Uitwisselen summatieve toetsresultaten

Titel

Uitwisselen summatieve toetsresultaten

Status

DRAFT WERKGROEP KLANKBORDgroep ARCHITECTenraad REDACTIE BEsluitvorming CONCEPT

Stadium

POC PILOT BEHEER

Versie

0.0.3

Datum

21 Juni 2023

Auteur

Werkgroep Uitwisselen summatieve toetsresultaten

Acties

  • Geen acties

Toetsresultaten ontstaan zodra er een afname van een Toets voltooid is, de beoordeling is afgerond en het resultaat is berekend. Het kan een digitale Toets zijn of een Toets die op papier is afgenomen en digitaal wordt verwerkt. De afname, beoordeling en cijferberekening vindt veelal plaats in de component Digitaal toetssysteem van de business rol Leermiddelenaanbieder. Voor sommige toetsen geldt dat ze meetellen voor de bevordering of zelfs onderdeel zijn van de examinering. In dat geval dienen de Toetsresultaten geadministreerd te worden in de cijferadministratie van het Administratiesysteem onderwijsdeelnemers van de business rol Administratiesysteemaanbieder.

Conceptueel model Leermiddelen en Gebruikersgegevens

In onderstaande beschrijving worden de begrippen Toets en Toetsresultaat genoemd. De samenhang tussen deze begrippen is toegelicht in het conceptueel model Leermiddelen en Gebruikersgegevens. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Gegevensmodel en –definities.

Conceptueel model: administreren toetsresultaat in de cijferadministratie

In dit gebruiksscenario wordt uitgegaan van minimale integratie tussen verschillende componenten. Er wordt verondersteld dat de Toets is afgenomen, beoordeeld en de resultaten zijn bepaald. Voorbeelden uit de praktijk van dit gebruiksscenario zijn:

  • Leraar neemt een digitale toets af in een Digitaal toetssysteem.

  • Leraar heeft een toets op papier afgenomen en voert de resultaten in het Digitaal toetssysteem in.

  • Examensecretaris laat Schoolexamens afnemen in een Digitaal toetssysteem.

  • Leraar neemt een methodetoets af in een Digitaal toetssysteem (veelal is het Digitaal toetssysteem in dit scenario onderdeel van de methodesite of -software).

Plannen, afnemen en beoordelen is buiten scope

Het proces van plannen, afnemen en beoordelen is buiten scope. Dit zal nader uitgewerkt worden in de praktijksituatie Plannen en afnemen van toetsen en examens.

Figuur 1. Conceptueel model

In figuur 1 is het conceptueel model van dit gebruiksscenario weergegeven. Nadat de resultaten zijn bepaald, is het van belang dat de toetsresultaten van de Onderwijsdeelnemers overgenomen worden in de correcte cijferkolom in de cijferadministratie van het Administratiesysteem onderwijsdeelnemers. De betrokken Onderwijsmedewerker verstuurt (1) de Toetsresultaten vanuit het Digitaal toetssysteem naar het Administratiesysteem onderwijsdeelnemers. Het Digitaal toetssysteem verstuurt (2) de toetsresultaten naar de component Cijferadministratie. In de component cijferadministratie ontvangt de Onderwijsmedewerker de gegevens en verwijst ze door naar de correcte cijferkolom (3).

Om dit gebruiksscenario correct te laten functioneren dient het Digitaal toetssysteem te beschikken over brongegevens (kleur blauw) over schoolperiodes, schoolvakken, onderwijsmedewerkers, onderwijsdeelnemers en lesgroepen uit de component Administratiesysteem onderwijsdeelnemer.


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

  1. 0.0.1: De use cases zijn voorbereid door de adviseurs uit de werkgroep Uitwisselen summatieve toetsresultaten.

  2. 0.0.2: Conceptueel model toegevoegd en besproken door adviseurs Werkgroep.

  3. 0.0.3: Feedback vanuit de werkgroep is verwerkt. Het conceptueel model is vereenvoudigd naar enkel het administreren van een toetsresultaat in de cijferadministratie. De stap van plannen en afnamen zijn buiten scope en de daarvoor ontwikkelde inhoud is verplaatst naar de pagina Plannen en afnemen van toetsen en examens.