Bestellen van leermiddelen

Titel

Bestellen van leermiddelen

Scenario

#4 Bestellen leermiddelen

Status

In ontwikkeling BEsluitvorming in beheer

Versie

0.0.5

Datum

19 December 2023

Auteur

Werkgroep Verwerven en in gebruik nemen

Acties

  • Geen openstaande acties

Scope

De wijze waarop een Leverancier zijn oriëntatie, bestel en leverproces vormgeeft is een belangrijk onderscheidend kenmerk tussen Leveranciers en derhalve competitief. Het Edu-V afsprakenstelsel kan en mag hier geen afspraken over maken. Wel kunnen afspraken gemaakt worden over informatie die tijdens het proces van verwerven en in gebruik nemen tussen leveranciers op gestandaardiseerde wijze uitgewisseld kunnen worden.

Het verwerven en in gebruik nemen van leermiddelen in het po, vo, (v)so en mbo gebeurt op allerlei verschillende manieren. In aanvulling hierop werken leveranciers in verschillende variaties van ketensamenwerkingen hierin met elkaar samen. Deze ketensamenwerkingen zijn nader in beeld gebracht op de pagina:

Varianten van ketensamenwerkingen voor verwerven en in gebruik nemen leermiddelen

Uit al deze varianten kunnen we drie momenten onderkennen waarop er overdracht van leermiddelenselectie (1), leveringsorders (2) of aanspraken (3) plaatsvindt tussen Leveranciers. Deze momenten zijn weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 1. Overdracht van leermiddelenselectie, leveringsorders en aanspraken tussen leveranciers

1. Overdracht van leermiddelenselectie

In variant IV kan een onderwijsorganisatie in een LML-applicatie een selectie maken van de leermiddelen die het aankomende schooljaar gebruikt gaan worden. Deze Leermiddelenselectie is vervolgens de basis om als onderwijsorganisatie de leermiddelen te (laten) bestellen bij in dit voorbeeld een uitgever.

2. Overdracht van leveringsorders

In de varianten II en III oriënteert en bestelt een onderwijsorganisatie de leermiddelen bij een schoolleverancier of webwinkel. Het toekennen en in gebruik nemen van de digitale leermiddelen verzorgt de uitgever. In variant III verzorgt de uitgever ook de levering van de fysieke leermiddelen. Om dit proces te kunnen verzorgen dient de uitgever te beschikken over leveringsorders om de levering en toekenning correct te kunnen uitvoeren. Dit proces is uitgewerkt op de pagina Leveren van digitaal leermiddel. De communicatie tussen de Bestelomgeving leermiddelen en de Aanspraakmanager vindt plaats via de Delivery API.

3. Overdracht van aanspraak

In variant I verzorgt een distributeur de verwerving en een uitgever de in gebruik name. In dit scenario kan de uitgever, net als de ELO/Toegangspoort en het dashboard de aanspraken ontvangen van de referentiecomponent Aanspraakmanager. In dit voorbeeld wordt de Aanspraakmanager ingevuld door de distributeur. Feitelijk vindt er op dat moment een levering van digitale leermiddelen plaats tussen alle betrokken componenten. Dit proces is uitgewerkt op de pagina Leveren van digitaal leermiddel. De communicatie tussen de Aanspraakmanager en de Licentieregistratie, het Leermiddelenportaal en het Leermiddelendashboard vindt plaats via de Entitlement API.

In de varianten II, III en IV verzorgt de uitgever de referentiecomponent Aanspraakmanager. In deze varianten communiceert de uitgever met de ELO/Toegangspoort en het Dashboard.


Release notes

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

  • 0.0.1: Draft uitwerking van informatieoverdracht tussen Leveranciers in verwervingsproces.

  • 0.0.2: Aanvulling van een extra variant en verduidelijkt dat aanspraak ook wordt gebruikt voor communicatie Leerportaalaanbieder en Dashboardaanbieder.

  • 0.0.3: Op basis van feedback uit de werkgroep zijn de ketensamenwerkingen herschreven. Om de consistentie tussen de pagina’s te bewaken heeft dat geleid tot wijzigingen op deze pagina. Het plaatje is vervangen en in de tekst is de terminologie consistent gemaakt.

  • 0.0.4: Tekst geactualiseerd op basis van herziening rollen en referentiecomponenten in het architectuurkader. Verwijzingen naar de POC scope zijn verwijderd.

  • 0.0.5: In de tekst verduidelijkt dat leveringsorders verlopen via de Delivery API en aanspraken via de Entitlement API.