Groep

deliveryOrder

school-groups

Leverings-order

Een leveringsorder (open levervariant met onderwijsaanbieder als besteller) met als autorisatieregel dat alle onderwijsdeelnemers die deelnemer zijn van een Groep een aanspraak krijgen op het leermiddel.

De Groepen zijn gespecificeerd in de leveringsorder met hun IDs.

Het Hooghuis in Oss

vwo3a

groep1a

 

Leveringsorder
Onderwijsdeelnemers

deliveryOrder

school-students

Leverings-order

Een leveringsorder (individuele levervariant met onderwijsaanbieder als besteller) met als autorisatieregel dat alle gespecificeerde onderwijsdeelnemers een aanspraak krijgen op het leermiddel.

De onderwijsdeelnemers zijn gespecificeerd in de leveringsorder met hun IDs.

Het Hooghuis in Oss

Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

ECK iD’s / userIds Onderwijsdeelnemers

Leveringsorder
Onderwijsmedewerkers

deliveryOrder

school-employees

Leverings-order

Een leveringsorder (individuele levervariant met onderwijsaanbieder als besteller) met als autorisatieregel dat alle gespecificeerde onderwijsmedewerkers een aanspraak krijgen op het leermiddel.

De onderwijsmedewerkers zijn gespecificeerd in de leveringsorder met hun IDs.

Het Hooghuis in Oss

Docentmateriaal licentie Getal en Ruimte HAVO 3

userIds Onderwijsmedewerkers

Leveringsorder
Activatiecodes

deliveryOrder

school-activationcodes

Leverings-order

Een leveringsorder (individuele levervariant met onderwijsaanbieder als besteller) met als autorisatieregel dat alle eindgebruikers die beschikken over een geldige activatiecode het leermiddel in gebruik mogen nemen.

De activatiecodes zijn gespecificeerd in de leveringsorder.

Het Hooghuis in Oss

Docentmateriaal licentie Getal en Ruimte HAVO 3

Activatiecodes

Leveringsorder
Particulier met ID

deliveryOrder

customer-student

Leverings-order

Een leveringsorder (individuele levervariant met particulier als besteller) met als autorisatieregel dat de gespecificeerde onderwijsdeelnemer een aanspraak krijgt op het leermiddel.

De onderwijsdeelnemer is gespecificeerd in de leveringsorder met een ID.

Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

ECK iD / userIds Onderwijsdeelnemer

Leveringsorder Particulier met activatiecode

deliveryOrder

customer-activationcode

Leverings-order

Een leveringsorder (individuele levervariant met particulier als besteller) met als autorisatieregel dat de eindgebruiker die beschikt over de geldige activatiecode het leermiddel in gebruik mag nemen

De activatiecode is gespecificeerd in de leveringsorder.

Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

Activatiecode

Aanspraak

entitlement

Entiteit

Een Aanspraak is het recht om een leermiddel in een afgesproken Activatieperiode in gebruik te nemen en in een Licentieperiode te mogen gebruiken.

Het Hooghuis in Oss

Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

Voor:

Onderwijsdeelnemer met ID 123456789

Activatieperiode 1-8-2022 tot 31-7-2023

Licentieperiode: één jaar na in gebruik name of één schooljaar

Leermiddelactivatie

initialActivation

Entiteit

De Leermiddelactivatie ontstaat zodra een Onderwijsdeelnemer of Onderwijsmedewerker een Leermiddel binnen de Activatieperiode in gebruik heeft genomen.

Het tijdstip van in gebruik name wordt vastgelegd.

Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

ECK iD

31-08-2022 10:45:33

Activatiecode

activationCode

Entiteit

Een Activatiecode is een unieke door een Leermiddelenaanbieder gegenereerde code die door een Onderwijsdeelnnemer of Onderwijsmedewerker gebruikt kan worden om één Leermiddel eenmalig en persoonlijk in gebruik te nemen.

XXXXX voor het Leermiddel
Licentie Getal en Ruimte HAVO 3

Activatiecode-
Verzoek

activationCode-Request

Entiteit

In een ActivatiecodeVerzoek vraagt een afnemende leverancier een Activatiecode aan bij een leverancier die leermiddelen aanbiedt.

-

Activatiecode-Bevestiging

activationCode-Confirmation

Entiteit

In een ActivatiecodeBevestiging verstrekt de aanbiedende leverancier aan de afnemende leverancier een Activatiecode.

-

Activatiecode-IntrekkingVerzoek

activationCode-RevokeRequest

Entiteit

Via een ActivatiecodeIntrekking-Verzoek vraagt een afnemende leverancier aan een leverancier die leermiddelen aanbiedt om een activatiecode in te trekken.

-

Activatiecode-IntrekkingBevestiging

activationCode-RevokeConfirmation

Entiteit

In een ActivatiecodeIntrekking-Bevestiging bevestigt de aanbiedende leverancier aan de afnemende leverancier dat de activatiecode is ingetrokken

-

Definities in domein Uitvoering onderwijs

Het domein Uitvoering onderwijs bevat alle relevante informatie ten behoeve van het combineren, arrangeren, plannen en gebruiken van Leermaterialen en/of Leermodules. De Leermaterialen zijn de educatieve content en/of applicaties die door Onderwijsdeelnemers of Onderwijsmedewerkers gebruikt kunnen worden. De gegevens over Leermaterialen worden in het Edu-V ecosysteem gedeeld door de referentiecomponent Leermaterialencatalogus.

In de Beschrijving van deze Leermaterialen en Leermodules wordt alle relevante metadata opgenomen ten behoeve van de uitvoering van het onderwijs. Denk onder meer aan vak, onderwijsniveau en leerdoelen. Een LeermaterialBeschrijving en LeermoduleBeschjrijving bevat tevens een Deeplink, welke door een Onderwijsdeelnemer kan worden gebruikt om direct naar het betreffende Leermateriaal te navigeren.

Leermaterialen zijn te bundelen in een Leermiddelstructuur bestaande uit Leermodules en/of Leermaterialen. Leermodules bestaan weer uit één of meerdere Leermaterialen. Deze hiërarchie geeft leveranciers de vrijheid om Leermaterialen eenmalig te beschrijven in de leermaterialencatalogus maar wel op verschillende manieren te benutten in leermodules en/of leermiddelen.

De entiteiten zijn nader uitgewerkt in onderstaand overzicht.

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Leermateriaal

aus (assignable unit)

Entiteit

Theorie, een opdracht, oefenprogramma, diagnostische toets of andere leertaak die in één of meerdere Leermodules en of Leermiddelen kan zitten.

Instructie
Kwadratische functies

Oefeningen Kwadratische problemen

Diagnostische toets Kwadratische problemen

Kijk- en luistertoets Engels VWO ‘20/’21

Leermateriaal-Beschrijving

course

Entiteit

Titel van, omschrijving van, afbeelding van, leerdoelen van, metadata over en Deeplink naar het Leermateriaal.

Oefeningen Kwadratische problemen

OF

Schoolexamen

Kijk- en luistertoets

Engels taal

VWO

Schooljaar ‘20/’21

Deeplink

url

Attribuut

Een Deeplink is een directe link naar het Leermateriaal of de Leermodule. Deze Deeplink kan in de referentiecomponent Onderwijsleeromgeving worden gebruikt in Studiewijzers voor Onderwijsdeelnemers.

www.leermiddelaanbieder.nl/leermateriaal

Leermodule-Beschrijving

block

Entiteit

Een Leermodule bestaat uit één of meerdere met elkaar samenhangende Leermaterialen.

De LeermoduleBeschrijving legt deze samenhang vast in een module van één of meerdere LeermateriaalBeschrijvingen.

LeermateriaalBeschrijvingen kunnen onderdeel zijn van meerdere LeermoduleBeschrijvingen.

Module/Hoofdstuk Kwadratische problemen bestaat uit:

 • Instructie kwadratische functies

 • Instructie kwadratische vergelijkingen

 • Oefeningen

 • Samenvatting

 • Diagnostische toets

Leerlingvolgsysteem Rekenen bestaande uit vier deeltoetsen.

Leermiddel-Structuur-Beschrijving

CourseStructure

Entiteit

De entiteiten Leermateriaal en Leermodule geven de mogelijkheid om de inhoud van een Leermiddel structureel en als een boomstructuur te beschrijven.

De LeermiddelStructuurBeschrijving legt deze samenhang vast in een set van één of meerdere LeermoduleBeschrijvingen en/of LeermateriaalBeschrijvingen.

LeermoduleBeschrijvingen en LeermateriaalBeschrijvingen kunnen onderdeel zijn van meerdere LeermiddelStructuurBeschrijvingen.

Educatieve applicaite/
Leerwerkboek bestaat uit:

 • Lineaire problemen

 • Kwadratische problemen

 • Statistieken procenten

 • Algebraïsche vaardigheden

Educatieve applicatie bestaat uit:

 • Lineaire problemen

 • Kwadratische problemen

Kijk- en luistertoetsen Engels (alle niveaus en schooljaren)

Definities in domein Evaluatie onderwijs

Het domein Uitvoering onderwijs bevat alle relevante informatie ten behoeve van het evalueren van activiteitsgegevens. Deze gegevens ontstaan in de referentiecomponenten Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal of het Digitaal toetssysteem. In het Edu-V ecosysteem maken we onderscheid in Leermiddelgebruik over Leermiddelen, Leermateriaalgebruik en Leerresultaten over Leermaterialen of Leermodules.

De entiteiten zijn nader uitgewerkt in onderstaand overzicht.

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Naam

Technical term

Type

Omschrijving

Synoniem of voorbeeld

Leermiddelgebruik

usage

Entiteit

Het gebruik van een Leermiddel door een Onderwijsdeelnemer of Onderwijsmedewerker.

Leermiddelgebruik kan in de vorm van een tijdstip, een hoeveelheid maar ook een frequentie.

Laatst gebruikt op
10-10-2022 12:33:12

10 actieve licenties

80 toetsen afgenomen

5 maandelijkse actieve gebruikers

Leermateriaalgebruik

progress

Entiteit

Een bericht waarin melding wordt gemaakt van starten of afronden vanLeermateriaal door een Onderwijsdeelnemer.

Leermateriaalgebruik kan worden gedeeld op het niveau van een enkel Leermateriaal en/of op het niveau van een Leermodule.

Instructie
kwadratische functies
Gestart

Instructie
kwadratische functies
Afgerond

Leerresultaat

result

Entiteit

Een bericht met het resultaat op Leermateriaal van een Onderwijsdeelnemer. Dit Leerresultaat mag worden geadministreerd door één of meerdere Onderwijsmedewerkers.

Een Leerresultaat kan worden gedeeld op het niveau van een enkel Leermateriaal en/of op het niveau van Leermodule.

Kijk- en luistertoets Engels VWO ‘20/’21
8,3
ECK iD Leerling
ECK iD Onderwijsmedewerkers


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

 • 0.0.1: Het gegevensmodel van het SEM Ecosysteem is als eerste basis genomen.

 • 0.0.2: De gegevensdefinities zijn (nog) meer in lijn gebracht met de termen van de ROSA: Leerling → Onderwijsdeelnemer en Leraar → Onderwijsmedewerker.

 • 0.0.3: De gegevens zijn onderverdeeld in de domeinen die reeds bepaald zijn. Dit heeft ertoe geleid dat er één extra domein is toegevoegd: Inkoop van leermiddelen.

 • 0.0.4: Tijdens de werkconferentie van de Architectenraad Edu-V van 18 april 2023 zijn werkafspraken toegevoegd over het beheer van de definities.

  • De gegevensdefinities worden zoveel als mogelijk gekoppeld aan de begrippen in de ROSA.

  • De werkgroepen geven input vanuit de context van een use case. Dit kan leiden tot een wijziging van een begrip.

  • Alle begrippen worden voorzien van een Engels technische term.

  • Indien er een standaard wordt aangehouden als berichtdefinitie dan wordt er een crosswalk gedaan naar de definities zoals op deze pagina beschreven.

 • 0.0.5: Engelse technische termen (zoals gehanteerd in de APIs) toegevoegd.

 • 0.0.6: Herziening van de gegevensdefinities na afstemming met de Adviesgroep Samenhang Onderwijsarchitecturen.

 • 0.0.7: De pagina is besproken tijdens de bijeenkomst van de Architectenraad Edu-V en is gereed voor de ROSA-architectuurscan.

  • Het gegevensmodel blijft in ontwikkeling aangezien er input kan komen vanuit de werkgroepen.

 • 0.0.8: De gegevensdefinities zijn bijgewerkt op basis van input uit de werkgroepen. De aangepaste gegevensdiensten voor Doorgifte identiteiten, Administratiesystemen onderwijsaanbieder en -medewerker, Regie op gegevens en Verwerven en in gebruik nemen zijn verwerkt.

 • 0.0.9: Definities uit architectuurkader toegevoegd.