Introductie en aanleiding

Titel

Introductie en aanleiding

Status

In ontwikkeling BEsluitvorming in beheer

Versie

0.0.2

Datum

8 Mei 2023

Auteur

Programmateam Edu-V

Acties

  • Geen openstaande acties

Introductie

Het Edu-V afsprakenstelsel draagt bij aan de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale leer,- en onderwijsmiddelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

Met de gemaakte afspraken kunnen scholen met minder inspanning en risico gebruik maken van digitale toepassingen in het onderwijs. Dat helpt scholen om toekomstbestendig onderwijs te bieden en het beste uit leerlingen en studenten te halen.

Uniforme afspraken helpen om concrete uitdagingen in de dagelijkse praktijk van scholen op te lossen. Denk aan minder tijd kwijt zijn aan het inloggen op verschillende systemen. Of beter inzicht krijgen in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en studenten. Of veiliger en privacy vriendelijker gebruik maken van digitale toepassingen. Dit zijn allemaal bouwstenen voor flexibel en toekomstgericht onderwijs.

Door afspraken te maken ontstaat er een ecosysteem waarbinnen scholen en leveranciers op een veilige en eenvoudige manier gegevens uitwisselen. Er worden afspraken gemaakt over onder andere juridische, technische, functionele en operationele aspecten van gegevensuitwisseling.

De initiatiefnemers van Edu-V zijn de sector- en brancheorganisaties in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Deze deelnemers van het eerste uur vormen samen met hun leden en nieuwe deelnemers een groeiende community die nieuwe afspraken gaat maken waarmee leerkrachten, docenten, leerlingen en studenten eenvoudig en veilig gebruik kunnen maken van digitale toepassingen.

Edu-V bouwt verder op de uitkomsten van Edu-K, een publiek-private samenwerking waarbinnen al eerder afspraken zijn gemaakt, zoals het privacy convenant waarin scholen en leveranciers afspraken hebben gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. Edu-V sluit aan bij de ambities van de onderwijssector om het onderwijs in Nederland verder te verbeteren en wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Groeifonds.

Aanleiding en achtergrond

Digitalisering is niet meer weg te denken in zowel samenleving als onderwijs. De coronapandemie heeft een extra impuls gegeven aan het gebruik van digitale leermiddelen, waardoor het belang hiervan en het belang van toegang tot deze digitale leermiddelen voor alle leerlingen is onderstreept. Het gebruik van open en gesloten digitale leermiddelen is exponentieel gegroeid in de afgelopen jaren, mede door de kansen die deze middelen bieden voor het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs. Mede hierdoor ingegeven hebben de afzonderlijke sectoren verregaande ambities geformuleerd, onder andere op het gebied van flexibilisering, het bieden van meer maatwerk en het toekomstbestendig maken van het onderwijs.

Digitale leer- en onderwijsmiddelen zijn een steeds belangrijker gereedschap voor leerkrachten in het onderwijsproces en in de ondersteuning van leerlingen in hun leerproces. Het probleemloos kunnen bestellen, gebruiken en combineren van (open en gesloten) digitale leer- en onderwijsmiddelen is inmiddels een randvoorwaarde voor een succesvol onderwijs- en leerproces.

Op dit moment is de digitale (leermiddelen)infrastructuur die hiervoor nodig is, nog niet voldoende toereikend. Dat zorgt voor een aantal concrete problemen en risico’s voor leerlingen en docenten. Denk bijvoorbeeld aan kostbare onderwijstijd die verloren gaat doordat leerlingen in de klas of tijdens online thuisonderwijs niet bij hun digitale leermiddelen kunnen of aan leraren die hun toetsresultaten uit de digitale leer- en toetsomgeving handmatig moeten overzetten naar het leerlingvolgsysteem.

Voor goed en efficiënt gebruik van open en gesloten digitale leer,- en onderwijsmiddelen is een efficiënte, veilige en betrouwbare digitale infrastructuur een randvoorwaarde. Met het Edu-V afsprakenstelsel wordt daarom beoogd om bij te dragen aan de continuïteit van het (digitale) onderwijsproces en de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.

Wat is een afsprakenstelsel?

Een afsprakenstelsel is een uniforme set van afspraken die het voor organisaties en individuen mogelijk maakt om elkaar toegang te geven tot hun data. Een afsprakenstelsel is de lijm die digitale ecosystemen samenhoudt, waardoor platformen, systemen en mensen interoperabel worden en waarbij er data soevereiniteit en een gelijk speelveld wordt gecreëerd zodat mensen, bedrijven en overheden in controle blijven van hun eigen data.

Het afsprakenstelsel Edu-V is een set van juridische, financiële, functionele, technische en operationele afspraken, bedoeld om vertrouwen tussen de betrokken partijen te borgen. Het afsprakenstelsel zal daarmee ook de verschillende rollen gaan beschrijven in het ecosysteem en de afspraken waar organisaties zich aan moeten houden om deze rollen te kunnen vervullen.

Startdocument versie 1.0

In de fase van kwartiermaker van het Edu-V programma (februari tot december 2022) is gewerkt aan een startdocument. In het startdocument is meer informatie te vinden over de aanleiding, het kader en de richtinggevende principes voor het Edu-V afsprakenstelsel.


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

  • 0.0.1: Overgenomen uit Edu-V startdocument.

  • 0.0.2: Startdocument versie 1.0 als bijlage toegevoegd

Bijlagen