M2M gegevensuitwisselingen

Titel

M2M gegevensuitwisselingen

Status

DRAFT ARCHITECTenraad REDACTIE BEsluitvorming CONCEPT

Stadium

POC PILOT BEHEER

Versie

0.0.12

Datum

26 Juli 2023

Auteur

Architectenraad Edu-V

Acties

Geen acties

In het Ecosysteem worden gegevens uitgewisseld tussen Leveranciers ten behoeve van Onderwijsorganisaties. De gegevensuitwisselingen vinden tussen systemen (M2M) plaats. Deze gegevensuitwisselingen dienen veilig te zijn en kunnen in sommige gevallen alleen plaatsvinden na een mandaat van een Onderwijsbestuur en het activeren van een uitwisseling van een gegevenssoort voor een Onderwijsaanbieder.

POC Scope

Tijdens de POC wordt geverifieerd of de huidige uitwerking van de M2M gegevensuitwisselingen een passende oplossing is voor de trade-off van de ontwerpprincipes:

 • Open en flexibel (#2)

 • Laagdrempelig en gebruiksvriendelijk (#3)

 • Technische interoperabiliteit (#5.4)

 • Toekomstbestendig en modern (#6)

 • Instemming vanuit de rechthebbende (#7)

 • Informatiebeveiliging (#9)

 • Data uit de bron (#10)

 • Traceerbaarheid en te beoordelen op compliance (#11)

 • Betrouwbaarheid (#12)

Vijf beveiligingslagen in M2M gegevensuitwisselingen

De beveiliging van M2M gegevensuitwisselingen is op vijf lagen georganiseerd.

Beveiligingslaag

Toelichting

Relatie

Beveiligingslaag

Toelichting

Relatie

1. Registratie

Een Leverancier (L) registreert zich bij het Edu-V afsprakenstelsel en wordt Deelnemer (D).

L → D

2. Aansluiting

Een Deelnemer (D) sluit zich voor een gegevensuitwisseling aan bij een andere Deelnemer en wordt Verzender (DV) of Ontvanger (DO).

D → DV of DO

3. Uitwisseling

Een Verzender (DV) wisselt gegevens uit met een Ontvanger (DO). De uitwisseling (u) tussen de Verzender en Ontvanger is veilig.

DV <-u-> DO

 

4. Activering

Een Applicatiebeheerder van een Onderwijsorganisatie activeert de uitwisseling van een gegevenssoort tussen een Verzender (DV) en Ontvanger (DO) voor een specifieke Onderwijsaanbieder (Oa) binnen een Onderwijsbestuur (Ob).

DV <-u-> DO voor Oa

5. Verwerker

Het Onderwijsbestuur (Ob) verleent als verwerkersverantwoordelijke toestemming aan een Deelnemer voor het verwerken van gegevens. De Deelnemer wordt Deelnemer met Verwerkersovereenkomst (Dvo) voor het desbetreffende Onderwijsbestuur.

Indien de gegevenssoort dit vereist, dan hebben zowel Verzender (DvoV) als Ontvanger (DvoO) een verwerkersovereenkomst voor het uitwisselen van de gegevens namens Onderwijsbestuur (Ob). Bij de Activering door een Applicatiebeheerder wordt de registratie van de verwekersoverenekomt voor zowel Verzender als Ontvanger gecontroleerd.

D → Dm voor Ob

DvoV <-u-> DvoO voor Oa binnen Ob

Verzender is de bron, Ontvanger is de afnemer van gegevens

Op deze pagina wordt, conform de definities voor Rollen, gesproken over Verzender en Ontvanger. Ter verduidelijk is de Verzender de bron van de gegevens en de Ontvanger de afnemer van de gegevens.

De vijf beveiligingslagen worden hieronder nader uitgewerkt. Hierbij is de toepassing van de beveiligingsniveau afhankelijk van de classificatie van de gegevenssoorten. We onderscheiden hierbij vier classificaties.

Classificatie van gegevenssoorten: I, II, III en IV.

Afhankelijk van de eigenschappen van de gegevenssoort dienen Leveranciers de beveiligingslagen in M2M gegevensuitwisselingen toe te passen. Als kader hanteren we de volgende eigenschappen van gegevenssoorten:

 • Vertrouwelijkheid: gegevenssoorten kunnen vertrouwelijke of niet vertrouwelijke gegevens bevatten.

 • Regie op gegevensuitwisseling: de regie over het uitwisselen van gegevenssoorten kan liggen bij een onderwijsorganisatie of een leverancier. Hieraan is sterk gerelateerd wie zeggenschap en/of (verwerkers)verantwoordelijk van de gegevens is.

 • Verwerkersovereenkomst: gegevenssoorten van een onderwijsorganisatie vallen, indien deze persoonsgegevens bevatten onder de verwerkersverantwoordelijkheid van het onderwijsbestuur. In dat geval dient het onderwijsbestuur een verwerkersovereenkomst te hebben met de leverancier die optreedt als verwerker. De Leverancier verkrijgt via deze verwerkersovereenkomst een toestemming om de gegevens als Verwerker namens de Onderwijsorganisatie uit te wisselen.

Deze eigenschappen hebben geresulteerd in vier classificaties van gegevenssoorten. Deze vier classificaties vragen ieder om een andere toepassing van de beveiligingslagen. De classificatie is uitgewerkt in onderstaand schema.

Classificatie

I.

II.

III.

IV.

Classificatie

I.

II.

III.

IV.

Vertrouwelijkheid

Niet vertrouwelijk

Niet vertrouwelijk

Vertrouwelijk

Vertrouwelijk

Regie op gegevens-uitwisseling

Leverancier

Onderwijs-organisatie

Leverancier

Onderwijs-organisatie

Persoonsgegevens

Nee

Nee

Nee

Ja

Verwerkers-overeenkomst

Nee

Nee

Nee

Ja

Voorbeeld

Catalogus-informatie

SchoolVak
SchoolPeriode

Normeringen

Onderwijs-deelnemers en –medewerkers

Gebruikers-gegevens

Beveiligingslagen

1 t/m 3

1 t/m 4

1 t/m 3 met extra veiligheidseisen

1 t/m 5 met extra veiligheidseisen

Op de pagina Gegevenssoorten, Verzender en Ontvangers is voor alle gegevenssoorten in het Ecosysteem de classificatie bepaald conform bovenstaande richtlijn.

Laag 1. Registratie – Leveranciers zijn bekend

Alle Leveranciers in het Ecosysteem dienen zich te conformeren aan de afspraken uit het Afsprakenstelsel Edu-V. Op deze manier beheersen we de continuïteit en de veiligheid van het Ecosysteem. Bij de registratie wordt tevens de identiteit van de Leverancier vastgelegd. Op deze manier kan een Leverancier in het Ecosysteem worden geïdentificeerd en kan een Leverancier op een veilige manier deelnemen aan gegevensuitwisselingen. Tevens kan een Onderwijsorganisatie mandaten verstrekken aan Leveranciers voor het uitwisselen van vertrouwelijke gegevens waarvoor de Leverancier optreedt als Verwerker van het Verwerkersverantwoordelijke Onderwijsbestuur van de Onderwijsorganisatie.

Onderwijsorganisatie als Leverancier

Indien Onderwijsorganisaties in-house applicaties hebben ontwikkeld dan kunnen ze als zijnde ‘eigen’ Leverancier deelnemen aan het Ecosysteem. Ze vervullen dan net als alle andere Leveranciers een Business of Ondersteunende rol en kunnen voor de desbetreffende rol en de gekozen referentiecomponenten Deelnemer aan het Afsprakenstelsel Edu-V worden. Ze conformeren zich net als alle Leveranciers die de gekozen Business of Ondersteunende rol vervullen aan de bijbehorende afspraken.

Een voorbeeld is bijvoorbeeld een MBO-instelling die de rol van Dashboardaanbieder gaat vervullen en voortgangsgegevens en toetsresultaten combineert in een eigen ontwikkeld Overkoepelend dashboard leervoortgang en toetsresultaten.

Alvorens een Leverancier gegevens kan gaan uitwisselen in het Ecosysteem, dient een Leverancier te beschikken over:

 • Organisatie Identificerend Nummer (OIN). Binnen Edu-V hanteren we de richtlijn vanuit Edukoppeling voor het opbouwen van het OIN voor Leveranciers wordt conform de standaard Edukoppeling het Handelsregisternummer (HRN) gebruikt.

 • Een geldige registratie bij Edu-V. De volgende informatie is tenminste bij Edu-V bekend:

  • Organisatie Identificerend Nummer (OIN)

  • Business of Ondersteunende rollen, referentiecomponenten en koppelvlakken

  • Endpoints

  • Contactgegevens

 • Technische kwalificatie voor de gekozen business of ondersteunende rollen, referentiecomponenten en koppelvlakken.

De Leverancier is na registratie te herkennen binnen het Ecosysteem op basis van het OIN.

Werkgroep Beheersing

De registratie van Leveranciers wordt in een later stadium nader uitgewerkt als onderdeel van de afspraken over de wijze van toetreden binnen de Werkgroep Beheersing. In een volgende versie zal deze paragraaf naar deze expliciete afspraken verwijzen.

Laag 2. Aansluiting – Deelnemers zijn gekoppeld

Om een gegevensuitwisseling tot stand te brengen tussen Deelnemers dienen de Deelnemers technisch op elkaar aangesloten te zijn. In het Edu-V afsprakenstelsel worden afspraken gemaakt over de specificatie van koppelvlakken voor iedere Business of Ondersteunende rol en referentiecomponent.

Een Deelnemer kan met een andere Deelnemer koppelen vanuit één of meerdere van deze referentiecomponenten. Bilateraal kunnen daarnaast afspraken gemaakt worden welke gegevenssoorten er tussen de Deelnemers uitgewisseld worden.

Deelnemers hebben hun eigen procedure voor het aansluiten van andere Deelnemers. Voor deze procedure gelden de volgende operationele afspraken:

 • Deelnemers bepalen welke gegevenssoorten er onderling uitgewisseld gaan worden.

  • De mogelijkheden voor de gegevenssoorten zijn afhankelijk van de Business en Ondersteunende rollen die de Deelnemers vervullen en de door de Deelnemers gekozen en geïmplementeerde referentiecomponenten en koppelvlakken.

  • De Verzender en Ontvanger(s) van de gegevenssoorten, de BIV-clasficatie per gegevenssoort en de scopes voor de gegevenssoort zijn beschreven in Gegevenssoorten, Verzender en Ontvangers.

Voorbeeld

Als Leermiddelenshop is het mogelijk om adresgegevens van Onderwijsdeelnemers te ontvangen van de Administratiesysteemaanbieder indien de Leermiddelenshop beschikt over de referentiecomponent ‘Distributiefaciliteit voor levering van fysieke leermiddelen’. Zo kan een Leermiddelenshop in de fijndistributie Leermiddelen op thuisadres laten bezorgen.

Andere Business en Ondersteunende rollen hebben binnen het Ecosysteem niet de beschikking over de adresgegevens van Onderwijsdeelnemers.

 • Deelnemers testen de aansluiting. Deelnemers delen hiervoor de noodzakelijke gegevens met elkaar:

  • Acceptatieomgeving (endpoints voor testdoeleinden)

  • Productieomgeving (endpoints)

  • Technische documentatie

  • Client credentials voor M2M identificatie, authenticatie en autorisatie

   • Client id per referentiecomponent

   • (optioneel) secret per Client Id

   • Scopes per Client id

Een Leverancier kan meerdere Clients hebben

Doordat in het Edu-V afsprakenstelsel een Leverancier meerdere rollen kan vervullen en binnen deze rollen ook verschillende keuzes mogelijk zijn in referentiecomponenten is het van belang om in de gegevensuitwisseling te kunnen bepalen vanuit welke hoedanigheid een Leverancier deel gaat nemen aan een gegevensuitwisseling.

Zoals in het vorige informatieblok toegelicht bepaalt namelijk de referentiecomponent welke gegevens beschikbaar zijn om uit te kunnen wisselen. Dit dient ook geborgd te zijn bij de identificatie, authenticatie en autorisatie.

Bij het aansluiten van twee Leveranciers wordt voor iedere referentiecomponent een eigen Client id uitgewisseld (eventueel met een eigen secret). In aanvulling hierop wordt bij het Client id geregistreerd welke gegevenssoorten uitgewisseld mogen worden. Dit wordt vastgelegd in de scope.

Een Leverancier kan vervolgens in de uitwisseling (laag 3) een gegevensuitwisseling starten in een bepaalde scope. Zo kan geverifieerd worden of de Leverancier ook deze gegevens mag uitwisselen op basis van de scopes die beschikbaar zijn voor de client.

Deelnemers sluiten optioneel een Service Level Agreement

 • Deelnemers zijn collegiaal in het aansluiten op elkaar. De hiervoor noodzakelijke gegevens, overeenkomsten en documentatie wordt tijdig verstuurd, behandeld en ondertekend.

De Deelnemers zijn na de aansluiting overeengekomen om gegevenssoorten met elkaar uit te gaan wisselen.

Laag 3. Uitwisseling – Iedere uitwisseling is veilig

Iedere gegevensuitwisseling dient plaats te vinden via een beveiligde connectie en vanuit systemen die voldoen aan de eisen voor informatiebeveiliging. Edu-V benut op dit vlak de door Bureau Edustandaard ontwikkelde en beheerde standaard Edukoppeling.

Om gegevens van de classificatie I, II, III en IV uit te kunnen wisselen dienen Verzender en Ontvanger te voldoen aan de volgende eisen:

Niet van toepassing: Edukoppeling REST/SaaS-profiel

Het Edukoppeling REST/SaaS-profiel profiel wordt niet toegepast binnen Edu-V. Classificatie IV gegevenssoorten worden uitgewisseld na activering door de Onderwijsorganisatie (laag 4) en verificatie van de verwerkersovereenkomst bij de activering (laag 5). Op deze wijze wordt de verwerkersovereenkomst indirect geverifieerd. Routering en controle op een mandaat is hiermee op een andere wijze geborgd.

 • De koppelvlakken zijn in staat om de transactiepatronen voor M2M gegevensuitwisselingen te ondersteunen.

  • Voor de transactiepatronen Abonneren op wijzigingen middels notificaties en Georkestreerde uitwisseling wordt de hiervoor benodigde berichteninfrastructuur voor het versturen en ontvangen van berichten gerealiseerd.

 • De koppelvlakken voldoen aan de afspraken over Versiebeheer.

 • Verzender en Ontvanger voldoen aan alle technische, operationele en organisatorische eisen die voortkomen uit het kader voor Informatiebeveiliging. In dit kader zijn voorgeschreven:

  • Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA

  • Uniforme Beveiligingsvoorschriften Veilig en Betrouwbaar e-mailverkeer

  • Uniforme Beveiligingsvoorschriften Security Headers

  • Uniforme Beveiligingsvoorschriften – Transport Layer Security (TLS)

Na deze laag kunnen Verzender en Ontvanger via een beveiligde verbinding gegevens met elkaar uitwisselen.

Laag 4. Activering – Uitwisseling gegevenssoort voor Onderwijsaanbieder

De Leveranciers die optreden als Verzender en Ontvanger zijn op elkaar aangesloten (laag 2) en zijn beiden in staat om gegevens veilig uit te wisselen (laag 3). Een ontwerpprincipe is dat ‘gegevens worden uitgewisseld na instemming van de rechthebbende’ en meer in het bijzonder ‘De Onderwijsorganisatie heeft zeggenschap over zijn of haar gegevens van en over onderwijsdeelnemers en -medewerkers’. In deze vierde laag geven we iedere Onderwijsorganisatie de flexibiliteit om de uitwisseling van een gegevenssoort te activeren of deactiveren.

Om gegevens van de classificatie II en IV uit te kunnen wisselen dienen Verzender en Ontvanger te voldoen aan de volgende eisen:

 • Verzender en Ontvanger zijn verwerker door het Onderwijsbestuur (zie laag 4).

 • Een hiertoe gemachtigde Applicatiebeheerder van de Onderwijsaanbieder activeert de gegevensuitwisseling tussen Verzender en Ontvanger voor een specifieke:

  • Gegevenssoort (bijvoorbeeld de gegevensoort onderwijsdeelnemers of gebruiksgegevens).

  • Onderwijsaanbieder binnen het Onderwijsbestuur

 • De Applicatiebeheerder activeert de gegevensuitwisseling bij de Verzender (de bron) van de gegevenssoort. Hiermee wordt voldaan aan het principe ‘In het Ecosysteem komt data uit de bron’.

  • De Verzender van de gegevenssoort identificeert en authentiseert de Applicatiebeheerder met een beveiligingsvnieau van substantieel.

  • Ontvanger heeft de mogelijkheid om:

   • de activatie automatisch te bevestigen aan Verzender.

   • aan Verzender terug te geven dat de activatie wordt gecontroleerd (pending) en bijvoorbeeld een additionele controle uit te laten voeren door de Applicatiebeheerder van de Ontvanger. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op een gegevenssoort waarbij een hoge integriteit van toepassing is bij de Ontvanger. Na deze additionele controle bevestigt de Ontvanger de activatie aan Verzender.

 • Verzender en Ontvanger beschikken over de referentiecomponent Consentmanagement en voldoen aan de voor hen geldende functionele, technische en operationele afspraken zoals beschreven in Activeren en deactiveren van een gegevensuitwisseling.

 • Bij iedere uitwisseling van gegevens van de gegevenssoort van de Onderwijsaanbieder controleren Verzender en Ontvanger of de gegevensuitwisseling geactiveerd is.

Gegevens waarvan de Onderwijsorganisatie eigenaar is kunnen na deze laag veilig tussen Verzender en Ontvanger uitgewisseld worden.

Laag 5. Verwerker – Deelnemer heeft toestemming als Verwerker

Gegevens die vallen onder de verwerkersverantwoordelijkheid van een Onderwijsbestuur kunnen alleen uitgewisseld worden door Leveranciers die hiertoe toestemming hebben gekregen door het Onderwijsbestuur.

Hulpmiddel Verwerker en/of Verwerkersverantwoordelijke

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een hulpmiddel gepubliceerd om te bepalen of er sprake is van een Verwerker en een Verwerkersverantwoordelijke in het geval dat er persoonsgegevens worden verwerkt.

Om gegevens van de classificatie IV uit te kunnen wisselen dienen Verzender en Ontvanger te voldoen aan de volgende eisen:

 • Verzender en Ontvanger beschikken allebei over een geldige en door het Onderwijsbestuur ondertekende verwerkersovereenkomst.

 • De verwerkersovereenkomsten zijn door de Onderwijsorganisatie geregistreerd bij één Ondersteunende rol Registerhouder met de referentiecomponent Verwerkersregister.

 • De door de Onderwijsorganisatie gekozen Registerhouder beschikt over de referentiecomponent Verwerkersregister en voldoet aan de van toepassing zijnde functionele, technische en operationele afspraken zoals beschreven in Activeren en deactiveren van een gegevensuitwisseling.

 • Verwerkersovereenkomsten worden in dit Verwerkersregister gespecificeerd op het niveau van Onderwijsbestuur en Leverancier. De Leverancier is Verwerker van het Verwerkersverantwoordelijke Onderwijsbestuur. De registratie geeft hiermee aan of het Onderwijsbestuur een overeenkomst heeft met Leverancier.

Verschil tussen Toestemming als verwerker en Activering of consent op gegevensuitwisseling

In de verwerkersovereenkomst geeft een Onderwijsbestuur toestemming aan een Leverancier om als verwerker gegevens uit te wisselen. Dit staat niet gelijk aan een activering van een gegevensuitwisseling van een specifieke gegevenssoort voor een Onderwijsaanbieder (zie laag 4). In de registratie van de verwerkersovereenkomst hoeft hierdoor ook niet vastgelegd te worden welke gegevenssoorten er geactiveerd zijn ten behoeve van de onderwijsorganisatie.

 • Verzender en Ontvanger zijn met de referentiecomponent Consentmanagement aangesloten op het Verwerkersregister van de door de Onderwijsorganisatie gekozen Registerhouder

 • De Onderwijsorganisatie heeft de gegevensuitwisseling vanuit het Verwerkersregister naar de referentiecomponent Consentmanagement van de Verzender of Ontvanger geactiveerd. Op deze wijze kan bijvoorbeeld:

  • Verzender controleren of een nieuwe Ontvanger een geldige registratie van een verwerkersovereenkomst heeft vanuit het Onderwijsbestuur van de Onderwijsorganisatie.

  • Bij het intrekken van een verwerkersovereenkomst door Onderwijsbestuur de Verzender en Ontvanger op de hoogte worden gesteld en alle gegevensuitwisselingen worden gedeactiveerd.

  • Verzender periodiek controleren of een registratie van een verwerkersovereenkomst voor Ontvanger nog actief is.

 • Verzender controleert minimaal dagelijks of zijzelf en alle Ontvangers nog beschikken over een geldige verwerkersovereenkomst.

 • Indien een verwerkersovereenkomst een einddatum heeft dan informeren Verzender en Ontvanger hun Applicatiebeheerder(s) hier tijdig over. Dit stelt de Applicatiebeheerder(s) in staat om de verwerkersovereenkomst (indien gewenst) te verlengen.

  • Verzender en Ontvanger sturen minimaal 60 dagen, 30 dagen, 14 dagen en 3 dagen voordat een verwerkersovereenkomst verloopt een melding naar de Applicatiebeheerder(s).

 • Indien een Onderwijsorganisatie fuseert of splitst dan is Onderwijsorganisatie verantwoordelijk voor het tijdig verlenen van toestemming aan alle Leveranciers die ook in de nieuwe Onderwijsorganisatie een verwerkersovereenkomst dienen te hebben.

  • Onderwijsbestuur is verantwoordelijk voor een overgangssituatie van minimaal 30 dagen waarin zowel de verwerkersovereenkomsten vanuit de nieuwe Onderwijsorganisatie en de oude Onderwijsorganisatie als actief zijn geregistreerd in het verwerkersregister.

  • Verzender en Ontvanger zijn verantwoordelijk voor het actualiseren van de registraties binnen de overgangssituatie zodat gegevensuitwisselingen die geactiveerd zijn blijven werken.

 • Indien een Onderwijsorganisatie de intentie heeft om een verwerkersovereenkomst in te trekken, en als gevolg hiervan alle gegevensuitwisselingen te deactiveren dan trekt het Onderwijsbestuur de registratie van de verwerkersovereenkomst voor een Leverancier in. Verzender en Ontvanger deactiveren vervolgens alle geactiveerde gegevensuitwisselingen voor de onderliggende Onderwijsaanbieders.

 • De Onderwijsorganisatie is verantwoordelijk voor een correcte registratie van het Onderwijsbestuur en al haar Onderwijsaanbieders (inclusief identifiers) bij de Registerhouder met de referentiecomponent Scholenregister.

Vertrouwelijke gegevens waarvoor de Onderwijsorganisatie Verwerkersverantwoordelijke is kunnen na deze laag veilig uitgewisseld worden door Deelnemers die als verwerker toestemming hebben gekregen van het Onderwijsbestuur.


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

 • 0.0.1: Documentstudie van Edukoppeling en SEM Ecosysteem.

 • 0.0.2: Voorbereidende bijeenkomst voor de Architectenraad van RdB en KV.

 • 0.0.3: Uitwerking in een concept inclusief voorstellen tot besluit.

 • 0.0.4: Verwerking van feedback vanuit Architectenraad naar een nieuwe iteratie met expliciete operationele afspraken op de vijf niveaus.

 • 0.0.5: De uitwerking is besproken en aangescherpt tijdens de werkconferentie van de Architectenraad Edu-V op 18 april 2023. Dit heeft geleid tot een scherpere scheiding tussen laag 4 mandaat (juridisch) en laag 5 activering (operationeel) van een gegevensuitwisseling waarover een Onderwijsorganisatie zeggenschap heeft. Tevens is de technische invulling van de uitwisseling (laag 3) aangescherpt.

 • 0.0.6: De beveiligingslagen zijn herschreven op basis van feedback uit de bijeenkomst van de Architectenraad van 12 mei 2023 en het overleg met de Werkgroep Edukoppeling binnen Edustandaard. Dit heeft geleid tot:

  • De lagen Activering en Mandatering zijn omgewisseld.

  • Er zijn vier classificaties van gegevenssoorten toegevoegd.

  • Het proces van activeren is vereenvoudigd waarbij controle voornamelijk bij de bron (Verzender) plaatsvindt.

  • PKIoverheid-certificaat is toegevoegd.

  • De werkgroep Edukoppeling werkt nog aan een nieuwe versie van het REST/SAAS profiel. Dit wordt in een volgende iteratie verwerkt.

 • 0.0.7: De specificatie voor het (de)activeren van gegevensuitwisselingen inclusief een mandaatcontrole voor classificatie IV gegevenssoorten is bijgewerkt op basis van de feedback uit de Architectenraad van 12 mei 2023.

 • 0.0.8: In de Architectenraad van 24 mei 2023 is gesproken over de toevoeging van de classificatie van gegevenssoorten.

  • Het kenmerk Eigenaar is aangepast. Het is niet mogelijk om eigenaar te zijn van een gegeven. Als andere voorstellen zijn verantwoordelijke en zeggenschap genoemd. Deze hebben echter een sterke relatie met de AVG, terwijl de classificatie juist ook gaat over gegevens waar de AVG niet op van toepassing is. Als voorstel is het kenmerk verandert naar Regie op gegevensuitwisseling.

  • Er is een link toegevoegd naar een hulpmiddel van de Autoriteit Persoonsgegevens om te bepalen of er sprake is van een Verwerkersverantwoordelijke en/of een Verwerker.

 • 0.09: Uitkomsten uit werkgroep Edukoppeling ten aanzien van het Secure API OAuth profiel gewerkt in laag 3 uitwisseling. In aanvulling hierop is ook een tijdelijke pagina toegevoegd over de beoogde werking van deze profielen. Deze pagina wordt verwijderd zodra de specificatie van de profielen is afgerond door de Werkgroep Edukoppeling. Er zal dan een verwijzing gemaakt worden naar de specificaties bij Edustandaard.

 • 0.0.10: Op basis van de werkgroep Edukoppeling van 27 juni is de verwijzing naar het Secure API OAuth profiel aangepast. De documentatie wordt nog opgeleverd door de werkgroep. De tijdelijke pagina M2M identificatie, authenticatie en autorisatie beschrijft de beoogde werking voor in de proof of concept.

 • 0.0.11: De term mandatenregister is vervangen door verwerkersregister. In de tekst is dit consistent doorgevoerd en wordt gesproken over toestemming die verleend is door het Onderwijsbestuur (Verwerkersverantwoordelijke) aan Leverancier om als verwerker persoonsgegevens te verwerken. Dit wordt geregistreerd in het verwerkersregister van het onderwijsbestuur. De registratie van de verwerkersovereenkomst is opvraagbaar voor Leveranciers. Met deze wijziging is ook de term mandaat vervangen.

 • 0.0.12: Verwijzing gemaakt naar Edukoppeling profiel: 2023-07-24 Edukoppeling - Secure API OAuth Client Credentials profielen v0.8 (concept)