Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Titel

Rollen

Status

Status
titleDRAFT
Status
titleARCHITECTenraad
Status
colourGreen
titleREDACTIE
Status
titleBEsluitvorming
Status
titleCONCEPT

Stadium

Status
colourBlue
titlePOC
Status
titlePILOT
Status
titleBEHEER

Versie

0.0.67

Datum

21 Juni 12 Juli 2023

Auteur

Architectenraad Edu-V

Acties

Architectenraad Edu-V:

 • Op basis van input werkgroepen de Business en Ondersteunende rollen en referentiecomponenten verifiëren en aanvullen

Werkgroepen:

 • Verifiëren en aanvullen van de Business en Ondersteunende rollen en referentiecomponenten vanuit de context van de use cases. Indien nodig doet de werkgroep een wijzigingsvoorstel aan de Architectenraad Edu-V.

In het Ecosysteem zijn Leveranciers actief met een variëteit aan producten, diensten en applicaties. Deze leveranciers wisselen gegevens uit ten behoeve van Onderwijsorganisaties. Zoals beschreven in de ontwerpprincipes heeft het Edu-V afsprakenstelsel als doel om een gelijk speelveld te bieden voor alle betrokken Leveranciers. Hiertoe is expliciet het ontwerpprincipe: 'Het Ecosysteem bevat gedefinieerde rollen en is interoperabel'.

...

Info

Gedelegeerde rollen en/of referentiecomponenten

Het is mogelijk om als Leverancier (A) één of meerdere referentiecomponenten uit te laten door een andere Leverancier (B). Dit is een implementatiekeuze. De Leverancier A van de brondata delegeert in dat geval de verantwoordelijkheden naar de Leverancier B. Bij deze delegatie conformeert Leverancier B zich aan alle afspraken die ook zouden gelden voor Leverancier A voor de gedelegeerde referentiecomponenten. Aanvullend op deze afspraak blijven de implicaties van ontwerpprincipe #10 In het Ecosysteem komt data uit de bron gelden. In aanvulling hierop is er een eis dat data traceerbaar moet zijn tot de bron van Leverancier A.

Daarnaast is het tevens een implementatiekeuze voor Leverancier C die Ontvanger is van de gegevens of deze direct aansluit bij Leverancier A (de bron) of Leverancier B (de gedelegeerde bron). Beide varianten zijn mogelijk in het Ecosysteem.

...

Deze uitwerking is gebaseerd op basis van de volgende stappen:

 • 0.0.1: Ter voorbereiding op de bijeenkomst van de Architectenraad Edu-V op 19 januari 2023 zijn de rollen op hoofdlijnen uitgewerkt.

 • 0.0.2: In de bijeenkomst van 24 januari 2023 is de uitwerking nader vastgelegd.

 • 0.0.3: Op de werkconferentie van 2 februari zijn vragen gesteld over de rollen. Deze vragen zijn beantwoord tijdens de bijeenkomst van de Architectenraad van 21 februari 2023.

 • 0.0.4: Ter voorbereiding op de werkconferentie van 18 april van de Architectenraad Edu-V is de referentiecomponent Consentmanagement toegevoegd aan de Ondersteunende rol Registerhouder. Tevens is er een Overkoepelend dashboard Instemming toegevoegd aan de Business Rol Dashboardaanbieder. De terminologie is aangepast op basis van de gegevensdefinities.

 • 0.0.5: Tijdens de werkconferentie op 18 april van de Architectenraad Edu-V is de uitwerking besproken. De feedback is verwerkt in deze iteratie.

 • 0.06: Op basis van inzichten uit de werkgroep Uitwisselen summatieve toetsresultaten is er voor de business rol Administratiesysteemaanbieder de referentiecomponent Cijferadministratie toegevoegd.

 • 0.07: Component Mandatenregister binnen de rol Registerhouder hernoemd naar Verwerkersregister.