Domeinen

Titel

Domeinen

Status

In ontwikkeling ROSA-Architectuurscan BEsluitvorming in beheer

Versie

0.0.7

Datum

31 Januari 2024

Auteur

Architectenraad Edu-V

Acties

Architectenraad Edu-V

 • [1] Nagaan of ketenproces Overstappen binnen scope valt van Afsprakenstelsel Edu-V

Het Afsprakenstelsel Edu-V richt zich op een betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijs- en leermiddelen in de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De scope van het Afsprakenstelsel Edu-V behelst een veelvoud van use cases en raakt diverse ketenprocessen én werkingsgebieden.

Vanwege deze relatief brede scope is het van belang om in de architectuur generieke afspraken te maken over domeinen, gegevensdefinities, rollen, services en verantwoordelijkheden. Deze generieke afspraken kunnen vervolgens dienen als bouwblokken bij het uitwerken van alle use cases. Hierdoor wordt samenhang geborgd tussen de use cases en ontstaat een gezamenlijke taal voor het formuleren en beheren van afspraken.

Domeinen afsprakenstelsel Edu-V

In het Afsprakenstelsel Edu-V wordt onderscheid gemaakt in zes functionele en twee ondersteunende domeinen:

 1. Administratie van de school, waaronder onderwijsdeelnemers (aanmelding, registratie, overstap), onderwijsresultaten en onderwijslogistiek (periodes, vakken, groepen, roosters).

 2. Aanbod van leermiddelen, waaronder het publiceren en exploiteren van leermiddelen.

 3. Verwerving van leermiddelen, waaronder het oriënteren, bepalen, bestellen, leveren en in gebruik nemen van leermiddelen.

 4. Uitvoering van het onderwijs waarbij leermaterialen worden toegewezen (of gepland), gearrangeerd, gecombineerd en gebruikt.

 5. Evaluatie van het onderwijs waarbij informatie over de uitvoering van het onderwijs (onder meer leermiddelgebruik, leermateriaalgebruik en leerresultaten) wordt verzameld, verwerkt, geanalyseerd en gerapporteerd.

 6. Inkoop van leermiddelen waarbij leermiddelen door een afnemende leverancier worden ingekocht bij een leverancier die leermiddelen aanbiedt ten behoeve van de verkoop aan onderwijsorganisaties of particulieren.

En twee ondersteunende domeinen:

 • Identiteiten voor het kunnen uitwisselen van gegevens over onderwijsdeelnemers, onderwijsmedewerkers en onderwijsorganisaties. Daarnaast is dit domein gericht op het identificeren, authentiseren en autoriseren van onderwijsdeelnemers en onderwijsmedewerkers die optreden als actor in een praktijksituatie.

 • Regie op gegevens vanuit de onderwijsorganisatie voor het uitwisselen van gegevens van en over onderwijsdeelnemers en -medewerkers tussen leveranciers die deelnemen aan het Edu-V afsprakenstelsel.

Relatie met ROSA

De bovenstaande domeinen zijn gebaseerd op basis van de beoogde scope van het Afsprakenstelsel en gerelateerd aan de ketendomeinen en ketenprocessen zoals beschreven in de ROSA. Het Afsprakenstelsel Edu-V richt zich niet op alle ketenprocessen die beschreven zijn in de ROSA. In onderstaande tabel is de relatie tussen de ketendomeinen en –processen van de ROSA en de domeinen in Edu-V nader uitgewerkt.

Ketendomein ROSA

Ketenproces ROSA

Domein Edu-V

Ketendomein ROSA

Ketenproces ROSA

Domein Edu-V

Organisatie van het onderwijs

Erkennen van onderwijs

Financieren van onderwijs

Publiceren onderwijsinrichting

Buiten scope

Deelname aan het onderwijs

Administreren onderwijsdeelname

Overstappen [1]

Administratie van de school

Aanmelden

Certificeren

Monitoren doorstroom

Verzamelen digitaal portfolio

Voorkomen van schooluitval

Buiten scope

Inhoud van het onderwijs

Leermiddel aanbieden

Aanbod van leermiddelen

Leermiddelen verwerven

Leermiddel(gebruik) betalen

Verwerving van leermiddelen

Leermateriaal ontwikkelen

Buiten scope

Uitvoering van het onderwijs

Leermiddel gebruiken

Toetsen

Examineren

Uitvoering van het onderwijs

Monitoren voortgang

Evaluatie van het onderwijs

Geen onderdeel ROSA

-

Inkoop van leermiddelen

Samenhang met andere architecturen

In het Nederlandse onderwijs zijn ook andere (referentie)architecturen ontwikkeld zoals de FORA, MORA, MOSA, HORA en de HOSA. Meer informatie over de samenhang tussen deze architecturen is te vinden op de toelichting Samenhang met andere architecturen van Edustandaard.

De ROSA richt zich als onderwijsbrede ketenreferentiearchitectuur op die zaken die gemeenschappelijk zijn in het onderwijsdomein (of meerderde delen daarvan) als het gaat om samen te werken in ketenprocessen. Edu-V is een afsprakenstelsel over ketenprocessen en is om deze reden gerelateerd aan de ROSA.


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

 • 0.0.1: Tijdens de bijeenkomst van de Architectenraad Edu-V op 19 december 2022 is een eerste verkenning gedaan naar de domeinen voor het nieuwe Edu-V Ecosysteem.

 • 0.0.2: De uitwerking van deze eerste verkenning is besproken tijdens de Architectenraad Edu-V van 19 januari 2023. Bij de vastlegging is de mapping naar de ketendomeinen ROSA beschreven.

 • 0.0.3: Ter voorbereiding op de werkconferentie van 18 april is het domein Inkoop leermiddelen toegevoegd en is de formulering van het Domein Instemming aangescherpt.

 • 0.0.4: De voorbereiding is besproken tijdens de werkconferentie van de Architectenraad Edu-V op 18 april 2023.

 • 0.0.5: Er is besloten om geen crosswalk meer te doen naar andere referentiearchitecturen. Dit wordt uitgevoerd binnen de ROSA en de werkgroep Samenhang. Voor de duidelijkheid is een referentie geplaatst naar de samenhang tussen alle referentiearchitecturen uit het Nederlandse onderwijs.

 • 0.0.6: Terminologie consistent gemaakt met wijzigingen in gegevensdefinities.

 • 0.0.7: De beschrijving van het domein Identiteiten is uitgebreid naar zowel het uitwisselen van gegevens over identiteiten als de H2M identificatie en authenticatie. De pagina is besproken tijdens de bijeenkomst van de Architectenraad Edu-V en is gereed voor de ROSA-architectuurscan.