Onderwijsorganisaties en actoren

Titel

Onderwijsorganisaties en Actoren

Status

In ontwikkeling ROSA-Architectuurscan BEsluitvorming in beheer

Versie

1.0.0

Datum

27 Mei 2024

Auteur

Architectenraad Edu-V

Acties

Architectenraad Edu-V:

  • Op basis van input werkgroepen de gegevensdefinities verifiëren en aanvullen

Werkgroepen:

  • Verifiëren en aanvullen van de definities vanuit de context van de use cases. Indien nodig doet de werkgroep een wijzigingsvoorstel aan de Architectenraad Edu-V.

Het Edu-V afsprakenstelsel ondersteunt diverse praktijksituaties bij Onderwijsorganisaties. Bij deze praktijksituaties zijn diverse Actoren (of gebruikers) vanuit de Onderwijsorganisaties betrokken.

Naamgeving voor de onderwijssectoren

In de verschillende onderwijssectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn eigen benamingen voor deze actoren gangbaar. Omwille van de leesbaarheid van deze documentatie zijn de bovenste benamingen gehanteerd. Voor ieder van de benaming kan ook het equivalent uit het geldende onderwijsniveau worden gelezen.

We onderkennen de volgende definities voor onderwijsorganisaties en actoren. Deze begrippen zijn veelal gebaseerd op basis van het Kernmodel Onderwijsinformatie vanuit de ROSA.

Naam

Omschrijving

Synoniemen

Naam

Omschrijving

Synoniemen

Onderwijsdeelnemer

Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een onderwijsactiviteit om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken.

Leerling

Student

Wettelijk vertegenwoordiger

Degene die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een onderwijsdeelnemer.

Ouder

Voogd

Verzorger

Onderwijsorganisatie

Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan.

School

Onderwijs-instelling

Onderwijsbestuur

De rechtspersoon die formeel verantwoordelijk is voor het onderwijs dat door een onderwijsverzorgende organisatie wordt aangeboden.

Variant van Onderwijsorganisatie

-

Onderwijsaanbieder

Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs.

Variant van Onderwijsorganisatie

-

Onderwijslocatie

Een plek waar onderwijs wordt aangeboden en gevolgd. Dit kan een adres zijn, maar ook een gebouw, sportveld, schip of een andere plaats.

-

Onderwijsmedewerker

Een natuurlijk persoon die op grond van een overeenkomst werkzaam is voor een onderwijsorganisatie.

-

In het Ecosysteem kunnen Onderwijsmedewerkers meerdere functies betreffen. We onderscheiden de functies zoals hieronder beschreven:

Naam

Omschrijving

Synoniemen

Naam

Omschrijving

Synoniemen

Administratief medewerker

Onderwijsmedewerker die verantwoordelijk is voor het betalen van facturen.

-

Applicatiebeheerder

Onderwijsmedewerker die vanuit de applicatierol van Administrator in applicaties gegevensuitwisselingen kan activeren of deactiveren.

ICT-coördinator

Begeleider

Onderwijsmedewerker die binnen de onderwijsorganisatie onderwijsdeelnemers begeleidt en/of de kwaliteit van het onderwijs monitort.

Intern begeleider

Kwaliteitsmedewerker

IBP-er

Onderwijsmedewerker die verantwoordelijk is voor informatiebeveiliging en privacy.

Privacy Officer
Functionaris gegevensbescherming

Invalkracht

Een Leraar die tijdelijk aan de onderwijsorganisatie is verbonden en invalt voor een Leraar die niet aanwezig kan zijn.

 

Leermiddelencoördinator

Onderwijsmedewerker die verantwoordelijk is voor het oriënteren, bepalen, bestellen, leveren en in gebruik nemen van leermiddelen.

Inkoper

Leraar

Onderwijsmedewerker die verantwoordelijk is voor de uitvoering van onderwijs.

Docent
Leerkracht

Mentor

Een onderwijsmedewerker die als mentor verbonden is aan een onderwijsdeelnemer of een stamklas

Coach

Onderwijsbestuurder

Onderwijsmedewerker die tekenbevoegd is voor een Onderwijsbestuur (Bevoegd gezag) en overeenkomsten kan ondertekenen.

 

Onderwijsdirecteur

Onderwijsmedewerker die verantwoordelijk is voor de uitvoering van onderwijs bij een Onderwijsaanbieder op Onderwijslocatie(s).

Schoolleider

Stagiair

Een onderwijsmedewerker in opleiding die stage loopt op de onderwijsorganisatie

 


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

  • 0.0.1: Tijdens het bespreken van de Rollen in de werkconferentie Architectenraad Edu-V van 18 april is de suggestie gedaan om ook voor Onderwijsinstellingen en de verschillende medewerkers en deelnemers een definitielijst op te stellen. De eerste uitwerking is gebaseerd op basis van definities uit het Kernmodel Onderwijsinformatie vanuit de ROSA aangevuld met rollen voor onderwijsmedewerkers uit de praktijksituaties.

  • 0.0.2: Definities vastgelegd in tabelvorm inclusief een kolom voor synoniemen.

  • 0.0.3: Onderwijsinstelling vervangen door Onderwijsorganisatie.

  • 0.0.4: De pagina is besproken tijdens de bijeenkomst van de Architectenraad Edu-V en is gereed voor de ROSA-architectuurscan.

  • 0.0.5: Functies voor onderwijsmedewerkers uitgebreid met Begeleider, IBP-er, Invalkracht, Stagiair en Mentor.

  • 1.0.0: Het Architectuurkader Edu-V is vastgesteld als startpunt voor de implementatie. Tevens is instemming verleend op verdere doorontwikkeling van het Architectuurkader Edu-V op basis van de Architectuurprincipes. Dit akkoord is verleend op het Bestuurlijk Overleg van 27 mei 2024.