Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

POC Scope

Tijdens de POC wordt geverifieerd of de huidige uitwerking van de M2M gegevensuitwisselingen een passende oplossing is voor de trade-off van de ontwerpprincipes:

 • Open en flexibel (#2)

 • Laagdrempelig en gebruiksvriendelijk (#3)

 • Technische interoperabiliteit (#5.4)

 • Toekomstbestendig en modern (#6)

 • Instemming vanuit de rechthebbende (#7)

 • Informatiebeveiliging (#9)

 • Data uit de bron (#10)

 • Traceerbaarheid en te beoordelen op compliance (#11)

 • Betrouwbaarheid (#12)

...

 • Vertrouwelijkheid: gegevenssoorten kunnen vertrouwelijke of niet vertrouwelijke gegevens bevatten.

 • Regie op gegevensuitwisseling: de regie over het uitwisselen van gegevenssoorten kan liggen bij een onderwijsorganisatie of een leverancier. Hieraan is sterk gerelateerd wie zeggenschap en/of (verwerkers)verantwoordelijk van de gegevens is.

 • Verwerkersovereenkomst: gegevenssoorten van een onderwijsorganisatie vallen al dan niet onder een verwerkersovereenkomst. Hier dient de Leverancier al dan niet over een toestemming te beschikken , indien deze persoonsgegevens bevatten onder de verwerkersverantwoordelijkheid van het onderwijsbestuur. In dat geval dient het onderwijsbestuur een verwerkersovereenkomst te hebben met de leverancier die optreedt als verwerker. De Leverancier verkrijgt via deze verwerkersovereenkomst een toestemming om de gegevens als Verwerker namens de Onderwijsorganisatie uit te wisselen.

...

Info

Een Leverancier kan meerdere Clients hebben

Doordat in het Edu-V afsprakenstelsel een Leverancier meerdere rollen kan vervullen en binnen deze rollen ook verschillende keuzes mogelijk zijn in referentiecomponenten is het van belang om in de gegevensuitwisseling te kunnen bepalen vanuit welke hoedanigheid een Leverancier deel gaat nemen aan een gegevensuitwisseling.

Zoals in het vorige informatieblok toegelicht bepaalt namelijk de referentiecomponent welke gegevens al dan niet beschikbaar zijn om uit te kunnen wisselen. Dit dient ook geborgd te zijn bij de identificatie, authenticatie en autorisatie.

Bij het aansluiten van twee Leveranciers wordt voor iedere referentiecomponent een eigen Client id uitgewisseld (eventueel met een eigen secret). In aanvulling hierop wordt bij het Client id geregistreerd welke gegevenssoorten uitgewisseld mogen worden. Dit wordt vastgelegd in de scope.

Een Leverancier kan vervolgens in de uitwisseling (laag 3) een gegevensuitwisseling starten in een bepaalde scope. Zo kan geverifieerd worden of de Leverancier ook deze gegevens mag uitwisselen op basis van de scopes die beschikbaar zijn voor de client.

...